EU

Euroopan unionin jäsenyys on keskeinen osa Suomen poliittista ja taloudellista identiteettiä. Suomalaisen finanssialan etu on, että meillä on Euroopan unionissa yhteiset pelisäännöt, yhdenmukainen valvonta ja laadukas sijoittajansuoja. Näillä periaatteilla turvataan rahoitusmarkkinoiden vakaus ja luotettavuus Euroopassa.

Suomalainen finanssiala on tukenut vahvasti Suomen EU- ja EMU-jäsenyyttä ja näkee tärkeänä, että Suomi on jatkossakin aktiivisesti mukana kehittämässä ja vahvistamassa EU:ta.

EU:n tulee keskittyä aiempaa harvempiin politiikka-alueisiin mutta mennä niissä syvemmälle. Tämä auttaa fokusoimaan EU:n toimintaa ja mahdollistaa sääntelyn vähentämisen vähemmän tärkeiksi koetuilla alueilla. Olennaista on reilun kilpailun edellytysten vahvistaminen koko EU:n tasolla niin finanssi- kuin muillakin markkinoilla. Samalla on pidettävä huolta EU:n kilpailukyvystä suhteessa muihin talousalueisiin.

Tarvittaessa jäsenmaat voivat edetä joillain politiikka-alueilla myös eritahtisesti, mikäli kaikki eivät ole halukkaita osallistumaan yhteistyön syventämiseen. Tällöinkin olennaista on turvata yhteismarkkinoiden toimivuus ja reilun kilpailun edellytykset. EU:n sisälle ei saa luoda keinotekoisia rajoja, jotka pirstovat markkinoita ja heikentävät niiden toimintaa.    

Pankkiunionin tavoitteena on lisätä euroalueen rahoitusjärjestelyn vakautta, heikentää pankkien ja valtioiden välistä kytköstä sekä edistää reilua kilpailua Suomalainen finanssiala on tukenut pankkiunionin luomista. Pankkiunionin yhteisvastuun lisäämisessä on edettävä varovasti. Pankkien nykyiset ongelmat on korjattava ja riskejä vähennettävä ennen kuin yhteisessä talletussuojassa voidaan edetä.

Suodata

Aiheen kaikki sisällöt