Finanssiala ry on edunvalvontajärjestö, joka edustaa suomalaisia pankkeja, vakuutusyhtiöitä, rahasto- ja rahoitusyhtiöitä, arvopaperivälittäjiä ja työeläkeyhtiöitä. Jäsenyhtiöidemme meille antama tehtävä on vaikuttaa finanssialaa koskevaan lainsäädäntöön kotimaassa ja EU:ssa. Tehtävämme ei ole antaa kuluttajaneuvontaa tai avustaa riitatilanteissa.

FINE ​Vakuutus- ja rahoitusneuvonta auttaa kuluttajaa

FINE neuvoo asiakkaita vakuutus-, pankki- ja arvopaperiasioihin liittyvissä ongelmatilanteissa. Neuvontaa saa esimerkiksi, kun vakuutusyhtiöltä on tullut kielteinen korvauspäätös tai pankin menettely ei tyydytä asiakasta. Neuvontaa saa myös ennen palvelun tai tuotteen ostoa.

Neuvonta vastaa kysymyksiin ja jakaa tietoa muun muassa lainsäännöksistä, sopimusehdoista, finanssialan menettelytavoista, FINEn ratkaisusuosituksista ja oikeustapauksista.

Jos sinulla on ongelmia finanssipalvelujen kanssa, eikä asia etene finanssiyhtiön kanssa, ota yhteyttä FINEen.

Neuvontapalvelut eivät maksa asiakkaalle mitään. FINE ei kuitenkaan laadi valituksia asiakkaiden puolesta.

Selvittäessään asiaansa tai ongelmaansa kannattaa asiakkaan olla ensin yhteydessä omaan palveluntarjoajaansa (vakuutusyhtiöön, pankkiin tai sijoituspalveluyritykseen).

FINE on myös tuomioistuimen kaltaisesti toimiva vaihtoehtoinen riidanratkaisija, jolta voi pyytää ratkaisua vakuutus-, pankki- tai sijoitusasioiden riitatilanteissa. FINEn antamat ratkaisut asiakkaan ja palveluntarjoajan välisiin riitoihin ovat suositusluonteisia.

FINEn ovat perustaneet vuonna 2009 Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Finanssivalvonta ja Finanssiala ry.

www.fine.fi

Finanssivalvonta valvoo finanssitoimialaa

Finanssivalvonta eli FIVA on valtion viranomainen, joka valvoo finanssialan yhtiöiden toimintaa ja varmistaa, että valvottavien menettelytavat ovat asianmukaisia ja että asiakkaille annettava informaatio on laadultaan hyvää.

Fiva ei ratkaise asiakkaan ja palveluntarjoajan välisiä riita-asioita, kuten erimielisyyttä vahingonkorvausvelvollisuudesta tai korvauspäätöksen sisällöstä. Fiva ei myöskään voi toimia yksittäisen asiakkaan asiamiehenä ongelmatilanteiden selvittelyssä.

Fiva kohdistaa menettelytapojen valvonnan erityisesti toimintaan, jossa ongelmat koskettavat laajoja asiakasryhmiä. Valvontatoimilla pyritään vaikuttamaan koko asiakaskunnan hyväksi.

Valvontatoimet ovat ensisijaisesti ennakoivia, esimerkiksi valvottaville yhtiöille annettavia ohjeita ja määräyksiä, joilla ohjataan toimintaa ja menettelytapoja. Fiva tekee myös jälkikäteistä tarkastustoimintaa.

Lisätietoa Finanssivalvonnan roolista kuluttajansuoja-asioissa