Työelämän kehittäminen ja Finanssityö2030

Yhteistyöllä edistetään työhyvinvointia
ja alan kilpailukykyä

  • Rahoitusalalla on aloitettu yhteinen kehittämishanke, jolla pyritään vahvistamaan rahoitusalan yritysten ja niiden henkilöstön edellytyksiä uudistaa toiminta- ja työskentelytapojaan. Tarkoituksena on kerätä tietoa rahoitusalalla käyttöön otetuista uusista toimintatavoista ja työpaikkainnovaatioista erityisesti korona-aikana ja levittää näitä hyviä käytäntöjä sekä alan sisällä että vertaisaloille.
  • FA ja Palta toteuttavat hankkeen yhteistyössä palkansaajaliittojen Union, YTN:n ja Pron kanssa. Liitot sopivat siitä kevään 2020 työehtosopimusneuvotteluissa.

FinanssiTYÖ2030 –hankkeen tavoitteet

  • Tavoitteena on luoda yhteistä tilannekuvaa rahoitusalan tilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä.
  • Hankkeella tuetaan alan yritysten ja niiden henkilöstön edellytyksiä uudistaa toiminta- ja työskentelytapojaan.
  • Hankkeessa kyselyin ja haastatteluin kerätyn tiedon perusteella tunnistetaan ja rakennetaan finanssialan yritysten ja niiden henkilöstön uudistumiskykyä ja työhyvinvointia sekä mahdollisuuksia hyödyntää uusia digitaalisia toimintatapoja ja työpaikkainnovaatioita.
  • Saatuja tietoja työstetään yhdessä alan yritysten kanssa tunnistaen ja jakaen parhaita käytäntöjä, joilla vahvistetaan kykyä ja mahdollisuuksia reagoida ja uudistaa toimintaa jatkuvasti muuttuvissa olosuhteissa.
  • Hankkeessa selvitetään tulevaisuuden työelämätaitoja ja tarvittavia uusia osaamisia.

Hyvinvoiva finanssiala -hankkeen perillinen

FinanssiTYÖ2030 -hanke jatkaa aiempaa Hyvinvoiva Finanssiala (HyFI)-hanketta, jonka tavoitteena oli lisätä työhyvinvointia, tuottavuutta ja kilpailukykyä alalle. Se toteutettiin yhteistyössä palkansaajajärjestöjen kanssa. Työskentelytapoina olivat erilaiset työpajat sekä selvitykset ja raportit eri osa-alueilta.

Uusi hanke alkoi yrityksille ja niiden henkilöstölle suunnatulla kyselyllä ja haastatteluilla. Näiden avulla muodostetaan tilannekuva siitä, minkälaisia uusia käytäntöjä ja digitaalisia toimintatapoja työpaikoilla on otettu käyttöön koronan aiheuttamissa poikkeuksellisissa olosuhteissa. Saatujen tietojen perusteella kootaan ja työstetään yhdessä alan yritysten kanssa parhaita käytäntöjä, joilla vahvistetaan kykyä ja mahdollisuuksia reagoida ja mukauttaa toimintaa jatkuvasti muuttuvissa olosuhteissa.

Kyselyllä ja haastatteluilla selvitetään esimerkiksi poikkeusolojen vaikutuksia asiakaspalveluun, johtamis-, esimies- ja organisaatiokäytäntöihin sekä mahdollisuuksiin järjestää ja tehdä työtä joustavalla tavalla. Tämän selvityksen osana tarkastellaan poikkeusolojen vaikutusta toimihenkilöiden työhyvinvointiin sekä kykyyn ja mahdollisuuksiin järjestää ja johtaa omaa työtään.

Hanke suuntaa vahvasti tulevaisuuteen ja sen avulla luodaan näkymää siitä, mihin työskentelytapojen osalta ollaan menossa. Merkittävässä roolissa ovat osaamisen kehittämisen tarpeet ja mahdollisuudet erityisesti tilanteessa, jossa ei tavata säännöllisesti fyysisesti muita työyhteisön jäseniä. Tarkoitus on tehdä näkyviksi osaamiskapeikot digitaalisen osaamisen ja tulevaisuuden työelämätaitojen näkökulmasta.

Suodata

Aiheen kaikki sisällöt

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat