Strategia

Kasvatamme ymmärrystä alan roolista ja merkityksestä

Ymmärryksen kasvattaminen on edellytys tuloksekkaalle edunvalvonnalle. Arvostettu finanssiala on entistä halutumpi yhteistyökumppani. FA vahvistaa kuvaa finanssialasta, joka on hyvinvoinnin perusta. Kaikkien alantoimijoiden toiminnan on oltava vastuullista, ja vastuullisuudesta on kerrottava avoimesti. Myös vaikeista ja sensitiivisistä asioista on uskallettava keskustella.

Muodostamme alan yhteisen tahtotilan ja priorisoimme vaikuttamistyömme

Entistä haastavammassa toimintaympäristössä on tärkeää, että FA kykenee muodostamaan tehokkaasti alan yhteisentahtotilan, johon jäsenet voivat sitoutua. Tämä on tehokkaan edunvalvontatyön edellytys. Siksi on selkiytettävä vaikuttamistyön priorisointia ja kykyä kohdentaa resurssit tehokkaasti.

Haemme valituissa asioissa yhteisiä ratkaisuja finanssialan asiakkaiden eduksi

Finanssialan perinteiset toimijat kohtaavat kasvavaa kilpailua samanaikaisesti, kun asiakkaiden vaatimukset kasvavat ja sääntely sekä laajenee että kiristyy. Valituissa kilpailunäkökulmasta neutraaleissa teemoissa voidaan yhteisillä ratkaisuilla parantaa edellytyksiä myönteiseen asiakaskokemukseen. Samalla jäsenet voivat yhdessä parantaa alan arvostusta ja yhteiskunnan kilpailukykyä.

Tunnistamme muutokset toimintaympäristössämme ja vastaamme niihin ennakoivasti

Poliittisen epävarmuuden ja toimintaympäristön aiempaa heikomman ennustettavuuden odotetaan korostuvan niin kotimaassa, Euroopassa kuin globaalistikin lähivuosina. Epävarmuuden kasvaessa on tärkeää, että FA parantaa kykyään tunnistaa muutokset alan toimintaympäristössä. Tehokas ennakointi ja varautuminen edellyttää nykyistä enemmän tietoa jäseniltä.

Tahtotila

Tahtotilamme on olla vastuullinen finanssialan vaikuttaja.

Perustehtävä

Finanssiala ry (FA) on olemassa luodakseen finanssialalle mahdollisuuksia lisätä suomalaista hyvinvointia. FA:n strategian yksi kivijaloista on vastuullisuus, joka otetaan huomioon kaikessa FA:n edunvalvonnassa. Edunvalvontatyö perustuu jäsenyritysten sitoutumiseen vastuulliseen liiketoimintaan. Vastuullisuus on vahva menestystekijä, jolla suomalainen finanssiala erottuu esimerkiksi kansainvälisistä kilpailijoista ja muista alan toimijoista.

FA:n tehtävänä on muodostaa toimialan tahtotila, johon perustuen tehdään edunvalvontatyötä sekä kotimaassa että EU:ssa. Edunvalvontatyössämme haemme ratkaisuja, jotka ovat paitsi jäsenistön, myös koko yhteiskunnan etu.

Työyhteisön arvot

Teemme yhdessä ja autamme toisiamme

 • Luotan työkavereideni osaamiseen ja ammattitaitoon ja arvostan työtoverieni työtä.
 • Työyhteisönä olemme aina yksilösuorituksia enemmän, ja ketään ei jätetä yksin.
 • Saavutamme tavoitteemme vain taidokkaalla tiimityöllä.
 • Annan muille työrauhan ja autan tarvittaessa.
 • Kannustan muita ja kehun hyvästä työstä.
 • Jokainen meistä on mestari omalla sarallaan ja jokaisen mielipide on arvokas.

Olemme edelläkävijöitä

 • Haen työssäni ennakkoluulottomasti ja uteliaasti uudenlaisia ratkaisuja ja toimintamalleja.
 • Käyn vuoropuhelua myös kriittisten tahojen kanssa.
 • Suhtaudun työssäni minulle esitettyihin asioihin avoimin mielin.
 • Opettelen uutta ja jaan osaamistani työtovereilleni.
 • Ennakoimme yhdessä tulevaa, olemme valmiita näyttämään mallia muille ja otamme rohkeasti käyttöön uusia työtapoja ja työkaluja.
 • Etsimme ratkaisuja ongelmiin, emme ongelmia ratkaistavaksi.

Olemme vastuullisia

 • Jokainen kantaa oman vastuunsa työyhteisön hengestä ja sen toimivuudesta.
 • Otamme toiminnassamme huomioon laaja-alaisesti työmme seuraukset, emme pyri pikavoittoihin pidemmän aikavälin kustannuksella.
 • Esitämme asiamme avoimesti sekä liioittelematta että vähättelemättä niitä.
 • Huolehdimme, että tietomme ovat luotettavia. Kerromme, jos emme jotain tiedä.
 • Teen työni sovitusti ja laadukkaasti aikataulussa.