Finanssialan analyysi hallitusohjelmasta

 • Hallitusohjelmassa finanssiala nähdään kasvualana ja kansankapitalismia edistetään konkreettisin toimin. Hallitusohjelmassa mainittu finanssialan kasvustrategia on merkittävä avaus.
 • Finanssiala oli hallitusohjelmaneuvotteluissa kuultavana tarvittavista toimista kansankapitalismin edistämiseksi. Monet esiin nostamamme asiat näkyvät hallitusohjelmassa
 • FA:n hallitusohjelmatavoitteena oli, että rahoitusmarkkinoiden sääntelystä laaditaan kokonaisarvio. Tämä kirjaus sisältyy ohjelmaan. Tärkeää on, että hallitus lupaa pysäyttää kansallisen lisäsääntelyn säätämisen.
 • Yksityisiä työeläkevakuutusyhtiöitä edustavana järjestönä FA pitää tarpeellisena, että työeläketurvan rahoituksen kestävyys pitkällä tähtäimellä varmistetaan kohtuullista eläketurvaa vaarantamatta.

Tällä sivulla esittelemme finanssialaa koskevat hallitusohjelmakirjaukset temaattisesti järjesteltyinä. Jokaisen temaattisen kokonaisuuden jälkeen on finanssialan kommentti kirjauksesta. Voit liikkua kokonaisuudesta toiseen alla olevan laatikon otsikoita klikkaamalla. Otsikoiden alla on linkki hallitusohjelmatavoitteisiimme.

KANSANKAPITALISMIN JA TALOUSOSAAMISEN VAHVISTAMISTA

Mitä hallitusohjelmassa lukee?

 • Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen ehtoja joustavoitetaan ja arvioidaan uudelleen nostojen alaikärajan tarkoituksenmukaisuutta. 
 • Selvitetään mahdollisuuksia lisätä kannustimia vapaaehtoiseen eläkesäästämiseen muuttamalla tuloverolakia siten, että omien eläkesäästöjen nostaminen on mahdollista jo eläkkeelle jäädessä.
 • Hallitus selvittää mahdollisuutta toteuttaa vastasyntyneiden osakesäästötili, jonne valtio lahjoittaa jokaiselle vastasyntyneelle suomalaiselle lapselle ensisijoituksen osana äitiyspakkausta.
 • Korotetaan osakesäästötilin maksimisijoitusrajaa 100 000 euroon.
 • Hallitus parantaa piensijoittajien asemaa ja luo kannustimia pitkäaikaiseen säästämiseen ja sijoittamiseen.
 • Toteutetaan talousosaamisen kansallinen hanke, jonka tavoitteena on tehdä suomalaisista maailman talousosaavin kansa. Vahvistetaan taloustaitojen opetusta ja yrittäjyyskasvatusta kaikilla koulutusasteilla. Vahvistetaan aikuisten taloustaitoja osana työelämää ja työelämäpalveluja.

FA:n kommentit

Eläkevakuutuksen elvyttäminen on ollut FA:n pitkäaikainen tavoite. Parhaimmillaan 700 000 suomalaista säästi eläkevakuutukseen, mutta vapaaehtoinen eläkesäästäminen käytännössä tapettiin 2000-luvulla lukuisilla verotukseen ja eläkkeen nostoikään liittyvillä muutoksilla. Lakisääteinen eläketurva kattaa senioriajan peruskulut, mutta eläkkeen täydentämisen tarve kasvaa jatkuvasti muun muassa hoivatarpeen vuoksi.

FA pitää tärkeänä, että osakesäästötilin rinnalle äitiyspakkaukseen sisällytetään myös sijoitusrahastot ja sijoitusvakuutukset. Alan mukaan ottaminen valmisteluun on tärkeää. Osakesäästötilin ylärajan korottaminen oli yksi finanssialan konkreettisista ehdotuksista hallitusohjelmaan. Pitkäaikaiseen säästämiseen ja sijoittamiseen kannustaminen on erittäin kannatettavaa.

Suomalaisten talousosaamisen vahvistaminen on tervetullutta – tämä oli myös finanssialan tavoite. Edellisellä hallituskaudella hyväksytyn kansallisen talousosaamisen strategian vieminen käytäntöön on olennaista. Talousosaamisen vahvistamista tarvitaan myös aikuisväestön keskuudessa, ei vain nuorten. Erityisiä panoksia tarvitaan toiselle asteelle ja opettajankoulutukseen. 

YLIVELKAANTUMINEN

Mitä hallitusohjelmassa lukee?

 • Ylivelkaantumista ennaltaehkäistään ja jo ylivelkaantuneita autetaan. Oman talouden hallinta on elämän perustaito, jonka kaikki voivat oppia. Hallitus panostaa erityisesti nuorten talousosaamisen edistämiseen. Rahapeliriippuvuudesta johtuvaa velkaantumista ehkäistään.
 • Tehdään kokonaistarkastelu velkaantumisilmiöstä ja eri maksukyvyttömyysmenettelyjen toimivuudesta ja arvioidaan sääntelyn muutostarpeet. Tarkastelussa huomioidaan viime hallituskaudella toteutetut uudistukset ja niiden vaikutukset. Huolehditaan velallisten käyttöön jäävien tulojen riittävyydestä säilyttämällä ulosoton suojaosuus nykyisellä tasolla, kunnes jatkotoimista on päätetty.
 • Tietoisuutta yksityishenkilön velkajärjestelystä ja siihen liittyvistä mahdollisuuksista lisätään. Selvitetään, olisiko velkajärjestelymenettelyä mahdollista keventää ja selkeyttää vahvistamalla ulosoton roolia menettelyssä.

FA:n kommentit

Suomalaisten velkaantuessa taloustaitojen osaaminen on tärkeässä roolissa. Talousopetusta on peruskoulun opetussuunnitelmassa hyvin, mutta suurin tarve olisi ammatillisen opetuksen puolella. On tärkeää, ettei ammatillisen koulutuksen yleissivistävistä opinnoista luovuta. Siellä talousosaamisen sisältöjä päinvastoin kaivattaisiin lisää.

Finanssiala pitää tärkeänä, että löydetään toimiva tasapaino yhtäältä ylivelkaantumisen estämisen sekä toisaalta kotitalouksien luotonsaannin turvaamisen välillä. Ongelmana ei ole keinojen vähyys vaan se, että emme tiedä, miten jo olemassa olevat keinot vaikuttavat yhdessä. Näistä yhteisvaikutuksista tulee olla tietoa riittävän pitkältä ajalta, jotta voidaan arvioida, tarvitaanko vielä uusia toimenpiteitä.

Yksityishenkilöiden ja kotitalouksien liialliseen velkaantumiseen on tärkeää puuttua ajoissa. FA:n tavoitteena on ollut, että mahdolliset uudet toimenpiteet kohdennetaan niihin luottomuotoihin, joista on koitunut ongelmia kuluttajille, eli ennen kaikkea pikavippeihin.

Finanssiala puoltaa velkajärjestelymenettelyn virtaviivaistamismahdollisuuksien selvittämistä. Samalla on huomioitava, että velkajärjestelyä on edellisellä hallituskaudella muutettu velalliselle edullisempaan suuntaan eikä velkajärjestelyn edellytysten höllentäminen ole ajankohtaista.

ASP:N KEHITTÄMINEN JA VARAINSIIRTOVERON POISTAMINEN

Mitä hallitusohjelmassa lukee?

 • Turvataan mahdollisuus ensiasunnon hankkimiseen ASP-järjestelmää kehittämällä. Korotetaan ASP-korkotukilainan enimmäismäärää. Poistetaan ASP-säästämisen aloitusikäraja, joka on nykyisin 15 vuotta.
 • Selvitetään mahdollisuutta asuntokaupan varainsiirtoveron poistamiseen tai laskemiseen julkisen talouden kannalta neutraalilla tavalla.

FA:n kommentit

Finanssiala pitää tärkeänä, että ASP-järjestelmän käytettävyyttä ja elinvoimaa kehitetään ja päivitetään vastaamaan yhteiskunnan ja talouden muuttumista. ASP-lainan ikärajoja on lavennettu 2010-luvulla FA:n aloitteesta.

FA pitää hyvänä asiana, että mahdollisuutta asuntokaupan varainsiirtoveron poistamiseen tai laskemiseen julkisen talouden kannalta neutraalilla tavalla selvitetään.  

FINANSSIALAN KASVUSTRATEGIA JA RAHASTOLAINSÄÄDÄNTÖ

Mitä hallitusohjelmassa lukee?

 • Laaditaan finanssialan kasvustrategia, jonka osana toteutetaan rahoitusmarkkinasääntelyn kokonaisarviointi.
 • Turvataan rahoitusmarkkinoiden vakautta, ennustettavuutta ja kilpailukykyä. Parannetaan rahoitusmarkkinoiden toimintamahdollisuuksia huolehtimalla, että sääntely on mahdollisimman yhdenmukaista tärkeimpien verrokki- ja kilpailijamaiden kanssa.
 • Riittävällä sääntelyllä on tärkeä rooli rahoitusmarkkinoiden vakauden turvaajana, mutta samalla on huolehdittava, ettei velvoitteilla nosteta rahoituksen hintaa tai saatavuutta kohtuuttomasti.
 • Kansallinen lisäsääntely EU:sta tulevan rahoitusmarkkinasääntelyn päälle minimoidaan.

FA:n kommentit

Rahoitusmarkkinasääntelyn kokonaisarviointi oli keskeisiä FA:n hallitusohjelmatavoitteita. Finanssialan kasvustrategia tunnistaa alan kasvupotentiaalin. Suomen kilpailukyvystä huolehditaan parhaiten, kun sääntely on mahdollisimman yhdenmukaista tärkeimpien verrokkimaiden kanssa ja EU:sta tuleva rahoitusmarkkinasääntelyn päälle ei tehdä lisää kansallista sääntelyä.

Osana kasvustrategiaa on välttämätöntä nopealla aikataululla aloittaa Suomen sijoitusrahasto-lainsäädännön kehittäminen niin, että kotimaisten rahastojen kilpailukyky ja toimintaedellytykset turvataan. Erityisesti tarvitaan kaksi konkreettista muutosta. Suomessa pitäisi sallia rahastoille niin sanottu yhtiömuotoinen sijoitusrahastomalli (vaihtuvapääomaisen osakeyhtiön malli) (SICAV), joka on yleisin Keski-Euroopassa. 

Rahastojen osuudenomistajarekisterisääntelyä pitäisi kehittää niin, että rekisteriä voitaisiin pitää yllä hajautetusti eikä keskitetysti yhdessä paikassa. Tämä helpottaisi erilaisten kotimaisten rahastojen tarjoamista kuluttajalle sekä suomalaisten rahastojen myyntiä ulkomaille. Samalla tulee arvioida muuttuvan EU:n sijoitusrahastosääntelyn muutostarpeet, kuten niin sanotut pitkäaikaiset sijoitusrahastot - ELTIF). Paras lopputulos saadaan viranomaisten ja toimialan yhteisessä työryhmässä.

Erittäin kiireellisenä tarvitaan jatkoaikaa kotimaisessa tuloverolaissa säädetylle tosiasiallisen johtopaikan rahastopoikkeamalle. Muutoin on vaarana, että osa ulkomaisista Suomessa hallinnoiduista rahastoista alkaisi siirtää toimintojaan pois Suomesta jo loppuvuoden aikana omissa kotimaissaan aiheutuvien veroseuraamusten vuoksi.

KASVUA LUOVAT RAHOITUSMARKKINAT

Mitä hallitusohjelmassa lukee?

 • Hallituskauden aikana tavoitellaan merkittävää kasvua Suomen houkuttelevuudessa markkinapaikkana. Toteutetaan selvitys listautumiskynnyksen alentamiseksi ja pörssin elinvoiman lisäämiseksi.
 • Yritysten saneerausmenettelyssä mahdollistetaan velkakonversio ja yhtiöoikeudellinen uudelleenjärjestelymenettely. Velkakonversiossa osa yrityksen veloista voidaan muuttaa osakkeiksi myös vastoin osakkeenomistajien kantaa.
 • Arvioidaan henkilöstörahastojen ja ryhmäeläkevakuutusten lainsäädännön nykytaso ja helpotetaan henkilöstörahastojen perustamista.
 • Uudistetaan joukkorahoituksen ja vertaislainaamisen lainsäädäntöä uuden toiminnan mahdollistamiseksi.
 • Varmistetaan työn perässä Suomeen muuttavien sujuvat peruspankkipalvelut.

FA:n kommentit

Finanssiala pitää tärkeänä Suomen markkinoiden houkuttelevuuden lisäämistä ja listautumisen edistämistä. FA pitää hyvänä myös velkakonversion kirjaamista hallitusohjelmaan. Velkakonversiosta tarvitaan lainsäädäntöön nimenomaiset säännökset.

FA katsoo hyväksi, että sääntelyllä mahdollistetaan ja edistetään pienten henkilöstörahastojen perustamista ja sujuvaa hallinnointia, ja että lisäeläkkeitä koskevia sääntöjä parannetaan.

Joukkorahoituksen ja vertaislainaamisen lainsäädännön uudistamisessa tulisi huomioida, että eri rahoitusmuotoja kohdellaan tasapuolisesti niin, ettei sääntelytaakka kohdistu vain vakiintuneimpiin rahoitusmuotoihin.

Työn perässä Suomeen pysyväisluonteisesti muuttavilla tulee olla mahdollisuus peruspankkipalveluihin. Palvelut myönnetään säännösten puitteissa, ja mahdolliset ongelmakohdat kartoitetaan ja selvitetään yhdessä viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa. Asiaa ei tule ratkaista toimin, jotka vaarantaisivat suomalaisen pankkitoiminnan kilpailukykyä tai olisivat ristiriidassa EU:n yhteismarkkinalla noudatettavien pelisääntöjen kanssa.

PÄÄOMAMARKKINAUNIONI, PANKKIUNIONI JA PANKKIEN VAKAVARAISUUSLASKENTA

Mitä hallitusohjelmassa lukee?

 • Suomi edistää pääomamarkkinaunionia ja pankkiunionin saattamista loppuun niin, ettei se lisää Suomen ja suomalaisen pankkijärjestelmän yhteisvastuuta.
 • Suomi vaikuttaa aktiivisesti EU:ssa eurooppalaisten rahoitusmarkkinoiden kehittämiseksi (pääomamarkkinaunioni) ja edistää EU-sääntelystä päätettäessä ratkaisuja, jotka ovat riskiperusteisia ja oikeasuhtaisia, eivätkä lisää jäsenmaiden finanssisektorien välistä yhteisvastuuta suomalaisten laitosten haitaksi.
 • Suomi ajaa valtionlainojen riskipainojen tuomista pankkien vakavaraisuuslaskentaan valtioiden ja pankkien epäterveen kohtalonyhteyden pienentämiseksi.
 • On erittäin tärkeää, että kansallisten pankkijärjestelmien ja hallitusten julkisen velan välistä kohtalonyhteyttä puretaan, jotta varmistetaan rahoitusmarkkinoiden tasapainoinen toiminta ja vakaus.

FA:n kommentit

Vilkkaat ja monipuoliset kansalliset pääomamarkkinat ovat pohja toimiville EU:n yhteismarkkinoille. Työtä pääomamarkkinoiden kehittämiseksi EU:ssa on jatkettava siten, että huomioidaan myös muut kuin sääntelyn keinoin toteutettavat toimet. Toimivammat ja monipuolisemmat pääomamarkkinat luodaan ensisijaisesti markkinoiden omin toimin. EU:n on huolehdittava sääntelyssä myös omasta kilpailukyvystään.

Pankkiunionin yhteisvastuun laajentamiselle ei ole tarvetta eikä se olisi pankkiunionin perusperiaatteiden mukaista. Pankkiunioni on vietävissä loppuun tavalla, joka perustuu pankkiin sijoittaneen vastuuseen ja omaisuudensuojan kunnioittamiseen, eikä yksityisestä riskinotosta johtuvia tappioita tule jakaa ulkopuolisten maksettavaksi. Sijoittajanvastuuseen perustuva malli on olemassa ja sitä tulee aktiivisesti ajaa, jotta voidaan välttää pankkikriisien tarttuminen toisiin pankkeihin ja estää yksittäisten pankkien ongelmien leviäminen systeemisiksi. Näin turvataan talouden vakaus.

Finanssiala pitää hyvänä, että hallitus tarkastelee Suomen valtioon kohdistuvia systeemisiä riskejä riippumatta niiden lähteestä. Samaa periaatetta seuraten FA kannattaa valtiolainojen riskipainojen tarkastelua.

Pankkien vakavaraisuussääntelyssä tulisi huolehtia Suomen talouden erityispiirteiden huomioonottamisesta, jotta voidaan turvata riittävä lainanantokapasiteetti ja kilpailukykyiset rahoitusehdot investoinneille.

EU-VAIKUTTAMISEN PERIAATTEET

Mitä hallitusohjelmassa lukee?

 • Hallitus sitoutuu Suomen EU-vaikuttamisen ja ennakkovaikuttamisen tehostamiseen sekä kannanmuodostuksen nopeuttamiseen. Suomi määrittää ydintavoitteensa seuraavalle EU-vaalikaudelle vuonna 2023. Hallitus siirtyy kerran vaalikaudessa annettavasta EU-selonteosta jatkuvaan strategisten prioriteettien määrittämiseen, vaikuttamiseen ja seurantaan. Hallitus valmistelee valtioneuvoston periaatepäätöksen ennakkovaikuttamisen järjestämisestä ja ennakoivasta kannanmuodostuksesta.

  Hallitus laatii vuosittaisen, konkreettisen EU-vaikuttamisstrategian Suomen edun kannalta keskeisistä EU-kysymyksistä. Suomi valmistelee omat kantansa ja esittää omat selkeät ratkaisumallinsa ennen komission esityksiä. Strategisten prioriteettien määrittäminen tarkoittaa myös asioiden asettamista tärkeysjärjestykseen. Eduskunnan mahdollisuuksia osallistua Suomen EU-kannanmuodostukseen aikaistetaan ja parannetaan.
 • Hallitus nostaa Suomen kansallisen edun edistämisen ja puolustamisen Euroopan unionissa jokaisen ministeriön keskeiseksi prioriteetiksi.
 • Suomen viestin ja kantojen Euroopan unionissa on oltava yhtenäisiä niin ennakkovaikuttamisessa kuin päätöksenteossa. Hallituksen on aktiivisesti vaikutettava siihen, että suomalaisia koskevat päätökset ovat oikeudenmukaisia, oikeasuhtaisia sekä kansalliset että alueelliset erityispiirteet ja -tarpeet huomioivia.

FA:n kommentit

Finanssiala on aktiivisesti nostanut esille, että Suomen oltava aktiivinen ja ennakoiva EU-vaikuttaja. FA on myös esittänyt vuosittaisen ja riittävän konkreettisen valtionhallinnon EU-strategian laatimista. FA on esittänyt, että suomalaisten päättäjien ja viranomaisten on aktiivisesti puolustettava suomalaisen finanssialan ja sen asiakkaiden etua EU-pöydissä ja huolehdittava, että suomalaiset erityispiirteet eivät unohdu EU-sääntelyssä. Jo nyt käytössä olevia E-kirjeitä on laadittava eduskunnan ja sidosryhmien keskusteluun aina tarvittaessa ja riittävän ennakollisesti. Myös sidosryhmät on otettava avoimesti mukaan tähän keskusteluun.

JÄRKEÄ SÄÄNTELYYN

Mitä hallitusohjelmassa lukee?

 • Hallitus varmistaa, että yrityksiin kohdistuva sääntely on selkeää, ennakoitavaa, oikeasuhtaista, kilpailuneutraalia, teknologianeutraalia ja innovaatiomyönteistä. Näiden periaatteiden toteutumista edistetään sekä kansallisesti että EU-sääntelystä päätettäessä.
 • Hallitus sitoutuu siihen, että yritysten hallinnollinen taakka ei hallituskauden aikana kasva. Hallitus sitoutuu koko valtioneuvoston tasolla ”yksi sisään, yksi ulos” -periaatteeseen, jolla huolehditaan, että uutta sääntelyä esitettäessä velvoitteita kevennetään muualta.”
 • Uuden lainsäädännön yritysvaikutusten sekä kustannus- ja kilpailukykyvaikutusten arviointia vahvistetaan, jotta uudella sääntelyllä yrityksille tuleva hallinnollinen taakka ja kustannukset tunnistetaan. Yrityksiin kohdistuvan lainsäädännön jälkikäteistä systemaattista vaikutusarviointia vahvistetaan. Yrityksiä koskevat lainsäädäntöuudistukset toteutetaan riittävän pitkillä siirtymäajoilla, jotta yrityksille jää aikaa sopeuttaa toimintaansa.
 • Vältetään EU-lainsäädännön toimeenpanon yhteydessä kansallista lisäsääntelyä. Toteutetaan voimassa olevan lainsäädännön ”Suomi-lisä”-kartoitus. Puretaan EU-sääntelyn päälle lisättyä kansallista sääntelytaakkaa, joka haittaa yritysten kilpailukykyä tai ihmisten arkea.
 • Hallitus ei lisää kilpailukykyä haittaavaa ylimääräistä taakkaa EU-sääntelyn kansallisessa toimeenpanossa ja pyrkii vähentämään päällekkäisyyksiä sääntelyssä. EU-sääntelyn ja -päätöksenteon kansallista vaikutusarviointia parannetaan. Hallitus pyrkii vähentämään yritysten hallinnollista taakkaa lisäävää EU-sääntelyä.

FA:n kommentit

Sääntelyn määrään, laatuun, niistä aiheutuviin kustannuksiin ja taakkaan sekä vaikutustenarviointiin liittyvät tavoitteet olivat finanssialalle keskeisiä. Hallitusohjelmassa olevat kirjaukset ottavat toimialan tavoitteet yleisiin sääntelyperiaatteisiin liittyen erittäin hyvin huomioon. FA on myös kannattanut EU-sääntelyn päälle tulevan kotimaisen sääntelyn arviointia ja purkamista.

SOTEEN JULKINEN PALVELULUPAUS, OMAN RAHAN KÄYTTÖ MAHDOLLISEKSI

 

Mitä hallitusohjelmassa lukee?

 • Kehitetään palvelusetelijärjestelmää ja maksusitoumuksia siten, että ne ovat aitoja vaihtoehtoja asiakkaille ja palveluntuottajille sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa vaikuttavuus ja kokonaiskustannukset huomioiden. Sallitaan palveluseteliasiakkaalle mahdollisuus käyttää omaa rahaa lisäpalvelun ostamiseen.
 • Vahvistetaan palveluiden saatavuutta kehittämällä Kela-korvausta, lisäämällä ja yhtenäistämällä palvelusetelin käyttöä, hyödyntämällä henkilökohtaista budjetointia sekä tehostamalla palveluiden saatavuuden valvontaa. Tehdään palvelusetelien tarjoamista velvoittavaa silloin kuin hoitotakuu uhkaa jäädä toteuttamatta.
 • Jos asiakas ei saa tarvitsemaansa julkista palvelua hoitotakuuajan sisällä, on hänellä oikeus saada palveluseteli tai maksusitoumus toisen palvelutuottajan tarjoamaan palveluun.
 • Parannetaan perusterveydenhuollon saatavuutta kohdentamalla hallituskauden aikana kertaluonteista rahoitusta perusterveydenhuollon hoitojonojen purkuun hallituksen kehittämän uuden Kela-korvausmallin avulla. 
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon vaikuttavien menetelmien ja parhaiden käytäntöjen käyttöönoton tehostamiseksi panostetaan kansallisen arviointiosaamisen ja päätöksenteon vahvistamiseen, laatu- ja vaikuttavuustietotuotantoon, suositusten kehittämiseen sekä vakiinnuttamiseen palvelujärjestelmään.
 • Säädetään julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden ja menetelmien palveluvalikoimaan kuulumisen ja kohdentamisen periaatteista palveluiden vaikuttavuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Selvitetään mahdollisuus säätää kansallisesta toimijasta, jolla on toimivalta linjata sitovasti menetelmien ja palveluiden kuulumisesta palveluvalikoimaan tai rajaamisesta sen ulkopuolelle.
 • Valtio sitoutuu takaamaan kansalaisille heidän tarvitsemansa sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palvelut ja varmistamaan julkisen palvelulupauksen toteutumisen kaikkialla maassa.

FA:n kommentit

Finanssiala esitti, että kansalaisten mahdollisuutta yhdenvertaiseen hoitoon ja hoivaan ajoissa sekä palvelujen yhteistä tasoa eri puolilla Suomea voidaan parantaa julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudella. Ohjelma sisältää lukuisia kirjauksia monituottaja-mallin hyväksi. FA on ehdottanut, että jokaisen pitäisi tietää, mitä julkiset terveys- ja hyvinvointipalvelut pitävät sisällään. Mistä vastaa yhteiskunta ja mikä on kansalaisen omalla vastuulla? 

Kansalaisten käsitystä julkisen sektorin sote-palveluiden sisällöstä pyritään kehittämään eri keinoin: säädetään kansallisen vaikuttavuus-osaamiskeskuksen toteuttamisesta, jonka tehtävänä on mm. ohjaus- ja palveluvalikoimaan liittyvä työ. FA on esittänyt. että palveluseteleiden käyttöä helpotetaan ja julkisia palveluita voisi täydentää yksityisellä rahoituksella, kuten vakuutuksilla ja palveluseteleillä. Palveluiden saatavuuden helpottamiseksi tulee käyttää palveluseteleitä oikea-aikaisesti. Hallitusohjelma esittää lukuisia ehdotuksia palvelusetelien käytön edistämiseksi tavoitteenaan kansalaisen nopea hoitoon pääsy. 

FA on korostanut, että tarvitsemme kansallisesti määritellyt sosiaali- ja terveyspalveluiden vaikuttavuusindikaattorit. Hallitus panostaa vaikuttavuusindikaattorien toteuttamiseen perustamalla osaamiskeskuksen. 

ELÄKEJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

Mitä hallitusohjelmassa lukee?

 • Julkisen talouden kestävyysvaje vaikuttaa eläkkeiden ja toimivien palveluiden kestävään rahoitukseen pitkällä aikavälillä. Siksi eläkejärjestelmää tulee kehittää osana julkista taloutta.
 • Eläkejärjestelmän hallinto ja sijoitustoiminta tulee olla järjestetty läpinäkyvästi ja tehokkaasti. Työeläkeyhtiöiden sijoitustoiminnan rakenteellisella uudistamisella voi olla VNTEAS 2021-selvityksen mukaan mahdollisuus kasvattaa tuottoja.
 • Työeläkepolitiikan keskeisiä tavoitteita ovat eläkkeiden riittävä taso ja kattavuus, sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus sekä rahoituksen kestävyys myös pitkällä aikavälillä. Samalla talouspolitiikan uskottavuus säilyy ja luottamus työeläkejärjestelmään turvataan.

FA:n kommentit

Eläkejärjestelmän kehittäminen ja trimmaaminen ajan vaatimuksia vastaavaksi ja rahoituksellisen kestävyyden varmistamiseksi on hyvä asia. Eläkejärjestelmän keskeisistä periaatteista on hyvä pitää kiinni.

FA on kannattanut yrittäjien eläkejärjestelmän kehittämistä edelleen. Yrittäjien työtulon vahvistamista työpanosta vastaavaksi on edistettävä. FA pitää selvitystä YEL-maksujen keskittämisestä Melaan tarpeettomana.

TIETOSUOJA JA TIEDONHALLINTA

Mitä hallitusohjelmassa lukee?

 • Hallitus toteuttaa kansallisen tietosuojalainsäädännön kokonaisuudistuksen. Kokonaisuudistuksen yhteydessä kumotaan tiedon liikkuvuutta, pilvipalveluiden tarkoituksenmukaista käyttöä tai muuten julkisten palveluiden tarkoituksenmukaista järjestämistä haittaavat säädökset ja hyödynnetään tarvittaessa nykyistä laajemmin GDPR:n kansallista liikkumavaraa. Kokonaisuudistuksen yhteydessä säädetään hallinnolliset sakot tietosuojaloukkauksista koskemaan julkista ja yksityistä sektoria yhtäläisesti.
 • Hallitus käynnistää julkisen hallinnon digitalisaatioon kytkeytyvän laajan lainsäädännön poikkihallinnollisen uudistusohjelman, jossa tunnistetaan ja kumotaan norminpurun hengessä digitalisaatiota estävät tai vaikeuttavat säädökset.
 • Hallitus edistää tiedon liikkumista julkishallinnon eri tietojärjestelmien välillä. Samalla tunnistetaan ja puretaan julkisten tietovarantojen hyödyntämisen ja jakamisen tarpeettomat oikeudelliset esteet yksityisyyden suoja huomioiden.
 • Varmistetaan, että kansallinen lainsäädäntö tai sen tulkinta ei ole EU:n asettamia vaatimuksia tiukempaa erityisesti tietosuojaan ja automaattiseen päätöksentekoon liittyen.
 • Hallitus mahdollistaa tekoälyn avulla tehtävät automaattiset viranomaispäätökset.

FA:n kommentit

FA pitää kirjauksia hyvinä, koska ne antavat mahdollisuuden digitalisaation edistämiseen ja tarpeettomien lainsäädännöllisten esteiden poistamiseen. FA kannattaa etenkin kansallisen tietosuojalainsäädännön kokonaisuudistusta, joka nähdään keskeisenä hankkeena. Kokonaisuudistuksen yhteydessä tietosuojaloukkauksista määrättävien hallinnollisten sakkojen laajentaminen koskemaan julkista sektoria yhtäläisesti nähdään olennaisena keinona epäsuhtatilanteiden selventämiseksi.

Tietosuoja-asetuksen kansallisen liikkumavaran laajemmassa hyödyntämisessä tulee huolehtia, ettei Suomi ryhdy sääntelemään muita jäsenmaita tiukemmin ja täten aiheuta epätasapainoa eri maiden toimijoiden välille.

DIGITAALISET PALVELUT

Mitä hallitusohjelmassa lukee?

 • Vahvistetaan ihmisten oikeutta ja mahdollisuuksia omien tietojensa hallintaan ja hyödyntämiseen sekä omahoidon edellytyksiä. Kehitetään valtakunnallinen suostumustenhallintaratkaisu, helpotetaan puolesta asiointia ja kuolleen omaisen asioiden hoitamista.
 • Hallituskauden aikana toteutetaan hankkeita, joilla digitalisoidaan elämäntapahtumien tai yritystapahtumien ympärille kiinnittyvät julkiset ja yksityiset palvelut niin, että ne toimivat saumattomasti yhteen. Yhtenä tällaisena kokonaisuutena turvataan edesmenneen omaisen asioiden vaivaton hoito.
 • Ehkäistään digisyrjäytymistä ja huomioidaan eri käyttäjäryhmien tarpeet ja digitaalisten ratkaisujen helppokäyttöisyys. Varmistetaan kasvokkain tai puhelimitse asiointi tarvittaessa.
 • Huolehditaan uusien teknologioiden ja sähköisten prosessien turvallisuudesta ja esteettömyydestä sekä käyttäjien perusoikeuksien toteutumisesta.
 • Suomi varautuu maksujärjestelmiin kohdistuviin häiriöihin ja turvaa käteismaksamisen ja käteisen rahan saatavuuden.

FA:n kommentit

Finanssiala on esittänyt, että lähiomaisen kuoleman jälkeinen asiointi tehdään sujuvammaksi toteuttamalla sähköisen asioinnin mahdollistavat lakimuutokset, ja hankkeen tekniselle toteutukselle osoitetaan rahoitus. Asialle on osoitettava vastuuviranomainen, jonka johdolla asia edistetään eri toimijoiden välisellä yhteistyöllä. Finanssiala ry on otettava mukaan valmisteluun toimialansa edustajana.

FA on korostanut, että yhteiskunnan palvelujen digitalisoituessa läpikotaisin on pidettävä kansalaisten digitaitojen ajanmukaisuudesta huolta. Erityisesti ikäihmisten digi- ja taloustaitoihin on panostettava. Digituen järjestäminen sopisi luontevasti kuntien vastuulle. Digituesta päävastuun ovat kantaneet järjestöt, joiden kanssa Digi- ja väestötietovirasto tekee yhteistyötä.

Kannatamme erilaisiin häiriöihin varautumista. Varautumisella ei tule vaarantaa normaalioloissa hyvin toimivaa maksamisen monimuotoista infrastruktuuria, sen jatkuvuutta ja kehittämistä edelleen. Maksamisen häiriintymiselle suurimmat uhat ovat sähkökatkokset ja tietoliikenteen häiriöt. Sähkön saatavuudesta ja tietoliikenteen häiriöttömyydestä huolehtimalla turvataan toimivat ja monipuoliset maksutavat.

YRITYSVASTUUSÄÄNTELY

Mitä hallitusohjelmassa lukee?

 • Kehitetään yritysvastuusääntelyä EU:n ja OECD:n tasolla.

FA:n kommentit

Finanssiala ry kannattaa EU-tason ratkaisua yritysvastuusääntelystä ja tukee komission tavoitteita direktiiviesitysten taustalla. FA pitää tärkeänä, että alan erityispiirteitä otetaan riittävästi huomioon.

VAKUUTUSLÄÄKÄRIUUDISTUS

Mitä hallitusohjelmassa lukee?

 • Hallitus selvittää vakuutuslääkäreiden ja hoitavien lääkäreiden osuutta ja yhteistyön kehittämisen tarpeita potilaiden etuuksien paremmaksi ja oikeudenmukaisemmaksi toteutumiseksi puoliväliriiheen mennessä.

FA:n kommentit

Vakuutuslääkärin asiantuntemusta tarvitaan hakijoiden tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi. Finanssiala on esittänyt, että hoitavien lääkäreiden tietämystä sosiaalivakuutuksen ratkaisukäytännöistä tulisi parantaa. Kansalaisten tietämystä järjestelmän perusteista on parannettava selkeällä tiedottamisella.

FINANSSIALAN VEROTUS

Mitä hallitusohjelmassa lukee?

 • Toteutetaan sijoitusrahastojen verosääntelyn korjaus EU-oikeuden vaatimustasolle ja selvitetään veropohjan tiivistämistä.
 • Uudistetaan finanssialan bonusten verotuskäytänteet. Vaikutus verotuottoihin 30 miljoonaa euroa.

FA:n kommentit

Voidaksemme muodostaa näkemyksemme verosääntelyä koskevaan kirjaukseen, tarvitsemme ensin lisätietoa asiasta.

FA ei tässä vaiheessa ota kantaa finanssialan bonusten verotuskäytänteisiin, koska se liittyy finanssialan yritysten erilaisiin liiketoimintamalleihin.

OIKEUSTURVAVAKUUTUKSET

Mitä hallitusohjelmassa lukee?

 • Yhteistyössä vakuutusyhtiöiden kanssa arvioidaan, miten oikeusturvavakuutuksia voitaisiin kehittää.

FA:n kommentit

Oikeusturvavakuutukset ovat vapaaehtoisia vakuutuksia, joiden ehdoista kukin yhtiö päättää itsenäisesti. Oikeusturvavakuutuksia kehitettäessä on siten otettava huomioon kilpailulainsäädännön asettamat reunaehdot.

VELKAJÄRJESTELYHAKEMUKSET

Mitä hallitusohjelmassa lukee?

 • Arvioidaan mahdollisuudet siirtää soveltuvat asiakokonaisuudet käräjäoikeuksista muille viranomaisille, esimerkiksi velkajärjestelyhakemukset ja summaariset velkomisasiat.

FA:n kommentit

FA suhtautuu myönteisesti summaaristen velkomisasioiden siirtämiseen käräjäoikeuksista muille viranomaisille. Riidattomien asioiden siirtäminen pois käräjäoikeuksista on asioiden nopeammaksi hoitamiseksi suositeltavaa. Samalla olisi huolehdittava riittävistä resursseista niille viranomaisille, joiden hoidettavaksi nämä asiat siirtyisivät.

OSITUSVAATEEN VANHENEMINEN

Mitä hallitusohjelmassa lukee?

 • Säädetään avioliittolain mukaisen ositusvaateen vanhentumisesta.

FA:n kommentit

Finanssiala kannattaa hallitusohjelmakirjausta, sillä se helpottaisi kuolinpesien selvittämistä. 

HALLINTAREKISTERÖIDYT OSAKKEET

Mitä hallitusohjelmassa lukee?

 • Selvitetään hallintarekisteröidyille osakkeille maksettavan osingon TRACE-mallin kehittämistarpeet.

FA:n kommentit

FA kannattaa hallitusohjelman kirjausta ja näkee TRACEn realistisena vaihtoehtona mallien yhdenmukaistamiseksi EU:ssa. 

KIRJANPITOSÄÄNTELY

Mitä hallitusohjelmassa lukee?

 • Selvitetään verotuksen ja kirjanpitosääntelyn eroavaisuudet ja mahdolliset yhdenmukaistamistarpeet.

FA:n kommentit

Selvitys on finanssialan mielestä kannatettava. Niin kansalliseen kuin kansainvälisiin tilinpäätösperiaatteisiin perustuvan kirjanpidon ja verotuksen jaksotussääntöjen välille on muodostunut eroja mitkä vaativat tällä hetkellä manuaalista lisätyötä ja resursseja. Yhdenmukaistamisella poistettaisiin kirjanpidon ja verotuksen väliaikaisia eroja, lisätään tietojen luotettavuutta, tehostetaan prosesseja ja helpotetaan myös digitaalista siirtymää.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan

VAIKUTTAMINEN

Pirita Ruokonen

Yhteiskuntasuhde- ja vastuullisuuspäällikkö

Suodata

Kaikki hallitusohjelmatavoitteisiin liittyvät uutiset