Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden rajat ylittävien hybridijärjestelyjen verotuksesta annetun lain ja tuloverolain 9 ja 10 §:n muuttamisesta

FA pitää sääntelyn kansallisessa voimaansaattamisessa tehtyjä ratkaisuja onnistuneina:

  • Esityksessä direktiivin mukaista sääntelyä ehdotetaan käänteisten hybridijärjestelyjen osalta toteutettavaksi tavalla, jossa on nimenomaisesti tunnistettu käänteisten hybriditilanteiden liittyvän elinkeinoyhtymiin. Elinkeinoyhtymä onkin otettu osaksi käänteisen hybridiyksikön määritelmää. Näin on selkeää, millaisiin tilanteisiin soveltamisala rajautuu.
  • Tehty ratkaisu, jossa verotuksen kohteena säilyy käänteisessä hybriditilanteessa yhtiömies, on myös looginen kansallisen verojärjestelmän näkökulmasta verrattuna tilanteeseen, jossa verotuksen kohteeksi otettaisiin itse elinkeinoyhtymä.

HE 204/2021 vp

Lausunto sääntelystä koskien käänteisen hybridin tilanteita

Finanssiala ry (FA) kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto hallituksen esityksestä koskien käänteisiä hybridijärjestelyjä. Kyse on veronkiertodirektiivin mukaisen sääntelyn kansallisesta voimaansaattamisesta. Esitettyjen muutosten tavoitteena on estää järjestelyjä, joilla saavutettaisiin perusteetonta veroetua pelkästään sen perusteella, että kaksi lainkäyttöaluetta kohtelisi verotuksellisesti yhtymää eri tavalla. FA pitää sääntelyn kansallisessa voimaansaattamisessa tehtyjä ratkaisuja onnistuneina:

  • Esityksessä direktiivin mukaista sääntelyä ehdotetaan käänteisten hybridijärjestelyjen osalta toteutettavaksi tavalla, jossa on nimenomaisesti tunnistettu käänteisten hybriditilanteiden liittyvän elinkeinoyhtymiin. Elinkeinoyhtymä onkin otettu osaksi käänteisen hybridiyksikön määritelmää. Näin on selkeää, millaisiin tilanteisiin soveltamisala rajautuu.  
  • Tehty ratkaisu, jossa verotuksen kohteena säilyy käänteisessä hybriditilanteessa yhtiömies, on myös looginen kansallisen verojärjestelmän näkökulmasta verrattuna tilanteeseen, jossa verotuksen kohteeksi otettaisiin itse elinkeinoyhtymä.     

FINANSSIALA RY

Hannu Ijäs