Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräistä paloturvallisuuslaitteista sekä eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Toimivat paloturvallisuuslaitteet vähentävät tulipalojen aiheuttamia omaisuusvahinkoja ja suojaavat ihmishenkiä. Toimiakseen suunnitellusti, näiden laitteiden asennus- ja huoltotyön ja tarkastustoiminnan tulee olla laadukasta.

FA pitää esitystä kokonaisuudessaan onnistuneena.


VN/6170/2021

Finanssiala ry (FA) edustaa tässä lausunnossa suomalaisia vahinkovakuutusyhtiöitä. Vakuutusyhtiöt korvaavat vuosittain noin 7 000 palovahinkoa, joiden korvaussumma nousee noin 200 miljoonan euroon.  

Toimivat paloturvallisuuslaitteet vähentävät tulipalojen aiheuttamia omaisuusvahinkoja ja suojaavat ihmishenkiä. Toimiakseen suunnitellusti, näiden laitteiden asennus- ja huoltotyön ja tarkastustoiminnan tulee olla laadukasta. 

FA pitää hallituksen esitystä kokonaisuudessaan onnistuneena. 

Finanssiala ry kommentoi vahinkovakuuttamiseen liittyen seuraavia yksityiskohtia. 

Paloilmoittimet ja automaattiset sammutuslaitteistot (2 luku) 

4 § Paloilmoittimia ja automaattisia sammutuslaitteistoja koskevien vaatimusten soveltamisala 

Ehdotuksen mukaan, paloilmoittimeen, jonka paloilmoituksia ei ole  

liitetty hätäkeskukseen, ei sovelleta 17 §:ssä säädettyjä määräaikaistarkastusta koskevia vaatimuksia. 

Tämä jättäisi nämä järjestelmät kokonaan huollon ja ylläpidon varaan, mitä ei voi pitää hyvänä asiana. Kyseessä on kuitenkin henkilöturvallisuuteen vaikuttava laitteisto. 

17 § Paloilmoittimen ja automaattisen sammutuslaitteiston määräaikaistarkastus 

Esityksen mukaan paloilmoittimelle ja automaattiselle sammutuslaitteistolle on tehtävä määräaikaistarkastus kolmen vuoden välein. Uuden laitteiston ensimmäinen määräaikaistarkastus on kuitenkin tehtävä 12–18 kuukauden kuluessa laitteiston varmennustarkastuksesta. 

Tarkastusten määrävälien yhtenäistämistä voidaan pitää hyvänä, koska näin näiden laitteiden toimivuutta voidaan tarkastella kokonaisuutena.  

Kannatettava uudistus on myös ensimmäisen määräaikaistarkastusvälin lyhentäminen. 

Käsisammuttimien tarkastus ja huolto (3 luku) 

22 § Tarkastuslaitoksen hyväksymisen edellytykset 

Säännöksen 1 momentin 7)-kohdan mukaan edellytettäisiin, että paloilmoittimen ja automaattisen sammutuslaitteiston tarkastuslaitoksella on toiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen riittävä vastuuvakuutus toiminnasta aiheutuvien vahinkojen korvaamiseksi. Se mikä on riittävää, jää erikseen harkittavaksi.  

Tässä yhteydessä voisi pohtia, tulisiko vastuuvakuutuksen sisällöstä ja vakuutusmääristä ja muista ominaisuuksista säännellä tarkemmin lain tasolla. 

24 § Käsisammuttimien tarkastusta ja huoltoa koskevien vaatimusten soveltamisala 

Esityksen mukaan luvun 25 ja 27 §:ää ei sovellettaisi kotitalous- tai muuhun vastaavaan yksityiseen käyttöön hankittuun käsisammuttimeen.  

Tässä yhteydessä voisi pohtia, tulisiko vaatimus kuitenkin asettaa niihin yksityisomisteisiin asuinkohteisiin, joita käytetään vuokramajoitukseen. 

29 § Tarkastus- ja huoltotarrat 

Käsisammutinliikkeen on kiinnitettävä tarkastettuun ja toimintakuntoiseen käsisammuttimeen tarkastustarra, josta on käytävä ilmi käsisammutinliikkeen nimi ja yritys- ja yhteisötunnus sekä tarkastusajankohta ja käsisammuttimen sijoituspaikan mukainen seuraavan tarkastuksen ajankohta kuukauden tarkkuudella. 

Tämä on hyvä esitys ja auttaa sammuttimen omistajaa tai haltijaa tunnistamaan huolto- ja tarkastustarpeen. 

32 § Käsisammutinliikkeenä toimimisen edellytykset 

Käsisammuttimet on huollettava ja tarkastettava sammuttimen turvallisuuden ja toimintavarmuuden varmistamiseksi. Tarkastus- ja huoltotöitä tekevillä käsisammutinliikkeillä olisi edelleen esityksen mukaan velvoite tehdä Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle ilmoitus toiminnan aloittamisesta.  

Liikkeellä olisi niin ikään laissa säädetyt pätevyysvaatimukset täyttävä vastuuhenkilö, mutta enää ei edellytettäisi, että vastuuhenkilön on oltava liikkeen päätoimisessa palveluksessa.  

Tämä esitys on hyvä ja mahdollistaa yhä useamman yrityksen tekevän käsisammuttimien huoltoja ja tarkastuksia, mikä voi varmistaa nykyistä paremmin sen, että eri kohteissa on toimivat käsisammuttimet. 

Finanssiala ry 

Taina Ahvenjärvi 


Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan