Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi liikenneturvallisuusmaksusta annetun lain 4 §:n ja liikennevakuutuslain 87 §:n muuttamisesta

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta
HE 86/2022 vp

Finanssiala ry pitää liikenneturvallisuustyötä tärkeänä eikä esitykseen ole huomautettavaa.

FINANSSIALA RY

Hannu Ijäs

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan