Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvopaperimarkkinalain 7 luvun 5 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Finanssiala ry (FA) tukee arvopaperimarkkinalain 7 luvun 5 §:n väliaikaista muuttamista

  • FA pitää hyvänä, että liikkeeseenlaskijoilla, joiden arvopaperit on noteerattu EU:n säännellyillä markkinoilla (liikkeeseenlaskijat), on mahdollisuus valita, ottavatko ne sähköisessä raportointimuodossa annetut tilinpäätökset (ESEF-tilinpäätös) käyttöön jo vuoden 2020 vuositilinpäätöksissä vai lykätäänkö käyttöönottoa vuoden 2021 vuositilinpäätöksiin.
  • Lykkäyksen käsittely EU-tasolla sekä sen mahdollistavan jäsenvaltio-option lisääminen julkistettiin myöhäisessä vaiheessa, jolloin ESEF-raportointivalmistelut ovat liikkeeseenlaskijoilla käytännössä jo pitkällä. Katsomme kuitenkin mahdollisuuden siirtää toimeenpanoa antavan liikkeeseenlaskijoille vaihtoehdon priorisoida Covid-19 pandemian mukanaan tuomaa muuta lisäraportointia sekä muuhun uuteen sääntelyyn valmistautumista.
  • Jäsenvaltio-optio ollaan ottamassa kansallisesti laajalti käyttöön muissakin jäsenmaissa.
  • ESEF-tilinpäätöksiin liittyvän sääntelyn implementointi kansalliseen lainsäädäntöön on vielä tekeillä. Marraskuussa 2020 Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistussa tiedonannossa (2020/C 379/01) tarkennetut asiat liittyen tilinpäätösasiakirjojen laatimiseen, tilintarkastukseen ja julkistamiseen tulevat kansallisesti sovellettavaksi vasta, kun ne on implementoitu kansalliseen sääntelyyn. Jäsenvaltio-option käyttöönotto mahdollistaa liikkeeseenlaskijoille kansallisen sääntelyn huomioon ottamisen samalla kertaa.

VN/25770/2020; VM007:00/2021

1      Jäsenvaltio-option käyttöönoton odotetaan olevan laajaa jäsenmaissa

Muutosasetuksella muutettava avoimuusdirektiivin kohta, joka liittyy listayhtiöiden ESEF-tilinpäätösraportoinnin aloituksen lykkäämisen mahdollistavaan jäsenvaltio-optioon, odotetaan otettavan laajasti käyttöön eri jäsenmaissa huolimatta sen myöhäisestä sisällyttämisestä muutosasetukseen. Komission sivuilla 22.2.2021 mennessä jo 14 maata on virallisesti ilmoittanut ottavansa jäsenvaltio-option käyttöön. Myös Ruotsin valtiovarainministeriö on 21.1.2021 ilmoittanut ottavansa käyttöön lykkäyksen mahdollistavan jäsenvaltio-option.

2      ESEF-tilinpäätöksen täsmentäminen kansalliseen lainsäädäntöön tekeillä

Jäsenvaltio-option käyttöönottaminen edellyttää arvopaperimarkkinalain 7 luvun 5 §:n väliaikaista muuttamista. Tällöin velvollisuus julkistaa tilinpäätös ja toimintakertomus komission teknisen sääntelystandardin mukaisesti poistettaisiin väliaikaisesti lakitekstistä. Tämä tarkoittaa mahdollisuutta lykätä ESEF-muotoisen raportointivelvollisuuden 1.1.2020 alkanutta pakollista soveltamista vuodella.

Euroopan komission 10.11.2020 Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistussa tulkitsevassa tiedonannossa (2020/C379/01) tarkennetut asiat ESEF-tilinpäätöksen tilinpäätösasiakirjojen laatimiseen, tilintarkastukseen ja julkistamiseen liittyen tulevat sitovasti sovellettavaksi vasta, kun ne on implementoitu kansalliseen sääntelyyn. Tämä kansallisen sääntelyn muutostyö on nyt tekeillä. Lykkäysoptio mahdollistaa kansalliseen sääntelyyn tehdyn muutostyön huomioonottamisen samalla kertaa niille liikkeeseenlaskijoille, jotka aikovat hyödyntää lykkäysoptiota.

Vaikka liikkeeseenlaskijoiden ESEF-raportointivalmistelut ovat käytännössä pitkällä, mahdollisuus siirtää ESEF-tilinpäätösmuodon toimeenpanoa antaa liikkeeseenlaskijoille vaihtoehdon priorisoida Covid-19 pandemian tuomaa lisäraportointia sekä muuhun uuteen sääntelyyn valmistautumista.

FINANSSIALA RY

Veli-Matti Mattila

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat

Taloudellinen sääntely

Teija Rehn

Johtava asiantuntija