Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 18 b §:n muuttamisesta

FA kannattaa esityksessä ehdotettua korkovähennysrajoituksia koskevaa infrastruktuuripoikkeuksen laajentamista, mutta pitää EVL 18 b §:n korkovähennysrajoitussäännöksen tasevertailuun perustuvan poikkeuksen kiristämistä ennenaikaisena. Tasetestin muutoksen myötä sen soveltumisesta tulisi sattumanvaraista ja muutos monimutkaistaisi korkovähennysrajoitussääntelyä entisestään. FA katsoo, että ehdotetulla muutoksella rajattaisiin yritysten korkomenojen vähennysoikeutta merkittävästi hallituksen esityksessä mainittua verokiertämisen estämistä koskevaa tavoitetta laajemmin.

HE 202/2022 vp

Ehdotettu muutos tasevertailuun perustuvaan poikkeukseen on ennenaikainen ja tekee poikkeuksen soveltumisesta sattumanvaraista

Finanssiala ry (FA) kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksestä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 18 b §:n muuttamisesta. Esityksen mukaan EVL 18 b §:n korkovähennysrajoitussäännöksen tasevertailuun perustuva poikkeus ei soveltuisi, jos verovelvollisesta merkittävän omistusosuuden omistaville tahoille maksettujen korkojen määrä on vähintään 20 prosenttia kaikista konsernin ulkopuolelle maksetuista koroista. Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että julkisyhteisön tilaamaa pitkän aikavälin julkista infrastruktuurihanketta toteuttavat osittain tai kokonaan yksityisomisteiset yhteisöt saisivat tietyin edellytyksin vähentää muuten vähennyskelvottomia nettokorkomenoja. FA kannattaa infrastruktuuripoikkeuksen ehdotettua laajentamista ja lausuu muilta osin vain koskien ehdotettua tasevertailuun perustuvan poikkeuksen muutosta.

Verovelvollisen velkoja voisi muodostua sääntelyssä tarkoitetulla tavalla merkittävän omistusosuuden omistavaksi tahoiksi lukuisilla tavoilla ja esimerkiksi monien pienten välillisten omistusosuuksien yhteissummana. Tasetestin muutoksen myötä sen soveltumisesta tulisikin sattumanvaraista ja muutos monimutkaistaisi korkovähennysrajoitussääntelyä entisestään. FA katsoo, että ehdotetulla muutoksella rajattaisiin yritysten korkomenojen vähennysoikeutta merkittävästi hallituksen esityksessä mainittua verokiertämisen estämistä koskevaa tavoitetta laajemmin. FA pitää veronkiertämisen vastaisia toimenpiteitä lähtökohtaisesti tavoitteeltaan kannatettavina. Nyt esitetyn tasetestin kiristyksen vaikutukset ulottuisivat kuitenkin väistämättä merkittävissä määrin myös tilanteisiin, joilla ei tavoitella Suomen verotuksen välttämistä.

Tasetestiä muutettiin edellisen kerran alle vuosi sitten. Muutos tuli voimaan vuoden 2022 alussa ja sen vaikutuksia voidaan arvioida aikaisintaan vuoden 2023 lopussa. FA pitääkin tasetestin muuttamista ylipäätään tässä vaiheessa ennenaikaisena ja katsoo, että sääntelyn mahdollista muuttamista tulisi tarkastella uudelleen vasta sen jälkeen kun edellisen muutoksen vaikutukset on arvioitu. FA korostaa, että kyse on yritysten toimintaan keskeisesti vaikuttavasta verosääntelystä, jonka vuosittainen kiristäminen lisää yritysten investointiympäristön epävarmuutta ja on yritystoiminnan pitkäjänteisen kehittämisen näkökulmasta haitallista.

FINANSSIALA RY

Hannu Ijäs