Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulosottokaaren 4 luvun 48 §:n muuttamisesta

Ulosmittauksen suojaosuusmalliin kaivataan kestäviä ratkaisuja.

HE 32/2023 vp

Ulosmittauksen suojaosuusmalliin kaivataan kestäviä ratkaisuja

  • Finanssiala ry (FA) toivoo, että ulosoton laskentasääntöjä koskeva säädösvalmistelu käynnistetään pian.
  • Väliaikaiseksi tarkoitettu suojaosuuden korottaminen ei saisi sellaisenaan muodostua pysyväksi ratkaisuksi.

1       Suojaosuuden tasokorotuksella on haittavaikutuksia

Väliaikaiseksi tarkoitettua ulosottovelallisen suojaosuuden tasokorotusta ehdotetaan muutettavaksi toistaiseksi voimassa olevaksi, kunnes hallitusohjelman mukaiset muutokset ulosmittausta koskevaan sääntelyyn on tehty. FA ymmärtää, että väliaikaisen sääntelyn voimassaolon jatkaminen uudella väliaikaisella sääntelyllä olisi hallituksen esityksessä kuvattuun tapaan käytettävissä olevien resurssien kannalta osin epätarkoituksenmukaista.

FA kuitenkin tähdentää, ettei suojaosuuden väliaikaiseksi tarkoitetun korotuksen muuttaminen toistaiseksi voimassa olevaksi ole ihanteellinen ratkaisu. Kuten esityksessä todetaan, korkeampi suojaosuus nostaa luottoriskiä ja voi näin heijastua luotonsaantimahdollisuuksiin. Myös ulosoton esteiden kielteisiä vaikutuksia ulosottovelallisen arkielämään kuvataan esityksessä asianmukaisesti.

FA toivoo pysyvämpien, asianmukaisin vaikutusarvioin toteutettavien säädösmuutosten valmistelun alkavan mahdollisimman pian.

FINANSSIALA RY

Hannu IjäsJäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan