Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion vientitakuista annetun lain 6 ja 10 §:n muuttamisesta

Finanssiala kannattaa ehdotettuja lakimuutoksia

  • Finnveran erityisriskinottoa koskevan päätöksenteon yksinkertaistaminen ja selkeyttäminen on hyvä asia.
  • Myös erityisriskinoton enimmäisvastuumäärän nostaminen on perusteltua.
  • Esitetyllä lakimuutoksella ei arvioida olevan juurikaan vaikutusta yksityisten rahoittajien harjoittamaan vientikaupan rahoittamiseen.

HE 268/2022 vp

Lakiesityksen mukaan Finnveran erityisriskinoton päätöksentekomenettelyä ehdotetaan muutettavaksi siten, että Finnvera vastaisi vientihankkeen riskiarvioinnista ja vientitakuun myöntämiseen liittyvästä päätöksenteosta. Työ- ja elinkeinoministeriö vastaisi vientihankkeen elinkeinopoliittisesta ja kilpailukykyyn liittyvästä arvioinnista ja sitä koskevasta päätöksenteosta. Lisäksi esitetään luopumista erityisriskinoton perusteiden erottelusta korkean poliittisen riskin maissa ja korkean tulotason maissa. Erityisriskinotolle määriteltyä enimmäisvastuumäärää esitetään samalla nostettavaksi nykyisestä 5 miljardista eurosta 8 miljardiin euroon.

Rahoitusta koskevan päätöksenteon joustavuudella ja nopeudella on usein tärkeä rooli vientikaupan toteutumisessa. Tämä koskee sekä yksityisiä rahoittajia että markkinoita täydentäviä ECA-toimijoita kuten Finnveraa. Tästä syytä erityisriskinottoa koskevan päätöksenteon yksinkertaistaminen ja selkeyttäminen on Finanssiala ry:n (FA) mielestä kannatettavaa.

FA pitää myös erityisriskinoton enimmäisvastuumäärän nostamista perusteltuna. Erityisriskinotto kohdistuu lakiesityksen perusteella kohteisiin, joissa luottoriski on tavanomaista suurempi. Luottoriskin suuruuden vuoksi yksityinen rahoitussektori ei yleensä osallistu tällaisten hankkeiden rahoittamiseen. Tästä syystä esitetyllä lakimuutoksella ei arvioida olevan juurikaan vaikutusta yksityisten rahoittajien harjoittamaan vientikaupan rahoittamiseen.FINANSSIALA RY

Veli-Matti Mattila

Johtaja, pääekonomistiJäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan