Lausunto

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi tulotietojärjestelmästä annetun lain ja positiivisesta luottotietorekisteristä annetun lain 22 ja 25 §:n muuttamisesta

Tulotietojärjestelmästä ja positiivisesta luottotietorekisteristä annettuihin lakeihin tehtävät muutokset ovat perusteltuja.

VN/1240/2024

Tulotietojärjestelmästä ja positiivisesta luottotietorekisteristä annettuihin lakeihin tehtävät muutokset ovat perusteltuja

Finanssiala ry:llä (FA) ei ole huomautettavaa ehdotettuihin säädöstekstimuutoksiin. FA kuitenkin toivoo perusteluja täsmennettävän siltä osin kuin kyse on toimivaltasuhteista rekisteriin talletetun tiedon käyttäjän ja Tulorekisteriyksikön välillä. Säädösmuutoksilla ei ole tarkoitus siirtää toimivaltaa tiedon käyttäjiltä Tulorekisteriyksikölle. Niinpä tiedon käyttäjä ratkaisee viime kädessä tiedon käytettävyyden ja oikeellisuuden toimintaansa sääntelevän substanssilainsäädännön mukaan myös tulevaisuudessa, vaikka Tulorekisteriyksikkö oikaisisikin rekisteriin talletetun virheellisen tiedon maksajan asemesta.

FINANSSIALA RY

Hannu IjäsJäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan