Lausunto

Luonnos hallituksen esitykseksi osakesäästötilin 5 §n muuttamisesta

Finanssiala puoltaa ehdotettua osakesäästötilin ylärajan nostoa.
FA ehdottaa myös, että tässä samassa yhteydessä varmistettaisiin ettei osakesäästötilin säännökset ole ristiriidassa muiden, lähialojen säännösten kanssa.
FA esittää jatkovalmistelussa arvioitavan myös useammasta osakesäästötilistä määrättävän sanktion oikeasuhtaisuutta.


VN/23814/2023

Finanssiala puoltaa ehdotettua talletusrajan nostamista

Finanssiala kannattaa talletusrajan nostoa, sillä sen voidaan ennakoida kannustavan pitkäjänteiseen säästämiseen ja edistämään säästämisen ja sijoittamisen kulttuuria Suomessa.

Finanssiala esittää, että osana hyvää lainvalmisteluprosessia, tämän lainsäädäntöhankkeen yhteydessä varmistettaisiin, ettei nyt muutosten kohteena oleva säädös ole ristiriidassa lähialojen sääntelyjen kanssa. Normikollisio ainakin suhteessa rahanpesulainsäädäntöön näyttäisi toteutuvan lain 12 §n mukaisten irtisanomiseen ja huomautusten antamisen sääntelyyn liittyvissä velvoitteissa.

FA ehdottaa sääntelyn jatkovalmistelussa harkittavan myös useammasta tilistä määrättävän sanktion oikeasuhtaisuutta.

FINANSSIALA RY

Hannu Ijäs

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan