Finanssialan toimintakertomus 2023

Tämä toimintakertomus on kirjanpitolain vaatimukset täyttävä lyhyt toimintakertomus.
1.6.2024

Katsaus vuoden 2023 toimintaan

Finanssiala ry (FA) edustaa Suomessa toimivia pankkeja, henki-, työeläke- ja vahinkovakuutusyhtiöitä sekä sijoitusrahasto- ja rahoitusyhtiöitä ja arvopaperivälittäjiä. FA:n tehtävänä on tuoda esille, millaiset vaikutukset erilaisilla säädöksillä on finanssialaan ja sitä kautta yhteiskuntaan ja kansalaisiin.

Toimintavuoden aikana uudistettiin Finanssiala ry:n strategia. Hallituksen 16.6.2023 hyväksymän strategian mukaan FA:n ydintehtävä on olla “suomalaisen finanssialan ääni Suomessa ja EU:ssa”. Tahtotilaksi määriteltiin ”avoin ja vastuullinen vaikuttaja, joka ehdottaa ratkaisuja, jotka ovat sekä jäsenten että yhteiskunnan etu”. FA:n toiminnan painopisteinä vuoden 2023–2026 strategiakaudella ovat EU, Suomen talous ja vastuullisuus. 

EU-edunvalvontaa on ryhdytty vahvistamaan lisäämällä ennakoivaa tiedonhankintaa ja vaikuttamista sekä lisäämällä viestintää EU-asioista jäsenyrityksille. FA nimittää vuonna 2024 oman vakituisen EU-edustajan, asemapaikkanaan Bryssel. Suomen talous strategiassa tarkoittaa, että FA pyrkii edistämään sitä, että Suomen julkinen talous on kestävällä pohjalla, ja kotimarkkinamme on kilpailukykyinen. FA on aktivoitunut yhteiskunnallisessa keskustelussa korostamalla ennen kaikkea vastuullista taloudenhoitoa.

Toimintavuoden aikana FA:ssa on aloitettu vastuullisuusarvioinnin uudistustyö ja vastuullisuudesta on tullut osa johtoryhmätyötä. FA on lisännyt toimialan mainetta ja vetovoimaisuutta parantavia viestintätoimia. Vastuullisuusasioita koordinoimaan on nimetty oma henkilö syksystä 2023 alkaen. FA:n hallitus päätti marraskuussa 2023, että FA alkaa valmistella yhdessä jäsenyhtiöidensä kanssa omaa luontositoumustaan, jolla edistetään Kunming-Montrealin maailmanlaajuisen luonnon monimuotoisuuskehyksen tavoitteiden toteutumista. FA yhdessä jäsenyritystensä kanssa sopii mittareista, joilla kerätään yhteen ja kuvataan alan luontokadon vastaisia toimia vuosina 2024–2028.

Omassa lobbauksessaan FA noudattaa avoimuuden käytäntöjä mm. viestimällä tavoitteistaan ja lobbaustyöstään avoimesti sekä julkaisemalla antamansa vaalituet. Kannatamme avoimuuden lisäämistä lainsäädännön valmisteluun ja budjettivallan käyttöön liittyvässä vaikuttamistyössä sekä kotimaassa, että EU:ssa. Vuonna 2023 FA julkisti kolmannen kerran ns. lobbauksen avoimuustilinpäätöksen, jossa kerrotaan, keitä kansanedustajia, ministereitä ja ministereiden valtiosihteereitä sekä EU-parlamentaarikkoja ja komission virkamiehiä on edellisen vuoden aikana lobattu edunvalvontateemoissamme. FA:ssa on valmistauduttu vuoden 2024 alussa voimaan tulleen lobbauksen avoimuusrekisterin velvoitteisiin. Koko FA:n henkilöstö koulutettiin käyttämään omaa sidosryhmätyökaluamme, jonka avulla tapaamiset kirjataan.

Finanssiala ry:n toimitusjohtajana aloitti 27.2.2023 Arno Ahosniemi, joka oli aiemmin Alma Talentin toimitusten johtaja ja Kauppalehden vastaava päätoimittaja. Ahosniemi uudisti toimintavuoden aikana FA:n toimiston johtamisen foorumit vahvistamalla johtoryhmän asemaa kollegiona.

FA:n johtoryhmä arvioi toimintavuoden aikana säännöllisesti strategisia, operatiivisia, taloudellisia, hallintoon ja maineeseen liittyviä riskejä laatimansa riskikartan pohjalta. Vuoden 2023 aikana varauduttiin myös siihen, miten FA:n toimintaa voidaan sujuvasti jatkaa mahdollisten sähkökatkosten aikana.

Vaikuttaminen ja edunvalvonta

Toimintavuonna 2023 FA kävi säännönmukaista vuoropuhelua eri sidosryhmien kanssa. FA painotti dialogissaan aktiivista keskustelua poliittisten päättäjien kanssa Suomessa ja EU:ssa. Vaikuttamisessa vuoden 2023 painopisteenä oli eduskuntavaalit sekä hallitusohjelmaneuvottelut.

Finanssiala oli tyytyväinen Petteri Orpon hallitusohjelman alaa koskeviin linjauksiin. Finanssiala nähdään kasvualana ja kansankapitalismia edistetään konkreettisin toimin. Hallitusohjelmassa mainittu finanssialan kasvustrategia on merkittävä avaus. FA oli kuultavana hallitusohjelmaneuvotteluissa puoluesihteerien pöydässä ja Kasvun kaava -pöydässä. Monet esiin nostamamme asiat näkyvät hallitusohjelmassa. FA:n hallitusohjelmatavoitteena oli, että rahoitusmarkkinoiden sääntelystä laaditaan kokonaisarvio. Tämä kirjaus sisältyy ohjelmaan. FA:n ajamat valtioneuvoston ennakoiva EU-edunvalvonta ja Suomen erityispiirteiden huomiointi sisältyvät myös hallitusohjelmaan.

Syksyllä 2023 FA kävi vuoropuhelua maan hallituksen edustajien kanssa siitä, miten finanssialaan liittyvät hallitusohjelmakirjaukset toimeenpannaan. FA:n tavoitteena on päästä mukaan keskeisten lainsäädäntöhankkeiden valmisteluun. FA:n hallitus on asettanut kaksi ad hoc -työryhmää valmistelemaan FA:n kantoja finanssialan kasvustrategiaan. Toinen niistä keskittyy kasvustrategiaan, toinen sääntelyn kokonaisarviointiin. FA on tavannut syksyn aikana keskeisiä ministereitä ja esittänyt, että valtioneuvosto asettaisi korkean tason työryhmän valmistelemaan kasvustrategiaa. Hallitusohjelmasta löytyy monta kirjausta, jotka tähtäävät kansankapitalismin edistämiseen ja sijoittamiseen kannustamiseen (mm. vauvojen säästötili, osakesäästötilin ylärajan korottaminen, talousosaamisen edistäminen). FA kannattaa hallitusohjelman tavoitteita sijoittamiseen kannustamisesta ja on tuonut aktiivisesti esiin omia ehdotuksiaan muun muassa osana hallitusohjelmatavoitteitaan. Hallitus selvittää vapaaehtoisten eläkevakuutusten ehtojen joustavoittamista sekä nostojen alaikärajan tarkoituksenmukaisuutta. FA:n hallitusohjelmatavoite oli, että omia eläkesäästöjä voisi jatkossa nostaa jo vanhuuseläkkeelle jäädessä.

Hallituskaudella valmistellaan eläkeuudistus, jossa korostetaan julkisen talouden roolia. FA:n valmistautui eläkeuudistukseen asettamalla omat tavoitteensa. Syksyn aikana varmistettiin, että finanssialan toimijat tulevat kuulluiksi riittävästi eläkeuudistuksesta päätettäessä, erityisesti sijoitustoimintaa ja vakavaraisuutta koskevissa asioissa. Hallitusohjelman mukaan yrittäjien eläkeuudistusta edelleen kehitetään. FA pyrkii mukaan uudistuksen valmisteluun.

Hallitusohjelman kirjaukset vauhdittivat Kuoleman ekosysteemi -hanketta, jonka tarkoitus on tehdä lähiomaisen kuoleman jälkeisestä asioinnista mahdollisimman sujuvaa toteuttamalla sähköisen asioinnin mahdollistavat lakimuutokset. FA on ollut vahvasti mukana valmistelemassa hanketta yhdessä viranomaisten kanssa. FA jätti hakemuksen keskustelutilaisuuden järjestämistä yhdessä Digi- ja väestötietoviraston ja Verohallinnon kanssa vuoden 2024 SuomiAreenassa aiheella ”Kuolinpesän ekosysteemi”. Hakemus hyväksyttiin ja keskustelutilaisuuden suunnittelu aloitettiin loppuvuonna yhdessä viranomaiskumppaneiden kanssa.

Vuonna 2023 FA aloitti myös kesän 2024 europarlamenttivaaleihin valmistautumisen. FA:n hallitus hyväksyi marraskuussa 2023 toimialan tavoitteet seuraavalle EU-kaudelle. Vaikuttaminen tulevaan EU-sääntelyagendaan aloitettiin tapaamisin ja viestein syksyllä 2023 ja työtä jatketaan vuonna 2024. Loppuvuoden aikana FA aloitti vaikuttamismateriaalien valmistelun tavoitteita konkretisoimalla ja tavoitteiden visuaalista ilmettä kehittämällä sekä aloitti vaikuttamistoimiensa ja viestintänsä suunnittelun.

Vuonna 2023 FA antoi ministeriöille, viranomaisille ja eduskunnan eri valiokunnille yhteensä 111 lausuntoa ja oli mukana useassa eri ministeriöiden säädösvalmistelutyöryhmässä. FA osallistui yhteensä 40 kuulemiseen.

FA:n edunvalvonnan prioriteetit on jaettu kolmen, kahden ja yhden timantin hankkeisiin, joista kolmen timantin hankkeet ovat hallituksen valitsemia erityisen tärkeitä ja yleensä erityistä panosta vaativia. Kahden timantin hankkeisiin kuuluvat edunvalvonnan perustyöhön kuuluvat asiat ja yhden timantin hankkeisiin asiat, joita seurataan ja jotka juuri sillä hetkellä eivät vaadi aktiivista panosta.

FA:n kolmen timantin hankkeet

Basel III – toimeenpano EU:ssa eteni lähes maaliin

 • FA korosti Suomen rahoitussektorin erityispiirteiden huomioon ottamista, koskien etenkin asuntoluototusta.
 • Suomen viralliseksi kannaksi tulikin eduskunnassa, että Suomen erityispiirteet tulee huomioida ja lainanmyöntökyky turvata. Suomen kantoja erityispiirteiden huomioimiseksi ei monilta osiltaan neuvotteluissa kuitenkaan juurikaan aktiivisesti ajettu viranomaisten toimesta.
 • Uudet CRR3/CRD6- säädöstekstit hyväksyttiin joulukuussa parlamentin ja neuvoston käsittelyssä, vaikkakin parlamentin lopullinen äänestys on vasta alkukeväästä 2024. Uudet säädökset tulevat voimaan 1.1.2025. Hanke on nyt siirretty FA:ssa kahden timantin hankkeeksi sisältäen vaikuttamisen kansalliseen toimeenpanoon ja alemman asteiseen sääntelyyn.

Digieuron suunnittelu eteni – FA keskittyi lobbaamisellaan ehkäisemään hankkeen riskejä

 • FA näkee edelleen hankkeessa vähän hyötyjä mutta suuria riskejä.
 • EKP:n neuvosto teki päätöksen siirtyä seuraavaan hankevaiheeseen lokakuussa 2023.
 • FA jatkoi vuonna 2023 aktiivista vaikuttamista ja keskittyi tapaamisissa avaamaan hankkeen riskejä, jotta ne otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon lopputuloksessa.
 • FA järjesti joulukuussa 2023 Pyöreän Pöydän -webinaarin: Mihin tarvitaan digieuroa? Tilaisuuteen saatiin puhujiksi aiheen parhaita asiantuntijoita niin virkamies- kuin päättäjäpuoleltakin.

Julkisuuslain uudistamisen mietintö valmistui – FA kriittinen työryhmässä

 • Julkisuuslakia ollaan virkamiesvetoisesti uudistamassa monelta osin ja sen soveltamisalaa on ehdotettu laajennettavaksi koskemaan koko julkisen hallintotehtävän hoitamista, eikä vain julkisen vallan käyttöä. FA on esittänyt hankkeen valmistelun lopettamista, koska se ei ole hallitusohjelmassa.
 • FA oli jäsenenä oikeusministeriön työryhmässä ja jätti työryhmän mietintöön eriävän mielipiteen, jonka mukaan julkisuuslain tulisi jatkossakin koskea yksityisiä vahinko- ja työeläkevakuutusyhtiöitä vain silloin, kun ne käyttävät julkista valtaa.
 • FA on tuonut perustelunsa ja ratkaisuehdotuksensa aktiivisesti esiin päättäjille.

Pankkiunionin kriisinratkaisu- ja talletussuojakehikon uudistus takkuilee

 • Huhtikuussa 2023 komissio julkaisi esityksen pankkien kriisinratkaisu- ja talletussuojakehikon uudistamisesta (CMDI – Crisis Management and Deposit Insurance).
 • Esityksen tavoitteena on laajentaa kriisinratkaisumenettelyn soveltamisalaa pienempiin ja keskisuuriin pankkeihin. Talletussuojarahastot halutaan mukaan rahoittamaan kriisinratkaisutoimia.
 • Esityksen käsittely on kohdannut vastatuulta EU-maissa. Mm. Suomen kanta on monelta osin kriittinen ja samansuuntainen FA:n näkemysten kanssa
 • FA vastustaa talletussuojavarojen käyttöalan laajentamista ja edellyttää sijoittajanvastuun käyttöä kriisitoimien kulujen kattamisessa.

Rahanpesulainsäädäntöä uudistettiin – ala oli mukana valmistelussa

 • EU:n neuvosto ja parlamentti ovat päässeet alustavaan yhteisymmärrykseen uuden rahanpesuasetuksen ja -direktiivin sisällöistä ja ne vahvistettaneen kevään 2024 aikana
 • Kansallisen sääntelyn uudistamis- ja kehittämishankkeet jatkuivat edelleen. FA oli mukana hankkeissa, jotka koskevat rahanpesun torjuntaa koskevan tietojenvaihdon edistämistä, tilitietokyselyjen lisäämistä pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmään sekä kansallisen poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden rekisterin perustamista.
 • FA:n tavoitteena on ollut varmistaa, että ala on mukana valmistelussa, sen kannat huomioidaan eikä toimijoihin kohdisteta kohtuuttomia vaatimuksia.

Vakuutusyhtiöiden kriisinratkaisu – FA kriittinen komission ehdotukseen

 • Vakuutusyhtiön kriisinratkaisua sekä menettelytapoja kriisitilanteissa (IRRD-direktiivi) koskevan komission ehdotuksen trilogeissa saavutettiin neuvottelutulos joulukuussa 2023.
 • Direktiivin tavoitteena on luoda kriisinratkaisumenettely pankkeja jo koskevan mallin tyyppisesti myös vakuutustoimialalle.
 • Komission ehdottamalle direktiiville ei ole FA;n näkemyksen mukaan ehdotetussa laajuudessa tarvetta. Solvenssi II:n päälle tulevien vaatimusten tulee olla minimaalisia ja EU-tason sääntöjä yhteisistä rahoitusratkaisuista on vältettävä.
 • FA oli kriittinen komission ehdotuksen suhteen, koska osa sääntelystä oli kopioitu liian suoraan pankkeja koskevasta sääntelykehikosta ottamatta huomioon vakuutustoimialan erityispiirteitä.

Vakuutusyhtiöiden vakavaraisuussääntely – FA pettyi kompromissiin

 • Solvenssi II -direktiivillä on harmonisoitu EU-alueella vakuutusyhtiöiden vakavaraisuussäännökset, vastuuvelan laskenta ja vakavaraisuusvalvonta. Direktiiviä ollaan uudistamassa parhaillaan.
 • FA:n tavoitteena oli, että uudelleentarkastelussa yksinkertaistetaan sekä helpotetaan olemassa olevia vaatimuksia (suhteellisuusperiaatteen soveltaminen) ja vähennetään raportointitaakkaa.
 • Trilogineuvotteluissa joulukuussa saavutettuun kompromissiin sisältyy monilta osin parannuksia komission ehdotukseen ja neuvoston yleisnäkemykseen verrattuna, mutta alan kannalta siinä on myös negatiivista. Esimerkiksi FA:n ajamat tavoitteet raportoinnin keventämisen suhteen eivät edenneet toivottuun suuntaan.

Vähittäissijoittajan suojan kehittäminen

 • Komission ehdotus sisältää laajat muutosehdotukset muun muassa sijoitustuotteiden markkinoita ja vakuutusalan jakelua koskeviin direktiiveihin.
 • FA arvion mukaan muutoksilla on merkittäviä vaikutuksia jakelukanaviin, ja se voi vaikuttaa tuotevalikoimaa supistavaan suuntaan.
 • Tavallista sijoittajaa hyödyttäviä elementtejä on vähän, ja komission ehdotus saattaa vaikuttaa suomalaisilla markkinoilla tavallisiin säästäjiin ja sijoittajiin negatiivisesti. FA on vaikuttanut aktiivisesti suomalaisiin ja eurooppalaisiin päättäjiin päin sekä tapaamisissa että muutosehdotuksin.

Kansallisen varautumisen lainsäädäntö

 • Pankkisektoria koskevien kansallisten varautumisvaatimusten toimeenpano jatkui. FA varautui siihen, että arvopaperipuolen varautumisvaatimukset on tarkoitus ottaa käsittelyyn vaalikauden aikana.
 • Finanssiala on sitoutunut ylläpitämään ja kehittämään järjestelmiään yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa niin, että rahoitusmarkkinoiden ja maksuliikenteen toimivuus myös vaikeissa häiriötilanteissa kyettäisiin turvaamaan.
 • FA on aktiivisesti korostanut, että toimialan näkökulmat on huomioitava varautumisjärjestelyjä määriteltäessä ja toteutettaessa, eikä alan toimijoihin kohdisteta suhteettomia tai ristiriitaisia säädösvaatimuksia.

Rahoitusdatan saatavuuden uudistushanke (FIDA)

 • Asetusehdotuksen soveltamisala on laaja niin jaettavan asiakasdatan kuin asetuksen piiriin kuuluvien toimijoiden osalta. FA:n mielestä ehdotusta on selvennettävä ja rajattava huomattavissa määrin.
 • Epäselvää kuuluuko jaettavan datan piiriin vain raakadata vai myös jalostettu data, minkä selvittämistä FA pitää tärkeänä.
 • FA on kannattanut, että data voidaan luovuttaa vain lisensioiduille toimijoille sekä kompensaatio-oikeutta jaetusta datasta (muilta kuin kuluttajilta).
 • FA on vaikuttanut aktiivisesti suomalaisiin ja eurooppalaisiin päättäjiin päin.

Syksyllä 2023 edunvalvonnan prioriteettilistausta päivitettiin ja uusiksi kolmen timantin hankkeiksi nousivat lisäksi:

Tapaamiset ja tilaisuudet

FA järjesti aktiivisesti päättäjätapaamisia niin kotimaassa kuin Brysselissäkin. FA:n asiantuntijat tapasivat ministereitä sekä Marinin että Orpon hallituksista, erityisavustajia, valtiosihteerejä, europarlamentaarikkoja, kansanedustajia, muita poliittisia päättäjiä ja virkamiehiä. Tapaamisten pääpaino kohdistui hallitusneuvottelijoihin sekä Orpon uuteen hallitukseen avustajakuntineen. Brysselissä vaikuttamista tehtiin myös pohjoismaisten edunvalvontajärjestöjen kanssa keskeisissä EU-hankkeissa.

Elokuussa 2023 järjestettiin toista kertaa FA:n ”Arvot ja Talous -kutsuvierasseminaari”, joka kokosi nuoria yhteiskunnallisia vaikuttajia keskustelemaan arvojen ja talouden välisestä suhteesta. Osallistujien joukossa oli niin toimittajia kuin politiikan nuoria lupauksia. Tilaisuuden aiheita olivat muun muassa lobbauksen avoimuus, Suomen etu EU:ssa, tuleva työeläkeuudistus sekä finanssialan mahdollisuudet edistää kasvua ja hyvinvointia.

FA järjesti toimittajille vuoden aikana useita taustoitustilaisuuksia ja oli muutenkin aktiivisesti yhteydessä mediaan muun muassa tarjoten erilaisia uutisaiheita ja asiantuntijoita haastateltavaksi. Keväällä FA järjesti toimittajille myös perinteisen finanssiseminaarin, jossa käsiteltiin alan ajankohtaisia ja kiinnostavia aiheita, kuten finanssialan näkymät uuden vaalikauden alussa, kotitalouksien velkaantuminen, eläkeuudistus, luontokato ja huijaukset.

FA järjesti useita kaikille avoimia webinaareja ja jäsenille tarkoitettuja LobbausLuotain-tilaisuuksia sekä yhden SparrausLuotain-tilaisuuden. Sidosryhmille järjestettiin kesäkuussa Finanssialan Kesäjuhla, jossa verkottumisen lisäksi oli mahdollisuus tutustua toimialan hallitusohjelmatavoitteisiin. Paikalla oli reilut 400 vierasta.

Vuoden aikana FA järjesti yhteensä kolme Pyöreän pöydän keskustelutilaisuutta otsikoilla:

 1. Ajaako asuntolaina perikatoon?
 2. Hoivaa ja hoitoa – mitä sote lupaa?
 3. iii. Mihin tarvitaan digieuroa?

Keskustelutilaisuuksissa osallistujina on ollut useita alan keskeisiä asiantuntijoita, poliittisia päättäjiä, sidosryhmien jäseniä ja yhteistyökumppaneita. Tilaisuuksien osallistujamäärät ovat olleet kiitettävät ja uudelleenkatselukerrat hyviä taltioinneista, jotka ovat katsottavissa YouTubessa.

Yhteensä FA:n tapahtumiin osallistui vuonna 2023 noin 3 500 ihmistä. Edellisvuonna osallistujia oli noin 2 500.

FA sai erinomaiset arvosanat Mediabarometristä

Vuonna 2023 FA osallistui T-Median MediaBarometriin, jonka tarkoituksena oli selvittää toimittajien mielikuvia ja näkemyksiä FA:sta ja sen mediaviestinnästä.

FA:n tunnettuus toimittajien keskuudessa oli noussut edelliseen tutkimukseen (2021) verrattuna. Samoin FA:n maine oli parantunut entisestään ja noussut lähelle erinomaista tulosta. Neliportaisella asteikolla mitattuna FA:n viestinnän arvioitiin onnistuneen erittäin hyvin neljässä kategoriassa, hyvin kahdessa kategoriassa ja kohtalaisesti kahdessa kategoriassa. Erittäin hyvin FA:n katsottiin onnistuneen viestintänsä aktiivisuudessa ja oma-aloitteisuudessa sekä ajankohtaisuudessa ja asiantuntevuudessa. Toimittajat kokivat myös, että heidän on erittäin helppo lähestyä FA:ta. Eniten parantamisen varaa katsottiin olevan FA:n nettisivuissa; vastausten perusteella ne palvelevat toimittajia vain kohtalaisesti.

Finanssialan työelämän ja talousosaamisen kehittäminen

Vuonna 2023 FA kehitti aktiivisesti finanssityötä yhteistyössä työntekijäliittojen kanssa. Syksyllä käynnistettiin rahoitus- ja vakuutusalojen yhteinen hanke generatiivisen tekoälyn vaikutuksista finanssialalle erityisesti työn murroksen ja osaamisen näkökulmista. Tämä tulevaisuuden vuoropuhelu on jatkumoa aiemmille FinanssiTYÖ2030-hankkeille sekä sen edeltäjälle Hyvinvoiva Finanssiala -yhteistyölle. Tulevaisuusvuoropuhelu toteutetaan FA:n, Palvelualojen työnantajat Paltan, Ammattiliitto Pron ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n sekä TYÖ2030-ohjelman yhteistyönä.

FinanssiAkatemia on alan työnantajien ja alan koulutusta tarjoavien oppilaitosten yhteistyöverkosto, johon kuului vuonna 2023 jäsenyhtiöiden lisäksi 22 oppilaitosta sisältäen kaikki koulutusportaat ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakoulu- ja yliopistotasoille sekä täydennyskouluttajat. FinanssiAkatemiassa jatkettiin hyväksi todettujen konseptien jatkamista ja pieniä uudistuksia. FinanssiAkatemia järjesti yhdessä työntekijäliittojen kanssa Ajatustorin osaamisen kehittämisestä. Uutena konseptina olin Hackathon, jonka myötä opiskelijat saatiin mukaan toimintaan. Teemana Hackathonissa oli vastuullisuus. Keväällä järjestettiin perinteiseen tapaan OpeTET, jossa opettajat saivat katsauksen alan ajankohtaisista teemoista. Oppilaitokset ottivat ensimäistä kertaa finanssialalle-Instagramin haltuun talvella ja alan yhtiöiden kesätyöntekijät jo perinteisesti kesällä.

FA osallistui jäsenyrityksineen jo kolmatta kertaa Maailman suurimpaan etäTETiin marraskuussa 2023. EtäTET-viikon tavoitteena on auttaa nuoria tutustumaan monipuolisesti työelämään sekä eri alojen tarjoamiin uramahdollisuuksiin matalalla kynnyksellä asuinpaikasta riippumatta. Finanssialan yhtiöistä mukana olivat Danske Bank, Ilmarinen, LähiTapiola, Nordea, OP Ryhmä, POP Pankki -ryhmä, SEB, S-Pankki ja Varma.

Vuoden 2023 aikana FA jäsenyhtiöineen edistivät suomalaisten talousosaamista aktiivisesti. FA osallistui jäsenyhtiöidensä kanssa Rahaviikolle, jonka aikana useat talousosaamista edistävät tahot yhdistivät voimansa ja tarjosivat viikon mittaisen kouluihin suunnatun ohjelmakokonaisuuden nuorille taloustaidoista. FA:n jäsenyhtiöistä mukana olivat Nordea, OP Ryhmä, Danske Bank, LähiTapiola, Ilmarinen, POP Pankki -ryhmä ja Säästöpankkiryhmä.

FA osallistui opettajille suunnatun Talous tutuksi -koulutuksen järjestämiseen. Tarjolla on vinkkejä taloustaitojen opetukseen ja talouden ajankohtaisluentoja huippuasiantuntijoiden kertomana. Koulutus järjestettiin yhteistyössä Nuorten yrittäjyys ja talous NYT:n, Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL:n, Opetushallituksen, Pörssisäätiön, Oikeusministeriön, Suomen Pankin ja Tilastokeskuksen kanssa.

Lukiolaisille suunnattu Talousguru-kilpailu täytti 25 vuotta ja merkkipaalua juhlittiin Talousgurufinaalin jälkeen Valkoisessa salissa, jonne olivat kutsuttuina Talousgurussa vuosien varrella niin järjestäjän kuin kilpailijan roolissa olleita henkilöitä.

Hallinto ja henkilöstö

Finanssiala ry:n hallitukseen kuuluivat puheenjohtajana Juha Koponen LähiTapiolasta sekä varapuheenjohtajina Sara Mella Nordeasta ja Timo Ritakallio OP Ryhmästä.

Muita hallituksen jäseniä olivat Mikko Ayub 27.2. asti (Aktia-konserni), Juha Hammarén 3.5.2023 alkaen (Aktia-konserni) Carl Pettersson (Elo), Tomi Yli-Kyyny (Fennia-konserni), Petri Niemisvirta (Sampo-konserni), Karri Alameri (Säästöpankkiryhmä), Jouko Pölönen (Ilmarinen), Peter Wiklöf (Ålandsbanken), Janne Lassila (Danske Bank -konserni), Hanna Porkka 26.4.2023 asti (S-Pankki-konserni) ja Riikka Laine-Tolonen 3.5.2023 alkaen (S-Pankki-konserni).

Syyskokouksessa 7.12.2023 valittiin uusiksi hallituksen jäseniksi alkaen 1.1.2024 Jens Wiklund (Danske Bank -konserni) ja Ville Talasmäki (Sampo-konserni) Janne Lassilan (Danske Bank- konserni) ja Petri Niemisvirran (Sampo-konserni) hallitusjäsenyyksien päättyessä vuodenvaihteessa.

FA LUKUINA/Henkilöstö

Voimassa olevia työsuhteita FA:ssa oli vuoden lopussa 59 (vuonna 2022: 59). Kokoaikaisia henkilöstöstä oli 56 (53) ja osa-aikaisia 3 (6). Työvapaalla oli yksihenkilö. Uusia, toistaiseksi voimassa olevia työsuhteita alkoi seitsemän ja määräaikaisia yksi. Vuoden 2023 aikana päättyi kuusi toistaiseksi voimassa ollutta työsuhdetta ja kolme määräaikaista työsuhdetta.

Jäsenet

FA:lla oli vuoden lopussa 269 (277) jäsentä.

FA:n uusiksi jäseniksi hyväksyttiin vuonna 2023:

Evli Oyj
Evli Rahastoyhtiö Oy
Nordnet Livsforsikring AS Suomen sivuliike
S-Asiakaspalvelu Oy työmarkkinajäseneksi

Jäsenyys päättyi fuusion tai liiketoiminnan luovutuksen vuoksi seuraavilta jäsenyhteisöiltä:

Kiteen Seudun Osuuspankki, Rääkkylän Osuuspankki, Korsnäs Andelsbank, Liedon Säästöpankki, Jämijärven Osuuspankki, Danske Finance Oy, Osuuspankki Kantrisalo, Tornion Osuuspankki ja Pohjolan Osuuspankki sulautuivat Oulun Osuuspankkiin. Sulautumisten yhteydessä Oulun Osuuspankin toiminimi muuttui muotoon Pohjolan Osuuspankki ja Päijät-Hämeen Osuuspankki sulautui Etelä-Hämeen Osuuspankkiin. Sulautumisen täytäntöönpanon yhteydessä Etelä-Hämeen Osuuspankin toiminimi muuttui muotoon Hämeen Osuuspankki.

Mandatum eriytettiin Sampo-konsernista 1.10.2023. Mandatum ei hakenut FA:n jäsenyyttä, joten Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön ja Mandatum Asset Management Oy:n jäsenyydet päättyivät 31.12.2023.

FA:n jäsenyydestä erosi Loomis Automatia, ero astui voimaan sääntöjen mukaan 1.1.2024

Yhdistyksen talous

Tilikauden tuotot olivat 13 234,8 TEUR (2022: 12 078,2 TEUR) ja kulut 11 835,9 TEUR (11 528,0 TEUR), joten ylijäämää kertyi 1.398,9 TEUR (548,2 TEUR). Hallitus esittää, että tilikauden tulos kirjataan omaan pääomaan edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.

Yhdistyksen budjetoidut kulut sisältävä talousarvio vuodelle 2023 oli 12.745,0 TEUR (12.215,5 TEUR), sisältäen Maksuliikkeen erillistalousarvion 1.023,7 TEUR (1.023,0 TEUR). Vuodelle 2024 on budjetoitu kuluja 13.446,5 TEUR.

Tilikauden jälkeen ei ole ollut olennaisia tapahtumia.

FA:n jäsenyydet eri järjestöissä

 • ECBC European Covered Bond Council
 • Climate Leadership Coalition
 • Elinkeinoelämän Keskusliitto EK
 • ETLA Elinkeinoelämän tutkimuslaitos
 • European Banking and Financial Services Training Association EBTN
 • European Banking Association EBA
 • European Banking Federation EBF
 • European Federation of Finance House Associations Eurofinas
 • European Federation of Leasing Company Association LEASEUROPE
 • European Fund and Asset Management Association EFAMA
 • European Money Markets Institute EMMI
 • European Payments Council EPC
 • EVA Elinkeinoelämän valtuuskunta
 • Finsif – Finland’s Sustainable Investment forum r.y.
 • Finnsecurity ry
 • Helsingin Seudun Kauppakamari
 • IAA International Actuarial Association and Actuarial Association of Europe
 • IIFA, International Investment Fund Association
 • Insurance Europe
 • International Union of Marine Insurance
 • Kansainvälisen kauppakamarin Suomen osasto
 • Palvelualojen työnantajat PALTA ry
 • PNA Card Service AB
 • SOSTE Suomen Sosiaali ja Terveys ry
 • Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK
 • Suomen Standardisoimisliitto SFS
 • Veronmaksajain Keskusliitto