EU-sääntelyssä huomioitava sijoittajien kiinnostus tuottoon, riskeihin ja vastuullisuuteen

Hallitus on ohjelmassaan sitoutunut nostamaan Suomen kansallisen edun edistämisen ja puolustamisen EU:ssa keskeiseksi prioriteetiksi. Tätä edistää myös eduskunnan talousvaliokunta, joka huomioi kannassaan EU-komission ehdottamaan sijoittajansuojasääntelyn uudistukseen sekä sijoittajien että Suomen edun.

Kun sijoittaja pohtii sijoituskohdettaan, vaakakupissa painavat esimerkiksi kohteen riskit, kestävän kehityksen tavoitteet ja sijoituksesta saatavat tuotot. Sijoituksesta koituvat kulut ovat vain yksi ulottuvuus. Siksi on kummallista, että EU-komission esitys piensijoittajan suojaksi painottaa erityisesti sijoituskohteen kuluja ja niiden rajoittamista.

EU-komissio on uudistamassa piensijoittajan suojaa koskevaa sääntelyä vastaamaan paremmin kuluttajan tarpeita. Uudistusta valmistellaan Retail Investment Strategyksi nimetyn suunnitelman pohjalta.

Tuotteen hinnan ja kulujen vertailun korostuminen sääntelyssä voi vaikuttaa siten, että jatkossa tarjolla on ennen kaikkea kulujen perusteella valikoituja tuotteita, jotka eivät välttämättä palvele asiakkaan sijoitustavoitteita. Kuluiltaan edullisin ei aina ole vähittäissijoittajalle sopivin tuote. Myös yksinkertainen ja kuluiltaan halpa sijoitustuote saattaa sisältää suuren sijoitusriskin.

Komission perustelujen mukaan toimenpiteet laskisivat suoraan asiakkaalle koituvia kuluja, jotka siirtyisivät suoraan sijoittajan taskuun tuotoksi. Tällaisista vaikutuksista ei ole riittävää näyttöä. Todellisuudessa ehdotettu sääntely todennäköisesti muuttaisi ja yksipuolistaisi tarjolla olevien tuotteiden valikoimaa.

======
Ehdotettu sääntely todennäköisesti muuttaisi ja yksipuolistaisi

tarjolla olevien tuotteiden valikoimaa.
======

Lisäksi komissio esittää valvontaviranomaisille valtuuksia määritellä yksittäisen sijoitustuotteen hyväksyttävien kulujen vaihteluväli. Tämä johtaisi käytännössä hintasääntelyyn.

Esimerkiksi aktiivisesti hallinnoitujen tuotteiden ja erilaisten kestävien sijoitustuotteiden kustannukset voivat olla korkeammat, koska tuotteilla tarjotaan asiakkaille lisäarvoa. Kulujen liiallinen painottaminen syrjisi tällaisia tuotteita ja kannustaisi tarjoamaan yksinkertaisia, pienikuluisia sijoitustuotteita. Moni piensijoittaja ei halua seurata käänteitä osake- tai joukkolainamarkkinoilla vaan maksaa mielellään palveluntarjoajalle, joka hoitaa hajauttamisen ja riskilaskennat.

Sekä talousvaliokunnan että Finanssivalvonnan kanta komission ehdotukseen on tiukka, kuten kuuluukin. Suomen tuleekin eduskunnan kannan mukaisesti jatkoneuvotteluissa huolehtia siitä, että vähittäissijoittajien aseman parantamiseksi ja luottamuksen lisäämiseksi toteutettava keinot aidosti edistävät markkinoiden toimintaa sekä kannustavat innovaatioihin ja kestäviin investointeihin. Tämä edellyttää käytännössä muutoksia komission alkuperäiseen ehdotukseen.

Suomalaisia koskevien EU-päätösten on oltava oikeudenmukaisia, oikeasuhtaisia ja kansalliset erityispiirteet ja -tarpeet huomioivia. Suomen edusta on kyse myös sijoittajansuojasääntelyn uudistuksessa.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan