Pankkien tuottama hyvä sataa suomalaisten taskuihin

Pankkien menestys on myönteinen asia Suomen taloudelle: vakavarainen pankkisektori kykenee rahoittamaan kotitalouksien ja yritysten investointeja ja edistämään kasvua, työllisyyttä ja vihreää siirtymää.

Muun muassa korkojen viimeaikainen nousu on näkynyt pankkien korkokatteiden eli korkotulojen ja -menojen erotuksen kasvuna. Tämä kasvattaa myös pankkien oman pääoman tuottoa eli kannattavuutta.

Menestyvä pankkisektori tuottaa myös verotuloja. Vuonna 2022 yhteisöverotilaston kärjessä oli kaksi suurta pankkia, jotka maksoivat yhteisöveroa yhteensä lähes 400 miljoonaa euroa. Koko toimialan yhteisöveropotti oli yhteensä 900 miljoonaa euroa ja verokädenjälki 5,1 miljardia.

======
Vakavarainen pankkisektori kykenee rahoittamaan investointeja

ja edistämään kasvua, työllisyyttä ja vihreää siirtymää.
======

Finanssitoimialan verokädenjäljellä voisi valtion budjetista rahoittaa korkeakouluopetuksen ja tutkimuksen sekä ammatillisen ja lukiokoulutuksen. Näille on vuoden 2023 budjettiin varattu 4,9 miljardia euroa. Kannattavuuden kasvu vuonna 2023 tarkoittaa todennäköisesti vielä suurempia verotuloja.

Vaikka suomalaisten pankkien kannattavuus on viime vuosina ollut nousussa ja se on eurooppalaisiin pankkeihin verrattuna keskimäärin hyvä, muihin kotimaisiin toimialoihin verrattuna kannattavuus ei suinkaan ole niin messevää kuin julkisuudesta voisi ymmärtää. Esimerkiksi vuosina 2018–2022 luottolaitosten oman pääoman tuotto oli keskimäärin 5–10 prosenttia. Samalla aikavälillä kannattavuuskärjessä olevien yritysten tuotto oli reilusti yli 30 prosenttia.

Pankkien oman pääoman tuotto ei historiallisestikaan katsottuna ole kovin korkea. Vielä 2000-luvun alussa pankkien oman pääoman tuotot olivat yli 20 prosenttia. Syynä tuottojen laskuun ei ole heikosti sujuva liiketoiminta vaan merkittävässä määrin pääomien lisäys sekä sääntelystä aiheutuvat kustannukset.

Voidaan perustellusti sanoa, että vakauden lisääntymisellä on ollut hintansa pankkien kannattavuudelle ja oman pääoman tuotolle. Tulevaisuudessa on erityisen tärkeää miettiä uusien maksujen, sääntelyn ja pankkien kannattavuutta rasittavien kulujen käyttöönoton perusteita. On tärkeää säilyttää pankkien edellytykset harjoittaa kannattavaa liiketoimintaa ja kehittää uusia palveluita ja toimintoja.

======
Jostain syystä pankin menestys nähdään usein huonona asiana.
======

Pankkien luotonanto on liiketoimintaa, jolle odotetaan tuottoa. Hyvä kannattavuus tulisikin nähdä merkkinä terveellä pohjalla olevasta liiketoiminnasta, jossa kulut ovat hallinnassa ja pääoma on tehokkaassa käytössä.

Yritysten liiketoiminnan vastuullisuudesta puhuttaessa jää toisinaan vähemmälle huomiolle se tosiasia, että lakien ja säädösten mukainen kannattava liiketoiminta on itsessään yksi keskeinen vastuullisuuden muoto. Kyky toimia kannattavasti ja tuottavasti hyödyttää koko yhteiskuntaa luomalla arvonlisää ja työpaikkoja. Tällöin käytettävissä olevat resurssit ovat tehokkaassa käytössä, prosessit on optimoitu ja kulut hallinnassa.

Usein, kun jokin suomalainen peli- tai muu yhtiö tekee ennätystuloksen tuotteillaan tai palveluillaan, ovat yhtiö ja sen johto juhlittuja sankareita ja kansantalouden pelastajia. Pankin hyvä tulos harvoin saa osakseen taputuksia. Tämä on ristiriitaista.

Vaikka pankkien tuotot ovat juuri nyt korkealla, arvioi McKinsey-yhtiön finanssisektoriin keskittynyt konsultti Sami Jormalainen (HS 5.11.2023), että pankkien tulokset ovat nyt saavuttaneet huippunsa ja korkokate hupenee, kun talletusten hinta nousee.

======
Pankkitoiminta on liiketoimintaa, johon kuuluu nousuja ja laskuja.
======

On tärkeää pitää huolta pankkien kyvystä myöntää luottoja sekä antaa joustoja yritysten ja kotitalouksien lainanhoitoon tilapäisten ongelmien ilmetessä. Tämä korostuu Suomessa, jossa rahoitusjärjestelmä on hyvin pankkikeskeinen. Terveellä pohjalla oleva pankkisektori voi kriisin yllättäessä tukea eri tavoin asiakkaitaan.

Ilmastonmuutoksen ja sen torjunnan vaikutukset pankeille ja muulle finanssialalle ovat alkaneet konkretisoitua. Siirtyminen vähähiilisempään talouteen edellyttää runsaasti investointeja, ja ne puolestaan vaativat rahoitusta. Terveen, vakavaraisen ja kannattavan pankkisektorin rooli siirtymän rahoittajana on ja tulee olemaan merkittävä.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan