Tasainen digitaalinen pelikenttä – EU:n digistrategian kohdeltava yrityksiä tasapuolisesti

EU-Komissio linjaa finanssialan digitalisaation suuntaviivat Digital Finance -strategiallaan, ja EU-tasoiset askelmerkit ovat erittäin tervetulleita. Tulevilta säännöiltä kaivataan tasapuolisuutta ja pitkäikäisyyttä. On tärkeää, että markkinoille tulevia uusia toimijoita kohdellaan sääntelyssä tasavertaisesti suhteessa perinteisiin finanssiyhtiöihin.

Digitaloutta vastuullisesti hyödyntämällä finanssiala voi tuottaa asiakkaille ja yhteiskunnalle parempia ja edullisempia palveluita. Tätä kautta ala voi saada merkittävästi lisää uutta kilpailuetua, tehokkuutta ja toimintamahdollisuuksia. Menestymisen edellytyksenä on, että yksittäistä asiakasta koskevaa dataa käsitellään luottamuksellisesti ja eettisesti kestävällä tavalla.

Finanssialan digitaalisia sääntöjä luodessa on muistettava pysyä tarpeeksi ylätasolla. Kovin tarkka ja yksityiskohtainen sääntely saattaa vanhentua nopeasti teknologian kehittyessä. Kun sääntöjä luodaan, olisi niistä yritettävä tehdä periaatepohjaiset ennemmin kuin täsmälliset, nykytilaa tarkasti säätelevät. Liian täsmällinen sääntely myös kahlitsee digitaalisia innovaatioita.

Lisäksi sääntelyn on oltava tasapuolista. Toisinaan markkinalle tulevaan uudenlaisia finanssipalveluita tarjoavaan toimijaan kohdistuu vähemmän tiukkaa sääntelyä kuin perinteisille rahoitusalan yrityksille. Pankkien kanssa samoilla palveluilla kilpaileva fintech-yritys saatetaan luokitella pankkitoimintaa harjoittamattomaksi yritykseksi esimerkiksi siksi, että se tarjoaa vain pienen siivun palvelukokonaisuudesta. Luokitus antaa tällaisille yrityksille ohituskaistan suhteessa perinteisiin toimijoihin. Siksi on tärkeää, että samantyyppisiä palveluita tarjoaviin toimijoihin kohdistuu samantyyppinen sääntely ja valvonta.

Monet Digital Finance -strategian linjaukset liittyvät finanssialan asiakkaisiin liittyvän datan avaamiseen. Komissio ehdottaa, että finanssialan datan jakamista kolmansille osapuolille lisättäisiin muihinkin finanssialan tarjoamiin palveluihin ja tuotteisiin kuin voimassa olevassa maksupalveludirektiivissä (PSD2) edellytetään. Lisäksi julkiseen ja säänneltyyn finanssidataan on tarkoitus avata reaaliaikainen, digitaalinen pääsy. Komissio aikoo myös tarjota digitaalisia työkaluja finanssialan valvonnan ja raportoinnin helpottamiseksi.

Kun dataa lähdetään jakamaan, on sen tapahduttava vapaaehtoisesti ja vastavuoroisin periaattein. Finanssialan yhtiöiden tulee myös voida hyödyntää muun datan kuin finanssiyhtiöiden dataa. Datan avaamisessa tulee noudattaa korkeita tietosuojaan ja asiakkaansuojaan liittyviä vaatimuksia. Asiakkaan on aina annettava lupa tietojensa jakamiseen.

Datan avaaminen ja hyödyntäminen nousee tavoitteena esiin myös komission toisessa suurponnistuksessa, vähittäismaksustrategiassa.

Paperit sytykkeiksi

Yksi digitalisoituvat finanssialan teemoista on paperin vaihtuminen digitaalisin dokumentteihin. Finanssiasiakkaille annettavien dokumenttien pitäisi lähtökohtaisesti saada olla digitaalisessa muodossa, ja paperimuotoisia tiedonantovelvoitteita pitäisi vältettävä. Paperin kanssa näprääminen on paitsi työlästä, myös ympäristöä kuormittavaa.

Suomessa digitaalinen kehitys on pitkällä varsinkin verrattuna muuhun Eurooppaan, joten suomalaisten on pidettävä tällaisia asioita esillä etunenässä. Kun asiakkaille myydään erilaisia finanssituotteita, on heille lain mukaan annettava vakiomuodossa keskeiset tiedot tuotteesta. Joissakin tapauksissa ne on pakko toimittaa asiakkaalle paperimuodossa, vaikka sähköinen dokumentti olisi monesti kätevämpi.

Tutustu Finanssialan vastaukseen komission konsultaatioon.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat

Vaikuttaminen

Katja Repo

Kehitysjohtaja