Tavoitteiden määrittely vastuullisuuteen linkatuissa rahoituksissa vaatii tarkkaa selvitystä

Vastuullisessa rahoituksessa olennaista ei ole nykyhetken tila tai kuinka hyviä kohteena olevat yritykset ovat nyt. Olennaista on ymmärtää, mihin suuntaan yritysten pitäisi mennä, ja millä mittareilla niitä siihen kannustetaan.

Viimeisten kolmen vuoden aikana pankit ovat alkaneet tarjota suuryrityksille erilaisia kestävyyteen linkitettyjä velkatuotteita (sustainability linked loans). Tuotteiden perusidea on, että lainan ottamalla yritys sitoutuu joihinkin vastuullisuuteen liittyviin tavoitteisiin, ja lainan marginaalia pienennetään tähän tavoitteeseen liittyvän mittarin perusteella. Toisin sanoen pankit siis laskevat lainan hintaa sellaisen toiminnan perusteella, jonka voi olettaa pienentävän yhtiön vastapuoliriskiä etenkin pitkällä aikavälillä. Siten toiminnasta on hyötyä myös pankille. Keskeistä on relevantin mittarin valinta.

Tavoite on hyvä, mutta yhteisymmärrys mittareista, joilla näitä velkatuotteita määritellään, vielä puuttuu.

Esimerkiksi Loan Market Association on pyrkinyt auttamaan mittareiden määrittelyssä julkaisemassaan oppaassa Guidance on Sustainability Linked Loan Principles.

Markkinoilla on lukuisia toimijoita, jotka antavat arvosanoja tai luokituksia vastuullisuuden perusteella. Sijoittajat usein tukeutuvat näihin arvioihin, ja siten ne epäsuorasti vaikuttavat julkisten yhtiöiden velkainstrumenttien arvoihin. Näitä toimijoita ei kuitenkaan vielä valvota, eikä niiden toimintaa säännellä. Monen sijoituskohteen arviot saattavatkin perustua pelkästään julkisesti saatavilla olevaan tietoon, joka ei ole välttämättä kattavaa. Joissain tapauksissa arvioija ei ole edes konsultoinut yhtiötä itseään. Siten luokituksiin on ainakin vielä syytä suhtautua varauksella.

Etenkin pankkien kannalta olennaista on nimenomaan kytkös taloudellisesti olennaisiin vastuullisuusasioihin. Helpoiten tällaisia mitattavia kytköksiä löytyy ympäristöön liittyvistä asioista, sillä lähtökohtaisesti eettisten kriteerien oletetaan joka tapauksessa olevan hallussa. Yritykset eivät välttämättä itse tiedosta, mitkä vastuullisuusasiat ovat taloudellisesti merkittävimpiä. Tällöin yritykselle on houkuttelevaa valita jokin olemassa oleva sertifikaatti, joka todentaa jonkin yksittäisen kestävyyden osa-alueen olevan hallussa.

Taloudellisesti merkittävät vastuullisuuden ajurit ovat todennäköisesti linjassa sijoituskohteena olevan yhtiön tavoitteiden kanssa. Vaatii rohkeutta yhtiöltä ja kuria pankeilta, että valitaan kunnianhimoisia tavoitteita, joissa esimerkiksi päästövähennykset eivät ole tuotantoon tai tehokkuuteen suhteutettuja. Luonnollisesti tämä ei kaikilla toimialoilla ole välttämättä edes mahdollista ja on suuri haaste etenkin voimakkaasti kasvaville yhtiöille.

Kirjoitus kuuluu Vastuullinen finanssiala -kolumnisarjaan, jossa Finanssiala ry:n jäsenyhtiöiden edustajat kertovat vastuullisuudesta finanssialalla.