Tieto on valtaa – paitsi jos sen alle hukkuu

Piensijoittajalle keskeistä on sijoitusympäristön ennustettavuus ja pitkäjänteisyys. Sijoittaja tarvitsee relevanttia tietoa, mutta liika on liikaa. Tärkeää on sijoittamisen vaivattomuus: parhaimmillaan sijoittaminen on arkista, yksinkertaista ja jopa vähän tylsää. 

Komissio on kehittämässä vähittäissijoittajan suojaa Retail Investment Strategyksi nimetyn suunnitelman pohjalta. Tavoitteet ovat kannatettavia: sääntely vastaisi jatkossa nykyistä paremmin kuluttajien tarpeita, tarjoaisi heille enemmän valinnanmahdollisuuksia ja näin kannustaisi osallistumista pääomamarkkinoille. Komissio korostaa, että sijoittajat tarvitsevat läpinäkyvää, vertailukelpoista ja ymmärrettävää tietoa sijoitustuotteista.

Sijoittajaa ei pidä kuitenkaan haudata tietomassan alle. Ennen uusien tiedonantovelvoitteiden säätämistä tuleekin tarkastella, pääseekö nykyinen sääntely tavoitteisiinsa. Sääntely määrää hyvin tarkkaan, mitä kaikkea informaatiota – ja sitä on paljon – sijoittajalle on toimitettava. Sääntelyssä ei sen sijaan nykyisellään kiinnitetä huomiota annettavien tietojen selkeyteen – ja mielestämme uudistuksessa tulee keskittyä nimenomaan tähän.

======
Voimassaolevassa sääntelyssä ei kiinnitetä huomiota

annettavien tietojen helppolukuisuuteen tai selkeyteen.
======

Enemmän tietoa ei tarkoita parempaa asiakkaan suojaa. Nykyinen lainsäädäntö kärsii epäjohdonmukaisuudesta, ja siinä on päällekkäisiä ja osin ristiriitaisia vaatimuksia annettavista tiedoista.Asiakas tarvitsee juuri hänelle olennaista, helposti ymmärrettävää tietoa tuotto-odotuksista, relevanteista riskeistä ja kokonaiskustannuksista.

Asiakkaiden lisäksi sääntely rasittaa palveluiden tarjoajia. Raskas hallinto voi johtaa kustannusten nousun myötä markkinoiden keskittymiseen ja sitä kautta sijoittajan valinnanmahdollisuuksien kaventumiseen.

======
Asiakas tarvitsee juuri hänen näkökulmastaan olennaista, helposti ymmärrettävää tietoa

tuotto-odotuksista, relevanteista riskeistä ja kokonaiskustannuksista.
======

Selkeät säännöt finanssipalvelujen myynnissä ylläpitävät sijoittajien luottamusta ja kannustavat osallistumaan pääomamarkkinoille. Finanssiala ry korostaa yksityissijoittajien vapautta valita ja hajauttaa sijoitussalkkuaan ja hallita siten sijoittamiseen liittyviä riskejä omien tavoitteidensa, riskinsietokykynsä ja mieltymystensä mukaan. Voimassa olevat laatukriteerit, tiedonanto- ja läpinäkyvyysvelvoitteet , tiukentuneet soveltuvuusvaatimukset ja neutraalit neuvonantajien palkitsemisrakenteet takaavat hyvän sijoittajansuojan.

FA on aktiivisesti mukana laajassa eurooppalaisessa keskustelussa siitä, miten sijoittamisen palveluiden koettuja ongelmakohtia voitaisiin ratkaista tulevassa lainsäädännössä. Tarjoamme konkreettisia esityksiä siitä, mitkä lainsäädännön muutokset edesauttaisivat sijoittajan päätöksentekoa; yksinomaan tiedonantovelvoitteiden kasvattamisella ei kuluttajan asema kohentune, vaan säädösten tulee ohjata oikea-aikaiseen selkeän ja olennaisen tiedon tarjoamiseen. Lainsäädännöllä voidaan vaikuttaa myös siihen, että tarjolla on laaja spektri erilaisia tuotteita ja palveluntarjoajia, erilaisin palvelukonseptein.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan