Tulessa olevaa taloa tai veden alle jäänyttä kaupunkia ei voi vakuuttaa

Esko Kivisaari

Jälleenvakuuttaja Swiss Re Instituten mukaan luonnonkatastrofit aiheuttivat vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla noin 40 miljardin dollarin vakuutetut vahingot. Aiempina vuosina luku on ollut keskimäärin 33 miljardia.

Maailman johtajat ovat paraikaa kokoontuneina Glasgow’hun pohtimaan, miten ilmastonmuutoksen torjunnan sitoumuksia voidaan tehostaa. Myös eurooppalainen ja muun maailman finanssiala on mukana kokouksen sitoumuksissa liittyen Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden täyttämiseen. Kokouksen alla esimerkiksi eurooppalainen vakuutusalan kattojärjestö Insurance Europe (IE) kertoi vakuutusalan merkittävistä toimista ilmastokatastrofin torjumiseksi.

Ilmastokatastrofi vaikuttaa merkittävästi vakuutusalaan, joka on nähnyt ilmastomuutoksen isona riskinä jo 1980-luvulta asti. Lisääntyvät äärisäät ja muut mullistukset vaativat vakuutusyhtiöiltä riskienhallintaa ja uusia käytäntöjä. Ennätyksellisen rajut luonnonilmiöt ovat tuoneet niin paljon uusia epävarmuustekijöitä, että esimerkiksi monista veden äärelle rakennetuista kaupungeista on tulossa osittain vakuutuskelvottomia.

Viimeksi heinäkuussa tulvat tuhosivat ennennäkemättömän määrän jokivarsien kaupunkien infrastruktuuria Keski-Euroopassa. Vakuutusala joutuu mukauttamaan riskinarviointiaan ja hinnoitteluaan ennakoivasti sitä mukaa, kun sääilmiöihin liittyvät korvausvaatimukset lisääntyvät.

Samalla on väistämätöntä, että osa vakuutuskohteista, kuten rakennuksista, menettää vakuutuskelpoisuutensa, sillä vakuutusliiketoimintamalli ei toimi sellaisten riskien kanssa, joihin liittyy varmoja tappioita: jo tulessa olevaa taloa ei voi vakuuttaa tulipalon varalta.

======
On väistämätöntä, että osa vakuutuskohteista, kuten

rakennuksista, menettää vakuutuskelpoisuutensa
======

Vakuutusalalla on tärkeä rooli sekä ilmastokatastrofin vaikutusten hillinnässä että muutoksiin sopeutumisessa. Jotta vakuutusala pystyy täysillä osallistumaan ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen, tarvitaan myös maailman johtajien apua. Insurance Europe on koonnut listan asioista, joita mahdollisesti koko planeettamme tulevaisuutta ratkaisevien johtajien tulisi Glasgow’ssa huomioida.

• Infrastruktuuria rakennettaessa on huomioitava äärisäiden aiheuttamat riskit.
• Vakuutusalan mahdollisuuksia ei saa heikentää liiallisella sääntelyllä.
• Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä on lisättävä.
• Eurooppalainen ESG-raportointi pitää standardoida ja koota yhteen rekisteriin.

Fyysisille ilmastoriskeille on vaikea määritellä hintaa, sillä tiedot vaarasta, haavoittuvuudesta ja altistumisesta ovat monilla alueilla puutteelliset. Tarvitsemme siksi tiivistä vakuutusalan ja sidosryhmien yhteistyötä, jotta voimme yhdessä asettaa tavoitteita ja toimintamalleja ilmastoriskien hallitsemiseksi.

Vakuutusalalla, samoin kuin koko muulla finanssialalla on myös sijoittajana suuri valta vaikuttaa siihen, millaisiin kohteisiin rahavirrat suuntautuvat. Vakuutusyhtiöt ovat yli 10 biljoonan euron varallisuudellaan Euroopan suurin institutionaalisten sijoittajien ryhmä. EU:ssa valmisteilla olevat uudistukset helpottavat lähivuosina vastuullista sijoittamista. Vakuutusyhtiöiden kannalta vastuullisen sijoittamisen uudistukset ovat olennaisia vaikuttamisen, riskien hallinnan ja asiakkaiden tietoisuuden vuoksi.

Ala ei itse ole merkittävä saastuttaja eikä ilmastopolitiikan määrittelijä, mutta sillä on ratkaiseva rooli yhteiskunnan sosioekonomisen sietokyvyn rakentamisessa ja siinä, että taloudellinen kehitys tukee ilmastotavoitteita.