Turvallinen digi- ja asiointiosaaminen – miten sitä voisi edistää?

Suomalaisten digiosaaminen on Euroopan kärkeä. Tästä huolimatta vain puolella 65–74-vuotiaista suomalaisista on vähintään perustaidot, kertoo Digi- ja Väestövirasto (DVV). THL:n tutkimuksen mukaan internetin käytön osaamisensa arvioi hyväksi vain joka neljäs yli 79-vuotiaista vastaajista.

DVV:n digitaitoviikolla puhutaan ikääntyneiden digiosaamisesta. Miten taitoja ylläpidetään ja mistä saadaan uutta tietoa, mitä digitaalisten palveluiden käyttö sekä asiointi edellyttävät? Miten varmistetaan eri ikäisten käyttäjien oppiminen? Monimuotoistuvassa yhteiskunnassa tarvitaan kaikenikäisiä asiakkaita. Myös työntekijät on pidettävä mahdollisimman pitkään mukana.

Digitaalisten palveluiden käytön haasteet liittyvät digiosaamisen ohella palveluiden laatuun ja käytettävyyteen. Digipalveluihin kohdistuu suuria odotuksia käyttäjien huomioimisessa.  Käytettävyyden kehittymisen ja tekoälyn odotetaan tuovan apua tulevaisuudessa. Myös turvallisuuteen kohdistuu vaatimuksia digihujausten kehittyessä.

Turvallisuusajattelun ja osaamisen edistäminen yhdessä on tärkeää myös finanssialalle. Asiakkailta edellytetään turvallista digipalveluiden käyttöä, ja palveluntarjoajilta vaaditaan ymmärrystä ja osaamista ottaa huomioon asiakkaiden taidot. Muun muassa näihin asioihin haettiin ratkaisuja Finanssiala ry:n (FA) kevättalvella pitämässä ikäfoorumissa.

Sekä seniorit itse että heitä edustavien järjestöjen asiantuntijat nostivat esille osaamisen jatkuvan päivittämisen tarpeen. Omien taitojen ylläpitämiseksi ja arjessa pärjäämiseksi sekä oikeiden taloudellisten ratkaisujen tekemiseksi on nähtävä vaivaa.

Osallistujat kokivat, että avuttomuus lisääntyy yhteiskunnassa, ellei tukeen, neuvontaan ja palveluiden laatuun kiinnitetä huomiota. Myös palveluntarjoajien on panostettava digikoulutukseen, jotta palveluiden käytöstä osataan puhua kohderyhmälle luontevalla tavalla. Ratkaisuina nähtiin muun muassa neuvonnan koordinaatio sekä julkisen ja yksityisen palveluneuvonnan yhteistyön edistäminen.

Ikäfoorumin osallistujat kokivat palveluiden laadun vaikuttavan osaamiseen: esimerkiksi verkkopalvelun valikoiden sekavuus vaikutti välittömästi ymmärrettävyyteen. Eroja oli myös siinä, käyttikö palveluita selaimella vai sovelluksella. Epäjohdonmukaisuus ja ohjelmistojen laaja kirjo sekä vaihtelu palveluiden käytettävyydessä ja selkeydessä vaatii käyttäjältä omaa nohevuutta.

======
Seniorit itse toivovat enemmän tietoa,
mistä digiopastusta ja neuvontaa on saatavissa.
======

Tiedon pitäisi löytyä helposti palveluiden sivuilta. Mistä saa apua, kuka osaa auttaa? Mistä saa koulutusta ja neuvontaa? Mistä tietää, että avun antaja on luotettava? Turvattomissa tilanteissa pitäisi saada apua.

Terveyden ja toimintakyvyn ongelmat tuovat asiaan oman ulottuvuutensa, mutta samalla digitaalisuus ja teknologia voi toimia rajoitteiden ylittäjänä: Digitalisaatio voi tulevaisuudessa mahdollistaa ikääntyneille monenlaista tekemistä ja halutessa jopa työuran jatkamista.

Vanhusasianvaltuutettu on nostanut esille, että vastuu digitalisuuteen liittyvän yhdenvertaisuuden edistämisessä jakautuu monen tahon kesken. Digitaalisten perustaitojen edistämistä iäkkäillä ei ole osoitettu minkään julkisen tahon vastuulle.

======
Miten ylläpitää ja tukea motivaatiota?
======

Digi- ja asiointiosaamisen alkeet lähtevät motivaatiosta. Kun on tahtotila ja halu oppia, asiat menevät eteenpäin. Motivaation tyrehtymiseen on toki monia syitä, mutta oppimista edistävä asenne on avuksi. Mikä sitten ylläpitää ja tukee motivaatiota?

Turvallisuuden tunne on keskeinen vaikutin digitaalisten palveluiden helpolle käytölle. Toisaalta epämukavuusalueelle siirtyminen haastaa ihmisen tarkkaavaisuutta ja aiheuttaa turhautumista. Tunne kyvyttömyydestä voi estää toimintaa.

Palveluiden ymmärtäminen on toisinaan vaikeaa, ja yllätyksiä tulee. Päivittäispalveluiden saatavuus ja saavutettavuus lisäisi iäkkäiden itsenäisen elämän ja asumisen mahdollisuuksia.

Digitaitoisille digitalisaatio on avuksi – mutta digitalisaation edistämisen tapa aiheuttaa sen, että useita ikääntyneitä jää syrjään. Kuntien koordinaatiovastuu järjestöjen digituen ja opastamisen tueksi toisi ryhdikkyyttä tilanteeseen.

Myös FA kannattaa kuntien vastuulle kaavailtua koordinointia sekä yhdenvertaisia toimia ylläpitämään digiasioinnin tukea sekä kannattelemaan järjestöjen arvokasta työtä.

Lue lisää Digi- ja väestötietoviraston Digitaitoviikosta

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan