Viranomaisen toimivalta on rajattava tarkasti yksityisyyttä koskevissa asioissa

Tietosuojavaltuutettu antoi hiljattain päätöksen, jossa se huomautti Verohallintoa liian laajoista tietopyynnöistä pankeille ja kielsi niiden jatkamisen. Huomautus liittyy siihen, että Verohallinto on esittänyt Suomessa toimiville pankeille tietopyyntöjä rajat ylittävistä tilisiirroista. Verohallinto määrättiin poistamaan tietosuoja-asetuksen vastaisesti käsitellyt henkilötiedot ja lopettamaan liian laajojen tietopyyntöjen esittämisen pankeille. Tietosuojavaltuutettu suositteli, että valtiovarainministeriö ryhtyisi tarpeellisiin toimiin Verohallinnon tiedonsaantioikeuksien tarkentamiseksi.

Finanssiala pyysi Tietosuojavaltuutetulta kannanottoa Verohallinnon tietopyynnöistä saadakseen varmuuden Verohallinnon tietopyyntöjen lainmukaisuudesta. Finanssiala pitää Tietosuojavaltuutetun päätöstä tervetulleena. Muiden viranomaisten tapaan Verohallinnolla on laaja ja salassapidon suojaama oikeus saada tietoja pankeilta laissa säädettyjä tehtäviään varten. Tyypillisesti nämä oikeudet periytyvät ajalta ennen tiedonkäsittelyn digitaalista murrosta eivätkä täytä tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

Finanssiala ei kyseenalaista viranomaisen oikeutta saada tietoja lain säätämiin tarkoituksiin ja niiden edellyttämässä laajuudessa. Pidämme kuitenkin kohtuuttomana, että nykytilanne edellyttää pankilta pyyntöön vastaamisen ohella myös sen lainmukaisuuden arvioimista. Oikeusvaltion periaatteisiin kuuluu, että viranomaisen tietopyynnöt ovat lainsäädännön edellyttämällä tavalla tarkkarajaisia.

======
Finanssiala pitää tarpeellisena, että viranomaisten pankkitietojen saantia koskevat säännökset arvioitaisiin ja tarkennettaisiin ensi tilassa.
======

Nyt esillä olevassa tapauksessa Verohallinto ei myöskään ole julkisuudessa perustellut ylimitoitettua tietopyyntöään, mikä on kääntänyt asiakkaiden syystäkin harmistuneet ja huolestuneet yhteydenotot pankkien hoidettaviksi. Laissa säädettyjen salassapitovaatimusten vuoksi niihin vastaaminen on kuitenkin mahdotonta, mikä on entisestään lisännyt asiakkaiden epätietoisuutta ja ärtymystä.

Vastaavien tilanteiden välttämiseksi ja asiakkaiden oikeuksien turvaamiseksi Finanssiala pitää tarpeellisena, että viranomaisten pankkitietojen saantia koskevat säännökset arvioitaisiin ja tarkennettaisiin ensi tilassa. Verotuksen ohella nämä tiedot ovat välttämättömiä mm. rahanpesun, terrorismin rahoituksen ja muun rikollisuuden torjuntaan. Kaikissa tilanteissa on kuitenkin varmistettava, että tietojen pyynnöt, luovutukset ja käyttötarkoitukset on määritelty täsmällisesti, tarkkarajaisesti ja tietosuoja-asetuksen vaatimukset huomioiden.

Pankkien Verohallinnolle toimittamien tietojen osalta on syytä huomioida, että tiedot ovat vain veroviranomaisten käytössä ja niitä on käytetty vain verotuksen toimittamiseksi. Tietosuojavaltuutetun päätöksen jälkeen verohallinto on luvannut tuhota kyseiset tiedot eikä pankkien asiakkailla ole tarvetta huolehtia tietojen joutumisesta vääriin käsiin.

Kirjoitus on alun perin julkaistu Helsingin Sanomien mielipidepalstalla 5.12.2022.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan