Lausunto

Alustavia ennakkovaikuttamislinjauksia perustuen komission kestävän rahoituksen asiantuntijatyöryhmän raporttiin (tuleva taksonomian neljän ympäristötavoitteen delegoitu säädös)

Finanssiala tukee taksonomian kehittämistä, ei arvioi muita toimialoja koskevia teknisiä kriteereitä

 

  • Finanssiala ry (FA) tukee tieteeseen perustuvan kestävyysluokituksen eli taksonomian kehittämistä EU:n finanssimarkkinoille.
  • FA ei ota kantaa muita toimialoja koskeviin teknisiin yksityiskohtiin, eikä ehdota muutoksia Suomen ennakkovaikuttamislinjoihin.


VM2021-00707

Finanssiala ry (FA) kannattaa toimia, joilla saavutetaan Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet, ja tukee EU:n kestävän rahoituksen sääntelyhankkeiden tavoitteita. Kannatamme tieteelliseen tutkimukseen perustuvien sijoitusten kestävyysluokituksen eli taksonomian kehittämistä EU:n finanssimarkkinoille.

Taksonomian tavoitteena on luoda yhdenmukainen määrittely sille, mikä on ympäristön kannalta kestävää taloudellista toimintaa. Onnistuessaan yhdenmukainen määrittely auttaa finanssialan toimijoita tunnistamaan kestäviä sijoituskohteita, ja tekee niistä oikeasti vertailtavia. Taksonomia-asetus ei kiellä tai rajoita taksonomian ulkopuolisen taloudellisen toiminnan rahoitusta, eikä asetus katakaan kuin osan unionin alueella harjoitettavasta taloudellisesta toiminnasta.

Taksonomia luo raamit sille, mitkä rahoitus- ja sijoitustuotteet ovat ympäristön kannalta kestäviä ja millaisin ehdoin tuotteita voi kutsua vastuullisiksi. Tällaisina sijoituskohteina myytävien tuotteiden houkuttavuus asiakkaiden silmissä perustuu usein kyseisten tuotteiden tavallista suurempaan läpinäkyvyyteen.

Finanssialalle on tärkeää, että taksonomia on käyttökelpoinen ja uskottava finanssituotteiden ja rahoituspäätösten perustana. FA:n rooli ei kuitenkaan ole kommentoida eri toimialoja koskevien teknisten arviointikriteerien yksityiskohtia, joista tuleva neljän ympäristötavoitteen delegoitu asetus tulee koostumaan. Kriteerien arviointi vaatii syvällistä asiantuntemusta eri toimialoilta.

FINANSSIALA RY

Hannu Ijäs