Lausunto

Arviomuistio rikosvahinkolaista

Finanssiala ry pitää tarkoituksenmukaisena sitä, että rikosvahinkolain mukaan maksettaisiin jatkossa kärsimyskorvaus myös surmansa saaneen läheiselle.

VN/28311/2020 

Finanssiala ry (FA) kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto rikosvahinkolakia koskevasta arviomuistiosta. FA pitää arviomuistion johtopäätöksiä perusteltuina seuraavin huomioin: 

Vahingonkorvausoikeudessa pääsääntö on, että ainoastaan välittömästi vahinkoa kärsineen henkilön vahinko korvataan ja vahinkoa kärsineen läheiselle aiheutuneet ns. välilliset vahingot korvataan vain silloin, jos siitä on laissa erikseen säädetty. Vahingonkorvauslain (412/1974, VahL) 5 luvun 4 a § on tarkoitettu sovellettavaksi erityisesti sellaisissa rikoksissa, joiden tarkoituksena on ollut uhrin vahingoittaminen. VahL 5:4a:n soveltaminen liikennevakuutuksen korvaustoiminnassa on arkipäivää, vaikka liikennerikoksissa tekijä ei yleensä ole tarkoittanut vahingoittaa uhria.

Edellä mainittu huomioon ottaen FA:n näkemyksen mukaan on tarkoituksenmukaista, että VahL 5:4a:n mukaisia korvauksia voitaisiin jatkossa suorittaa rikosvahinkolain perusteella. Tämä mahdollistaisi surmansa saaneen läheisille kärsimyskorvauksen saamisen riippumatta rikoksentekijän varallisuustasosta tai siitä, millä tavoin törkeällä huolimattomuudella tai tahallisesti kuolema on aiheutunut ilman, että surmansa saaneen läheisten on välttämätöntä olla yhteydessä rikoksentekijään.

Korvausten maksimimääriä arvioitaessa huomioon olisi hyvä ottaa henkilövahinkoasiain neuvottelukunnan suositukset[1] sekä se, tulisiko korvaukset suhteuttaa maksimiin.

FINANSSIALA RY

Hannu Ijäs


[1] Henkilövahinkoasiain neuvottelukunnan suositukset 2020, saatavilla: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-899-8 [3.9.2021].