Lausunto

Edustajakannedirektiivin täytäntöönpano

FA yhtyy Elinkeinoelämän keskusliiton ja Suomen Yrittäjien edustajakannetyöryhmän mietinnöstä antamaan eriävään mielipiteeseen, jonka mukaan kanteiden ulkopuolinen rahoitus tulisi kieltää ja neuvotteluvelvollisuus tulisi koskea myös oikeutettuina yksikköinä toimivia järjestöjä.


VN/9183/2021

FA ei kannata kanteiden ulkopuolista rahoitusta eikä neuvotteluvelvollisuuden puuttumista

  • FA yhtyy Elinkeinoelämän keskusliiton ja Suomen Yrittäjien edustajakannetyöryhmän mietinnöstä antamaan eriävään mielipiteeseen, jonka mukaan kanteiden ulkopuolinen rahoitus tulisi kieltää ja neuvotteluvelvollisuus tulisi koskea myös oikeutettuina yksikköinä toimivia järjestöjä.

1       Kanteiden ulkopuolinen rahoitus tulisi kieltää

FA katsoo, että täytäntöönpanon yhteydessä olisi tullut käyttää direktiivin sallimaa mahdollisuutta rajoittaa kanteiden tai niitä ajavien kuluttajajärjestöjen ulkopuolista rahoitusta. Esitetyt säädökset mahdollistavat nyt kanteiden nostamisen hyötymis- ja vahingoittamistarkoituksessa. Riskinä ole, että kuluttajien sijaan asiasta hyötyvät eniten kanteiden rahoittajat. Lisäksi esitetty sääntely mahdollistaa kanteiden rahoittajien vaikuttamisen kannetta ajavan oikeudellisen yksikön tekemiin päätöksiin. Mietinnössä esitettyjä oikeussuojakeinoja ei siten voida pitää riittävänä. Viittaamme tältä osin Elinkeinoelämän keskusliiton ja Suomen Yrittäjien eriävässä mielipiteessä esitettyihin perusteluihin.

2       Neuvotteluvelvollisuuden tulisi koskea myös oikeutettuina yksikköinä toimivia järjestöjä

FA kannattaa direktiivin mahdollistamaa neuvotteluvelvollisuutta myös oikeutetuille yksiköille viranomaisten tapaan ennen kieltokanteen nostamista. Neuvotteluvelvoite antaisi elinkeinonharjoittajalle mahdollisuuden korjata toimintaansa sekä vähentäisi turhia ja raskaita prosesseja asiassa. Menettelysäännösten eroaminen toisistaan ei ole perusteltua sen mukaan, toimiiko kantajana viranomainen vaiko oikeutettu yksikkö. Viittaamme myös tältä osin Elinkeinoelämän keskusliiton ja Suomen Yrittäjien eriävässä mielipiteessä esitettyihin perusteluihin.

FINANSSIALA RY

Hannu Ijäs