Lausunto

Ehdotus saatavien perinnästä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Perintälain muutokset on valmisteltava huolellisesti

  • Finanssiala ry (FA) ymmärtää tarpeen jatkaa saatavien perinnästä annettuun lakiin ehdotettujen väliaikaisten muutosten voimassaoloa
  • Tratan käyttöalan palauttaminen lähemmäs normaalioloja on kannatettavaa
  • Väliaikaiset muutokset eivät saisi sellaisenaan olla pohjana pysyvälle uudelle sääntelylle

VN/146/2021

1        Ehdotettujen väliaikaisten muutosten sisältö on enimmäkseen hyväksyttävä

Työryhmän ehdottama väliaikainen hintasääntely on tasoltaan hyväksyttävää. Jatkovalmistelussa ja erityisesti pysyvää sääntelyä valmisteltaessa olisi kuitenkin arvioitava, kuinka sääntelyssä turvataan velkojien yhdenvertainen kohtelu riippumatta siitä, periikö velkoja saatavaansa itse vai onko kyseessä toimeksianto.

FA kannattaa myös tratan käyttömahdollisuuden palauttamista lähemmäs toistaiseksi voimassa olevan lainsäädännön sisältöä. Tratan asema perintäsääntelyn kokonaisuudessa ja sen käyttö osana luottokelpoisuuden arviointia puoltavat käyttöalan laventamista tähän saakka voimassa olleesta väliaikaisesta sääntelystä.

2        Pysyvämmät uudistukset on valmisteltava huolellisesti

Ehdotettujen väliaikaisten muutosten tarve ja hyväksyttävyys kytkeytyvät koronaviruspandemian yllättävyyteen ja ajatukseen siitä, että niillä osaltaan kannatellaan velallisia väliaikaisten vaikeuksien yli. Pandemiatilanteen helpottaessa lähtökohtana tulisi olla perintäkulujen arviointi tavanomaisemmassa toimintaympäristössä. Siksi hallitusohjelman mukainen toistaiseksi voimassa olevien perintäkulujen tarkastelu ei saisi rakentua poikkeuksellisia oloja varten rakennetun väliaikaisen sääntelyn varaan. Pysyvämpiä sääntelyuudistuksia valmistellessa erityistä huomiota on kiinnitettävä vaikutusarviointien laajuuteen.

FINANSSIALA RY

Lea Mäntyniemi

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat