Lausunto

Ehdotus SFS 6000: 2022 Pienjännitesähköasennukset

Sähkö- ja paloturvallisuutta voi kehittää edelleen kansallisilla lisäyksillä

Saunojen sähkökiukaiden tulee läpäistä paloturvallisuuden osoittava peittotesti
• Liesiturvalaitteen suositeltavat käyttökohteet on syytä mainita

 

Saunoihin liittyviä palokunnan käyntiä vaativia tulipaloja on Suomessa noin kerran päivässä. Useimmiten saunapalojen syynä on tavalla tai toisella ihmisten toiminta. Saunaa käytetään johonkin muuhun tarkoitukseen kuin saunomiseen, esimerkiksi pyykin kuivaamiseen tai varastona, ja tämä johtaa tulipaloon.

Suomessa tilastoidaan vuodessa noin tuhat sähkölieteen liittyvää tulipaloa. Palon syynä ei juuri koskaan ole tekninen vika, vaan käyttäjän unohdus tai osaamattomuus.

Sähkö- ja paloturvallisuutta voi kehittää edelleen kansallisilla lisäyksillä

Finanssiala ry (FA) kannattaa tehtyjä ehdotuksia SFS 6000-standardiin. Standardin mukaisilla asennuksilla saavutetaan hyvä sähköturvallisuustaso. Sähköteknisten järjestelmien kehittyessä standardin ajanmukaisuuden ylläpitäminen aiheuttaa haasteita erityisesti meneillään olevan energiamurroksen aikana. Sekä energian tuottaminen että käyttö on muuttumassa kestävän kehityksen mukaiseksi.

Finanssiala ry kommentoi standardiehdotusta palo- ja henkilöturvallisuuteen liittyen seuraavasti:

  • Saunojen sähkökiukaiden tulee läpäistä peittotesti
  • Vuokrauskäytössä olevien vapaa-ajan asuntojen kunnossapitotarkastusten määräväli olisi tarkoituksenmukaista määritellä
  • Liesiturvalaitteen suositeltavat käyttökohteet on hyvä mainita standardissa
  • Aurinkosähköjärjestelmän käyttöön ja virran poiskytkentään liittyvien kytkimien tulee olla selkeitä ja ymmärrettäviä
  • Sähköautojen liittäminen kiinteistön sähköjärjestelmään tulee suunnitella huolella

1       Saunojen sähkökiukaiden tulee läpäistä peittotesti

Saunoihin liittyviä palokunnan käyntiä vaativia tulipaloja on Suomessa noin kerran päivässä. Useimmiten saunapalojen syynä on tavalla tai toisella ihmisten toiminta. Saunaa käytetään johonkin muuhun tarkoitukseen kuin saunomiseen, esimerkiksi pyykin kuivaamiseen tai varastona.

Standardin mukaan saunoja on mahdollista käyttää myös etänä sovelluksella tietoverkkojen kautta. Standardissa edellytetään tällöin vaihtoehtoisia turvaratkaisuja. Kiuaskokonaisuuden tulee läpäistä joko peittotesti tai saunatilan tulee olla varustettu ovikytkimellä. Peittotestissä kiuas peitetään tietyllä kankaalla, eikä kankaan lämpötila saa nousta yli 200 Kelvin-astetta. Ovimagneetin puolestaan tulee ovi avattaessa purkaa kiukaan ennalta asetettu viritystila.

FA esittää, että kaikilta Suomessa myytäviltä sähkökiukailta edellytettäisiin edellämainittu peittotesti.

2       Vuokrauskäytössä olevien vapaa-ajan asuntojen kunnossapitotarkastusten määräväli olisi tarkoituksenmukaista määritellä

Asuinkäyttöön tarkoitettujen, pääsääntöisesti vuokrakäytössä olevien, loma-asuntojen käyttäjien ei voi olettaa huolehtivan asunnon kunnossapidosta ja turvallisuusasioista samalla tavalla kuin vakituisten asukkaiden.

Tämä voitaisiin huomioida kohdassa Kunnossapitotarkastukset 6.5.2., jossa tällä hetkellä mainitaan esimerkinomaisesti ohjeellisia määräaikoja eri kohteiden kunnossapitotarkastuksille.

3       Liesiturvalaitteen suositeltavat käyttökohteet on hyvä mainita standardissa

Suomessa tilastoidaan vuodessa noin tuhat sähkölieteen liittyvää tulipaloa. Palon syynä ei juuri koskaan ole tekninen vika, vaan käyttäjän unohdus tai osaamattomuus.

Standardin SFS-EN 50615 mukaisen liesiturvalaitteen suositus SFS 6000-standardissa on hyvä.

FA pitää hyvänä sitä, että erityisyhmien asuntoihin suositellaan liesiturvalaitetta.

Liesiturvalaitteisiin liittyy asennustapa. Tällä hetkellä sähköliedet asennetaan kiinteällä sähköliitoksella talon sähköverkkoon. Mikäli sähköliedet liitettäisiin sähköverkkoon pistokkeella niin asukas voisi itse liittää liesiturvalaitteen sähkölieden ja seinäpistokkeen väliin.

Tämä helpottaisi sähkölieden ja liesiturvalaitteen asentamista. Liesi voitaisiin liittää sähköverkkoon standardin SFS-EN 60309-2 mukaisen teollisuuskäyttöön tarkoitetun voimapistokytkimen kautta joko liesiturvalaitteella tai ilman, kuten standardissa SFS 5215 esitetään.

Pidemmällä aikavälillä liesiturvalaiteteknologia tulisi integroida sähkölieteen.

FA esittää, että sähköliedet liitettäisiin sähköverkkoon standardin mukaisella voimapistokytkimellä.

4       Aurinkosähköjärjestelmän käyttöön ja virran poiskytkentään liittyvien kytkimien tulee olla selkeitä ja ymmärrettäviä

Mahdollisten häiriötilanteiden vuoksi aurinkopanelisto on saatava turvalliseksi. Häiriö voi aiheutua vaikka puun kaatumisesta paneliston päälle, tulipalosta tai sähkökatkoksesta. Mahdollisia kytkimien käyttäjiä voivat olla siis kiinteistön haltijan lisäksi esimerkiksi pelastuslaitos tai kiinteistönhuoltoyritys. 

Kytkinten ja merkintöjen tulee olla selkeitä ja ymmärrettäviä.

5      Sähköautojen liittäminen kiinteistön sähköjärjestelmään tulee suunnitella huolella

Lataukseen käytettävä sähköjärjestelmä tulee suunnitella ja rakentaa nimenomaisesti latausta varten, jotta vähennetään henkilö- ja omaisuusriskiä.

Ympäristöministeriön laki rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen latauspisteillä ja latauspistevalmiuksilla sekä automaatio- ja ohjausjärjestelmillä käyttää termejä normaali- ja suuritehoinen, jonka vuoksi voi olla tarpeen käyttää samoja termejä standardeissa ja muissa ohjeissa.

Sähköautojen lataamista tavanomaisesta 230 V kotitalouspistorasiasta ei tule standardissa sallia kuin väliaikaisratkaisuna, sillä tätä pistorasiaa ei ole tarkoitettu sähköauton lataamiseen. Näin kuitenkin toimittaessa ajoneuvo tulee liittää kotitalouspistorasiaan tai teollisuuspistorasiaan latausjohdolla, jossa on ohjaus- ja suojalaiteyksikkö, joka rajaa virran turvalliselle tasolle.

Lisäksi on hyvä varautua seuraavan standardipäivityksen yhteydessä siihen, että ajoneuvojen lataamisen lisäksi niitä voidaan käyttää sähkön varastoina ja niistä voidaan purkaa sähköä esimerkiksi kiinteistön käyttöön. Sähköauto voi siis toimia myös osana sähköverkkoa. Tämä tarkoittaa kaksisuuntaista latausjärjestelmää.

Finanssiala ry

Taina Ahvenjärvi

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan