Lausunto

Hallituksen esitys arvopaperimarkkinalain 9 ja 11 lukujen muuttamisesta

Liputussääntelyn ulottaminen Suomessa MTF-listattuihin yhtiöihin asettaa suomalaiset MTF-listatut yhtiöt ja niihin sijoittavat eri asemaan verrattuna muihin eurooppalaisiin MTF-listattuihin yhtiöihin. Suurille sijoittajille ja varainhoitajille syntyy hallinnollisia kustannuksia pienistäkin eroista kansallisten sääntelyiden välillä. Rajat ylittävästi operoivilla toimijoilla voi olla keskitettyjä järjestelmiä liputusrajojen seuraamiselle ja tällaisia järjestelmiä tulee mukauttaa lainsäädäntömuutosten myötä.
Nykyisellään valtioiden kansallisissa säännöksissä on eroja; laajempi harmonisointi helpottaisi liputussääntelyrajojen seuraamista.

Ehdotetut muutokset AML 11:5 §:ään ovat kannatettavia. Ne selkiyttävät sääntelyä vastaamaan rahoitusalan käytännön toimintamalleja, vaarantamatta kuitenkaan sijoittajansuojaa tai muita tämän sääntelyn tavoitteita.

Yksityiskohtaisissa perusteluissa kuvataan Finanssivalvonnan mahdollisuutta antaa tulkintoja siitä, mikä katsotaan yhdessä tuumin toimimiseksi. Oikeusvarmuuden parantamiseksi, FA nostaa esille tarpeen nykytilaa vastaavalle selvennykselle, että mahdollisessa ostotarjouksessa tarjoajan/osakkeenomistajan taloudellista neuvonantajaa tai rahoittajaa ei tulisi lähtökohtaisesti pitää tarjoajan/osakkeenomistajan kanssa yksissä tuumin toimivana.

HE 3/2024 vp

Finanssiala puoltaa sääntelyn ajanmukaistamista ja erilaisia toimijoita koskevan sääntelyn yhdenmukaistamista

Päälistayhtiöiden ja First North -yhtiöiden velvoitteiden yhdenmukaistaminen on toivottava kehityssuunta.

1       Arvopaperimarkkinalaki 9 luku – liputussäännöt

Liputussääntelyn ulottaminen Suomessa MTF-listattuihin yhtiöihin asettaa suomalaiset MTF-listatut yhtiöt ja niihin sijoittavat eri asemaan verrattuna muihin eurooppalaisiin MTF-listattuihin yhtiöihin. Suurille sijoittajille ja varainhoitajille syntyy hallinnollisia kustannuksia pienistäkin eroista kansallisten sääntelyiden välillä. Rajat ylittävästi operoivilla toimijoilla voi olla keskitettyjä järjestelmiä liputusrajojen seuraamiselle ja tällaisia järjestelmiä tulee mukauttaa lainsäädäntömuutosten myötä.

Nykyisellään valtioiden kansallisissa säännöksissä on eroja; laajempi harmonisointi helpottaisi liputussääntelyrajojen seuraamista.

2       Arvopaperimarkkinalaki 11 luku – julkiset ostotarjoukset

Ehdotetut muutokset AML 11:5 §:ään ovat kannatettavia. Ne selkiyttävät sääntelyä vastaamaan rahoitusalan käytännön toimintamalleja, vaarantamatta kuitenkaan sijoittajansuojaa tai muita tämän sääntelyn tavoitteita.

Yksityiskohtaisissa perusteluissa kuvataan Finanssivalvonnan mahdollisuutta antaa tulkintoja siitä, mikä katsotaan yhdessä tuumin toimimiseksi.  Oikeusvarmuuden parantamiseksi, FA nostaa esille tarpeen nykytilaa vastaavalle selvennykselle, että mahdollisessa ostotarjouksessa tarjoajan/osakkeenomistajan taloudellista neuvonantajaa tai rahoittajaa ei tulisi lähtökohtaisesti pitää tarjoajan/osakkeenomistajan kanssa yksissä tuumin toimivana.

On hyvin mahdollista, että pankilla on osana tavanomaista liiketoimintaansa omistuksia ostotarjouksen kohteena olevassa yhtiöissä, mutta nämä omistukset ja niistä tehtävä päätöksenteko ovat täysin irrallaan neuvonantotoimeksiannon tai neuvonantajapankin muusta liiketoiminnasta. Pankilla saattaa olla omistuksessaan ostotarjouksen kohdeyhtiön osakkeita esimerkiksi arvopaperikaupankäyntiin tai vakuusrealisaatioon liittyvistä syistä eikä tällaisen omistuksen pitäisi johtaa tavallista herkemmin yksissä tuumin toimimisen edellytysten täyttymiseen, jos osakeomistus ei liity pankin muuhun liiketoimintaan, kuten ostotarjouksen tekijän neuvontaan.

AML 11:5 §:n uusi 3 momentti on tärkeä ja kannatettava lisäys, sillä nykyinen sääntely ei heijastele esimerkiksi pankkiryhmien päätöksenteon muun rahoitusalan sääntelyn edellyttämää eriyttämistä varainhoitajien suhteen. 

FINANSSIALA RY

Hannu IjäsJäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan