Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle EU:n joukkorahoitusasetusta täydentäväksi lainsäädännöksi

Täydentävä kansallinen sääntely on tarpeellista

  • Finanssiala ry (FA) katsoo ehdotettujen sääntelymuutosten selkeyttävän joukkorahoitusasetuksen muuttamaa oikeustilaa
  • Rahanpesun torjuntaan tulee kiinnittää erityistä huomioita myös uudessa sääntelykehikossa


HE 228/2021

1       Soveltamisala ja toimiluvan myöntämisen edellytykset

Hallituksen esityksessä ehdotetaan joukkorahoitusasetuksen sääntelykehikon soveltamista kansallisesti myös asetuksen mukaiset raja-arvot ylittäviin rahoituskierroksiin. Tasaisen pelikentän ja sijoittajasuoja varmistamiseksi sekä hallinnollisen taakan vähentämiseksi on perusteltua, että myös raja-arvot ylittävä toiminta edellyttää joukkorahoitusasetuksen mukaiset vaatimukset täyttävää toimilupaa. Kannatamme myös esitykseen tehtyä selkeyttämistä, jonka mukaan toimiluvan peruste on kuitenkin laki joukkorahoituspalvelun tarjoamisesta eikä EU:n joukkorahoitusasetus.

Toimiluvallisessa joukkorahoituksessa saattaa olla vaarana, että lupa haetaan siltä taholta, joka sen helpoiten myöntää. EU:n laajuisen asetuksen ja sitä täydentävien standardien yksityiskohtaisuus kuitenkin toivottavasti ehkäisee toimiluvan hakemista matalimpia mahdollisia vaatimuksia edellyttävältä taholta.

2       Rahanpesun torjunta on tärkeää myös uudessa sääntelykehikossa

Joukkorahoitusasetuksen systematiikka poikkeaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen osalta voimassa olevan kansallisen sääntelyn ratkaisuista. Tulevaisuudessa lupamenettelyssä ja valvonnassa tulisikin kiinnittää erityistä huomiota niihin vaatimuksiin, joilla osaltaan ehkäistään rahanpesua, kuten omistajien luotettavuuden selvittämiseen. Tämä lisää tasapuolisuuttaa eri toimijoiden kesken.

3       Liikkumavaraa sisältävät kysymykset on ratkaistu esityksessä hyvin

Kansallista liikkumavaraa sisältyy asetuksen mukaiset raja-arvot ylittävän joukkorahoituksen sääntelyn lisäksi lähinnä palveluntarjoajille sallittuun muuhun toimintaan ja vahingonkorvausnormistoon. FA:lla ei ole huomauttamista näitä koskeviin ratkaisuehdotuksiin.

FA kannattaa esityksen salassapitovelvollisuutta koskevia säännöksiä ja katsoo, että joukkorahoituksen osalta ei ole syytä poiketa rahoitusmarkkinoiden vakiintuneesta käytännöstä pankkisalaisuuden osalta. FA puoltaa salassa pidettävien tietojen luovutusmahdollisuutta joukkorahoituspalvelun tarjoajan kanssa samaan konserniin kuuluville toimijoille ehdotuksen mukaisin perustein.

FINANSSIALA RY

Hannu Ijäs