Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle keskusvastapuolten elvytystä ja kriisinratkaisua koskevaksi lainsäädännöksi

  • Kannatamme muutoksia, jotka ovat tarpeellisia EU-sääntelyn voimaan saattamiseksi.
  • Kiinnitämme huomiota ehdotuksen aikatauluun.

HE 212/2022 vp

Ehdotuksessa pannaan täytäntöön keskusvastapuolten elvytystä ja kriisinratkaisua koskeva EU-sääntely – FA pitää ehdotuksia kannatettavana

  • Kannatamme muutoksia, jotka ovat tarpeellisia EU-sääntelyn voimaan saattamiseksi.
  • Kiinnitämme huomiota ehdotuksen aikatauluun.

Muutosten tarkoituksena on panna täytäntöön tietyt keskusvastapuolten elvytystä ja kriisinratkaisua koskevan EU-asetuksen säännökset. Pääosa EU-asetuksen sisällöstä on tullut suoraan sitovana voimaan jo 12.8.2022. Kannatamme ehdotettuja muutoksia.

Kiinnitämme kuitenkin valiokunnan huomiota ehdotusten valmisteluaikatauluun ja eri osapuolille jäävään aikaan sopeutua sääntelyn muutoksiin. Vaikka Suomessa ei ole toimivia keskusvastapuolia, on säännöksillä kuitenkin välillistä vaikusta suomalaisiin markkinaosapuoliin ja asiakkaisiin.

Pidämme välttämättömänä pyrkiä jatkossa siihen, että lainsäädännön valmisteluaikataulua tiivistetään niin, että markkinaosapuolilla on tosiasiallinen mahdollisuus valmistautua tulevan lainsäädännön asettamiin vaatimuksiin. Valmistelu tulisi aloittaa heti EU-neuvottelujen päätyttyä ja pääsääntöisesti valmistelussa tulisi käyttää työryhmiä. Näin eri osapuolten näkemykset saadaan valmistelussa kattavasti esiin ja eri osapuolilla on mahdollisuus kommentoida toistensa näkemyksiä. Uskomme tämän hyödyntävän kaikkia osapuolia.

Esimerkkinä tähän ehdotukseen lausuntokierroksen perusteella lisätty luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annetun lain 19 luvun 1 §. Ehdotuksessa lyhennetään ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsumisaikaa ja asetetaan lyhennyksen edellytykseksi, että asia käy ilmi yhtiöjärjestyksestä. Ehdotuksen sisältö on kannatettava, mutta aikataulu säännöksen toteuttamisen kannalta haastava.

FINANSSIALA RY

Hannu IjäsJäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan