Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sijoitusrahastolain ja vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain muuttamisesta

Ehdotuksessa pannaan täytäntöön EU:n ”PRIIPS-asetuksen” säännökset – FA pitää ehdotuksia kannatettavina

Kannatamme muutoksia, jotka ovat välttämättömiä PRIIPS-asetuksen muutosten toteuttamiseksi. Muutokset on tärkeä saattaa voimaan hyvissä ajoin ennen vuoden loppua.

PRIIPS-sääntelyyn jää edelleen merkittäviä kehitystarpeita, kuten tietojen ymmärrettävyys, niiden antaminen sähköisessä muodossa sekä soveltamisalan täsmentäminen. Näitä ei käsitelty tässä yhteydessä, mutta komission odotetaan antavat lisäehdotuksia talven 2023 aikana.

HE 69/2022 vp

Muutosten tarkoituksena on panna täytäntöön EU:n paketoituja sijoitustuotteita koskevan ns. PRIIPS-sääntelyn muutokset. Pääosa sisältöön vaikuttavista muutoksista on toteutettu suoraan sovellettavalla PRIIPS-sääntelyllä. Vaikka nyt käsiteltävät muutokset ovat pääosin luonteeltaan teknisiä, on niiden oikea-aikainen toteuttaminen tarpeen. Erityisen tärkeitä ovat muutokset, joilla UCITS-rahastojen vaatimukset yhdenmukaistetaan PRIIPS-säännösten kanssa ja varmistetaan, ettei samasta rahastosta tehdä kahta keskenään ristiriitaista esitettä.

Hallituksen esityksen myötä tiettyjen vaihtoehtorahastojen osalta sääntely tosiasiassa kiristyy ja aiheuttaa rahastonhoitajalle lisävelvoitteita. Samalla käytännössä hyvin toimineesta kansallisesta ratkaisusta joudutaan luopumaan.

PRIIPS-sääntely on suunnattu vähittäissijoittajille tarkoitettuihin paketoituihin sijoitustuotteisiin, kuten asetuksen nimessä oleva ”retail”-termikin osoittaa. Juridisesti soveltamisala on kuitenkin määritelty EU:n MiFID-sääntelyn ammattimaisen ja ei-ammattimaisen sijoittajan käsitteiden perusteella. PRIIPS-sääntely soveltuu ei-ammattimaisiin sijoittajiin, joita ovat myös vähittäissijoittajia huomattavasti ammattimaisemmin organisoidut instituutiosijoittajat, jotka eivät kuitenkaan täytä kaikkia ammattimaiselle sijoittajalle asetettuja kriteerejä. Nykyinen kansallinen sääntely on mahdollistanut asian huomioon ottamisen kansallisen esitesääntelyn avulla.

Vaikka asiassa ei tässä yhteydessä ole kansallista harkintavaltaa, tulisi jatkotyössä kiinnittää huomiota siihen, että sääntely kohdistuisi paremmin siihen, mihin se on tarkoitettu – vähittäissijoittajille tarkoitettuihin sijoitustuotteisiin.

FINANSSIALA RY

Hannu IjäsJäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan