Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sijoitusrahastolain, vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain ja Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Finanssiala ry kannattaa esitystä muutamin täsmennyksin

  • Ehdotukset liittyvät EU-sääntelyn täytäntöönpanoon ja ovat kannatettavia
  • Täytäntöönpano on viivästynyt ja aiheuttaa toimijoille hankaluuksia, joten tarvitaan kohtuullinen siirtymäaika

HE 110/2021 vp

1        Myöhästynyt täytäntöönpano aiheuttaa ongelmia toimijoille

Hallituksen esitys liittyy kokonaisuuteen, minkä tavoitteena on helpottaa sijoitus- ja vaihtoehtorahastojen toimintaa rajan yli EU:ssa. Osa muutoksista annettiin EU-asetuksena, mikä tuli voimaan 2.8.2021 ja osa nyt implementoitavalla direktiivillä. Myös direktiivin implementointiaika päättyi 2.8.2021.

Pidämme valitettavana, että viivästyneen täytäntöönpanon takia ei toimijoille ole jäänyt aikaa kunnolla valmistautua muutoksiin. Asian tekee erityisen hankalaksi se, että nyt muutoksia joudutaan soveltamaan kahdessa osassa, 2.8. voimaan tullut asetus ja myöhemmin voimaan tulevat kotimaiset lakimuutokset.

Hallituksen esityksessä todetun mukaisesti muutoksia on vielä tulossa kotimaiseen alemman asteiseen sääntelyyn. Tällä voi olla vaikutuksia erityisesti sellaisessa tilanteessa, missä rahastoa ennakkomarkkinoidaan lain voimaan tullessa. Tällöin on mahdollisuus, että uudet säännökset tulevat sovellettavaksi takautuvasti.

Ymmärrämme tarpeen saattaa muutokset voimaan nopeasti, mutta toisaalta pidämme välttämättömänä, että toimijoille annetaan tosiasiallinen mahdollisuus ottaa uudet säännökset huomioon toiminnassaan.

Toistamme lausuntokierroksella esitetyn ehdotuksemme siitä, että voimaantuloon lisättäisiin siirtymäsäännös, minkä mukaan lain voimaan tullessa harjoitettuun ennakkomarkkinointiin sovelletaan uutta lakia kohtuullisen ajan (kuukausi) kuluttua lain voimaan tulosta. Toinen vaihtoehto on määrittää lain voimaantuloajankohta niin, että toimijoille jää vastaavan pituinen tosiasiallinen reagointiaika.

2        Eräiden Finanssivalvonnalle asetettujen määräaikojen yhdenmukaistaminen

HE:ssä on vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 21 luvussa asetettu Finanssivalvonnalle tietty toimimisaika. Näiden säännösten sisältö kuitenkin eroaa toisistaan. 6, 6b ja 6c §:ssä on toimittava ”15 pankkipäivän kuluessa” ja 6 a §:ssä ”viipymättä”.

Ehdotimme lausuntokierroksella sanamuotojen yhdistämistä siten, että Finanssivalvonnalle asetettaisiin kaikissa edellä mainituissa säännöksissä 15 pankkipäivän aikaraja ryhtyä toimenpiteisiin. Tätä ei jatkovalmistelussa ole pidetty mahdollisena direktiivin sanamuodon vuoksi.

Kaikissa tilanteissa on kysymys siitä, että vaihtoehtorahaston hoitajan on toimitettava tiettyjä tietoja Finanssivalvonnalle, jonka on säädettynä aika reagoitava mahdollisiin puutteisiin. Tiedot ovat keskenään hyvin samantyyppisiä, joten ei ole perusteltua säännellä tilanteita eri tavalla. Ilmoitusvelvollisuus on tarpeellinen Finanssivalvonnan tehtävien hoitamiskesi, mutta toisaalta vaihtoehtorahaston hoitajan kannalta on kohtuutonta, jos epävarmuus jatkuu pitkään. Toisaalta ei ole myöskään selvää, kumpi käytetyistä sanamuodoista on tosiasiassa tiukempi.

Näemme, että yhdenmukaistaminen on tehtävissä direktiivin sanamuodon mukaisesti niin, että täsmennetään 21 luvun 6 a:§:n 1 momentin sisältö muotoon (lisäys tummennettuna):

”Finanssivalvonnan on saatuaan 12 luvun 1 §:n 4 momentissa ilmoituksen arvioitava suunnitellut muutokset. Jos vaihtoehtorahastojen hoitaja ei suunnitellun muutoksen johdosta enää noudattaisi tätä lakia, Finanssivalvonnan on viipymättä viimeistään 15 pankkipäivän kuluessa kiellettävä muutoksen toteuttaminen.”

FINANSSIALA RY

Hannu Ijäs

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan