Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta taloudellisen työnantajan käsitteen käyttöönottamiseksi

Ehdotetun muutoksen hyödyt kyseenalaisia ja voimaantuloaikataulu liian tiukka

  • Esityksen mukaan lakimuutoksesta saatava vuosittainen verotuotto olisi noin miljoona euroa. Esitetty muutos ei ole oikeassa suhteessa siitä saataviin tuottoihin. Tällä perusteella FA esittää, että muutosta ei tulisi toteuttaa.
  • Esityksen mukaan lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2022. Mikäli sääntely edelleen toteutettaisiin, FA esittää, että sääntelyn voimaantuloa tulee lykätä vähintään vuodella, jotta esimerkiksi Verohallinnon ohjeistukset voidaan antaa ja kaikilla toimijoilla olisi riittävästi aikaa valmistautua muutokseen.

VM070:00/2020

Ehdotetun muutoksen hyödyt kyseenalaisia ja voimaantuloaikataulu liian tiukka

Finanssiala ry (FA) kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto HE-luonnoksesta koskien taloudellisen työnantajan määritelmän käyttöönottoa Suomessa. Lausuntonaan FA esittää seuraavaa:

1       Verotuotoista ja hallinnollisesta työmäärästä sekä kustannuksista

Esityksen mukaan lakimuutoksesta saatava vuosittainen verotuotto olisi noin miljoona euroa. FA huomauttaa, että muutoksesta aiheutuisi väistämättä sekä kertaluontoisia että pysyvämpiä kustannuksia sekä yrityksille että Verohallinnolle. FA pitää todennäköisenä, että esityksen verotuotot jäisivät pienemmiksi kuin mitä nämä uudistuksesta aiheutuvat kustannukset olisivat.

Esitetty muutos ei ole oikeassa suhteessa siitä saataviin tuottoihin. Tällä perusteella FA esittää, että muutosta ei tulisi toteuttaa.

2       Voimaantuloaikataulusta

Esityksen mukaan lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2022. FA huomauttaa, että tässä aikataulussa yritysten kannalta sääntelyn noudattaminen tulee vaatimaan huomattavia ponnistuksia ja todennäköisesti ulkoisten asiantuntijoiden palkkaamista, jotta raportointi saataisiin toimimaan vuoden alusta alkaen.

Ylipäätään sääntely pitänee väistämättä sisällään tulkinnanvaraisuuksia: Lienee täysin mahdotonta odottaa, että esimerkiksi Verohallinto antaisi ohjeistustaan asiassa ennen vuoden vaihdetta, ja luultavasti ohjeistusta saataisiin vasta sen jälkeen, kun uusi sääntely on jo ollut jonkin aikaa voimassa. Asiassa korostuu, että esimerkiksi tulorekisteri-ilmoituksia tulisi antaa jo vuoden alusta alkaen.

FA näkee, ettei tällaisessa tilanteessa sääntelyn mukaisten uusien velvollisuuksien asettamista tulee vähintään lykätä, jotta yrityksillä sekä Verohallinnolla olisi riittävästi aikaa valmistautua muutokseen. Kiireessä ja tulkinnallisissakin tilanteissa toimiminen pakottavan sääntelyn puitteissa ei olisi missään määrin hyväksyttävä.  

Mikäli sääntely edelleen toteutettaisiin, FA esittää, että sääntelyn voimaantuloa tulee lykätä vähintään vuodella, jotta esimerkiksi Verohallinnon ohjeistukset voidaan antaa ja kaikilla toimijoilla olisi riittävästi aikaa valmistautua muutokseen.

Muilta osin FA yhtyy Elinkeinoelämän Keskusliiton lausuntoon.

FINANSSIALA RY

Hannu Ijäs