Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

FA pitää ehdotettua arvonlisäverolain arvonlisäveroryhmiä koskevien säännösten muuttamista perusteltuna ja katsoo, että kyseessä on lähinnä vanhentuneen viittaussäännöksen tekninen päivitys.

HE 226/2022 vp

Ehdotettu muutos arvonlisäverolain arvonlisäveroryhmiin on perusteltu

Finanssiala ry (FA) kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksestä. FA pitää ehdotettua arvonlisäverolain arvonlisäveroryhmiä koskevien säännösten muuttamista perusteltuna. FA:n käsityksen mukaan ehdotettu muutos ei muuta sääntelyn soveltamisalaa, vaan kyse on lähinnä vanhentuneen viittaussäännöksen teknisestä päivityksestä.

FINANSSIALA RY

Hannu Ijäs