Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta sekä siihen liittyviksi laeiksi

FA puoltaa ehdotettua sääntelyratkaisua, jonka mukaan sisäisen ilmoituskanavan järjestämisen tulee olla mahdollista paitsi konsernin, myös talletuspankkien yhteenliittymän, konsolidointiryhmän sekä rahoitus- ja vakuutusryhmittymän tasolla.

Finanssiala kiinnittää huomiota siihen, että rahoitusmarkkinalainsäädännössä on jo nykyiselläänkin säännöksiä ilmoittajan suojelusta, sisäisistä ja ulkoisista ilmoituskanavista.

Ilmoittajansuojalain 15 §:n 1 momentissa on ilmeinen virhe. Pykälän alku kuuluu HE:ssä: ”Sisäisessä ilmoituskanavassa on voitava ilmoittaa kirjallisesti ja suullisesti.” Yksityiskohtaisten perustelujen ja tämän saman pykälän 3 momentin valossa on ilmeistä, että 1 momentin pitäisi olla ”Sisäisessä ilmoituskanavassa on voitava ilmoittaa kirjallisesti tai suullisesti.”

HE 147/2022 vp

Ehdotetulla sääntelyllä pannan kansallisesti täytäntöön direktiivi (EU) 2019/1937, jolla vahvistetaan yhteiset vähimmäisvaatimukset suojelun tarjoamiseksi henkilöille, jotka ilmoittavat unionin oikeuden rikkomisesta.

Finanssiala puoltaa hallituksen esityksessä ehdotettua sääntelyä, seuraavin huomautuksin.

Sisäisen ilmoituskanavan käyttö yhteenliittymissä ja ryhmissä (1. lakiehdotuksen 12 §)

Suuri osa finanssisektorilla jo käytössä olevista lakisääteisistä, sisäisistä ilmoituskanavista, on toteutettu konserni- tai ryhmätason ilmoitusjärjestelmillä.

FA puoltaa ehdotettua sääntelyratkaisua, jonka mukaan sisäisen ilmoituskanavan järjestämisen tulee olla mahdollista paitsi konsernin, myös talletuspankkien yhteenliittymän, konsolidointiryhmän sekä rahoitus- ja vakuutusryhmittymän tasolla Säännös on yhdenmukainen myös Yhdysvaltojen ulkomaista korruptiota koskevan lainsäädännön (FCPA) ja Yhdistyneen kuningaskunnan lahjontalain säännösten (UKBA) kanssa, joissa keskitetty valvonta on välttämätöntä.

Suhde muuhun lainsäädäntöön (1. lakiehdotuksen 3 §)

Finanssiala kiinnittää huomiota siihen, että rahoitusmarkkinalainsäädännössä on jo nykyiselläänkin säännöksiä ilmoittajan suojelusta, sisäisistä ja ulkoisista ilmoituskanavista. FA pitää hyvänä hallituksen esityksessä ehdotettua sääntelyratkaisua, jonka mukaan erityissääntelyn johdosta perustettua ilmoituskanavaa voidaan hyödyntää myös nyt käsillä olevan lain soveltamisalaan kuuluvien rikkomusten johdosta tehtävien ilmoitusten vastaanottamiseen.

Sisäistä ilmoituskanavaa koskevat vähimmäisvaatimukset (1. lakiehdotuksen 15 §)

Ilmoittajansuojalain 15 §:n 1 momentissa on ilmeinen virhe. Pykälän alku kuuluu HE:ssä:  ”Sisäisessä ilmoituskanavassa on voitava ilmoittaa kirjallisesti ja suullisesti.” Yksityiskohtaisten perustelujen ja tämän saman pykälän 3 momentin valossa on ilmeistä, että 1 momentin pitäisi olla ”Sisäisessä ilmoituskanavassa on voitava ilmoittaa kirjallisesti taisuullisesti.”

FINANSSIALA RY

Hannu IjäsJäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan