Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi konkurssi- ja yrityssaneerausasioiden asianhallintajärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

FA toivoo Kostin käyttömaksun mahdollistavan aiempaa sujuvamman asioinnin

 

HE 178/20121 vp

Kostin käyttömaksujen tulisi johtaa suurempaan hyötyyn käyttäjille

Finanssiala ry (FA) yhtyy esityksen tavoitteeseen, jonka mukaan Kostin käytöstä koituvien taloudellisten hyötyjen tulisi olla käyttömaksun kohteille suurempia kuin käyttömaksusta aiheutuvien kustannusten. Koska esitettävä käyttömaksu on kohtuullinen, on tavoite mahdollista saavuttaa.

FINANSSIALA RY

Hannu Ijäs

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan