Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

FA toivoo tasapainoista perintäsääntelyä

 

Perintälakia muutettaessa on tärkeä ylläpitää kohtuullista tasapainoa velallisen ja velkojan intressien välillä. Tämän vuoksi perintäkulujen enimmäismäärää tulisikin nostaa. Lisäksi on tärkeää, että maksuvaatimuksen toimittaminen sähköisesti kaikenlaisten saatavien perinnässä tulisi mahdollistaa ainakin yleisesti käytössä olevissa sähköisissä palveluissa ilman velallisen suostumusta.


HE 241/2021 vp

FA toivoo tasapainoista perintäsääntelyä

Perintälakia muutettaessa on tärkeä ylläpitää kohtuullista tasapainoa velallisen ja velkojan intressien välillä. Tämän vuoksi perintäkulujen enimmäismäärää tulisikin nostaa. Lisäksi on tärkeää, että maksuvaatimuksen toimittaminen sähköisesti kaikenlaisten saatavien perinnässä tulisi mahdollistaa ainakin yleisesti käytössä olevissa sähköisissä palveluissa ilman velallisen suostumusta.

Perintäkulujen enimmäismäärä korkeammaksi

Ehdotettu 12 euron enimmäiskulu maksumuistutukselle ei yleensä kata velkojalle muun kuin kuluttajasaatavan perinnästä aiheutuvia kustannuksia. FA:n jäsenyrityksistä suuri osa on institutionaalisia velkojia, jotka perivät saataviaan säännönmukaisesti itse. Näin ollen ne voivat periä korkeintaan 12 euroa myös ehdotetun lain 5 a §:n ja5 b §:n sisältövaatimukset täyttävän maksuvaatimuksen lähettämisestä, ja hyvän perintätavan noudattamiseksi niiden on seurattava näitä vaatimuksia. Ei ole perusteltua asettaa omia saataviaan perivää institutionaalista velkojaa epäedullisempaan asemaan kuin muita velkojia.

FA kiinnittää lisäksi huomiota, että ehdotetut kulurajat voivat johtaa siihen, ettei perintäkuluja voisi aikaisempaa useammin enää periä kokonaisuudessaan velalliselta. Toimeksiantajalle tästä koituvat tappiot saatetaan kompensoida muualla toimeksiantajan liiketoiminnassa esimerkiksi tavaran tai palvelun hintaa nostamalla. Jos sääntely toteutuu ehdotetun mukaisena, sen vaikutuksia olisi erityisesti näiltä osin seurattava.

Kuluttajasaatavia koskevissa maksuvaatimuksissa sähköinen tai digitaalinen postilaatikko tulisi rinnastaa kirjepostiin

FA kannattaa kuluttajasaatavia koskevissa maksuvaatimuksissa sähköisen tai digitaalisen postilaatikon rinnastamista kirjepostiin. Vähintään tulisi sallia yleisesti sekä elinkeinonharjoittajien että kuluttajien käytössä olevien palveluiden (esimerkiksi OmaPosti) käyttö maksuvaatimuksien toimittamiseen ilman erillistä suostumusta.

Ehdotettua (5 §:n 2 momentti) suostumusta maksuvaatimuksen toimittamiselle ei tulisi lisätä perintälakiin. Jos suostumusta edellytetään, sen olisi hyvä olla voimassa toistaiseksi. Erityisesti edunvalvojan tiedonsaantimahdollisuuksien parantaminen edellyttää toistaiseksi voimassa olevaa suostumusta.  

FINANSSIALA RY

Hannu Ijäs