Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sijoituspalvelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

FA kannattaa esitettyä teknistä muutosta

 

HE 222/2021 vp

Finanssiala ry (FA) kannattaa esitettyjä muutoksia

Hallituksen esityksessä ehdotetaan voimaantulosäännöksen teknistä korjausta, joka liittyy joukkorahoituspalvelua koskevan asetuksen kansalliseen täytäntöönpanoon. FA:lla ei ole huomauttamista esityksen suhteen.

FINANSSIALA RY

Hannu Ijäs
Johtaja