Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

FA ehdottaa, että siirtymäsäännöksessä mainitaan nimenomaisesti myös työtapaturma- ja ammattitautilain 41 §:n ja liikennevakuutuslain 56 § mukaiset vakuutuslaitokselle toimitettavat ilmoitukset. Nyt ehdotuksessa mainitaan vain asiaan liittyvät lomakkeet ja lausunnot, mutta alalle tärkeät ilmoitukset puuttuvat ehdotuksesta.


VN/2037/2021

Finanssiala ehdottaa voimaantuloaikoihin lisättäväksi työtapaturma- ja ammattitautilain sekä liikennevakuutuslain mukaiset ilmoitukset

  • Finanssiala ry (FA) pitää tärkeänä, että uudella asiakastietolain kokonaisuudella ei kavenneta julkisen terveydenhuollon toimintayksikön oma-aloitteista ilmoitusvelvollisuutta työtapaturma- ja ammattitautivakuutusta toimeenpanevalle vakuutuslaitokselle, eikä myöskään tämän ilmoituksen tietosisältöä kavenneta.
  • FA ehdottaa voimaantulosäännöksiin lisättäväksi ilmoitukset, joita julkiset terveydenhuoltoyksiköt ovat oma-aloitteisesti velvollisia ilmoittamaan työtapaturma- ja ammattitautilain ja liikennevakuutuslain perusteella.

1       Työtapaturma- ja ammattitautilain 41 §:n muutos

Hallituksen esitys sisältää muutosehdotuksen työtapaturma- ja ammattitautilain 41 §:ään. Mainittu pykälä säätelee julkisen terveydenhuollon toimintayksikön velvollisuutta oma-aloitteisesti toimittaa potilasta koskevia tietoja työtapaturma- ja ammattitautivakuutusta toimeenpanevalle vakuutuslaitokselle. Kyse on potilaan työtapaturma- tai ammattitautiasian korvauskäsittelyssä tarvittavista välttämättömistä tiedoista tai ns. täyskustannusmaksun suorittamiseksi tarvittavista tiedoista.

Voimassa olevassa työtapaturma- ja ammattitautilain 41 §:ssä viitataan potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 12 §:ssä tarkoitettuihin tietoihin. Lain perusteella on annettu sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista, viimeisin versio säädös 94/2022 annettu 24.1.2022.

FA kiinnittää huomiota siihen, että on tärkeää, ettei nyt ehdotettavalla lakimuutoksella saada aikaan muutoksia siihen tietosisältöön, joka vakuutuslaitokselle on toimitettava. Työtapaturma- ja ammattitautilain 41 §:n mukainen tietojen antovelvollisuus saa sisältönsä jatkossa ehdotettavan lain 5 luvun säännöksistä. Ehdotettavan lain 5 lukuun on tarkoitus sisällyttää potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 12 §:n tietosisältö. FA korostaa sitä, että myös jatkossa vakuutuslaitoksille toimitettavissa tiedoissa tulee olla potilaskirja-asetuksen 10 §:n 2 momentissa mainitut tiedot potilaan työnantajan vakuutusyhtiöstä, jos kyse on työtapaturman tai ammattitaudin johdosta annettavasta hoidosta.

2       Voimaantulosäännösten laajentaminen julkisen terveydenhuollon lakisääteisiin ilmoituksiin

FA haluaa kiinnittää huomiota voimaantulosäännöksen 8 momentin kohtaan 2 e), joka koskee tapaturmiin ja ammattitauti-ilmoituksiin liittyviä todistuksia ja lomakkeita.

FA toteaa, että julkisen terveydenhuollon työtapaturma- ja ammattitautilain 41 §:n ja liikennevakuutuslain 56 § mukaiset ilmoitukset käyntiä/palvelutapahtumaa koskevista potilasasiakirjamerkinnöistä evät ole yksinomaan korvausasiaa varten laadittuja, eivätkä ne siten ole luokiteltavissa todistuksiksi tai lausunnoiksi. Tämän vuoksi FA ehdottaa, että voimaantulosäännöksessä mainitaan nimenomaisesti myös työtapaturma- ja ammattitautilain 41 §:n ja liikennevakuutuslain 56 § mukaiset vakuutuslaitokselle toimitettavat ilmoitukset.

FINANSSIALA RY

Hannu Ijäs

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan