Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 220/2021 vp) täydentämisestä

FA pitää tilapäisen säilytyksen määritelmän uusimista ja satamassa tapahtuvan tilapäisen säilytyksen vaatimusten laajentamista moniin muihin oleellisiin paikkoihin onnistuneena.

VN/6606/2022

LVM013:00/2022


Vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvän tilapäisen säilytyksen edellytykset

Finanssiala ry (FA) edustaa tässä lausunnossa suomalaisia vahinkovakuutusyhtiöitä.

Hallituksen esityksessä esitetään, että VAK-lain sisältämän kuljetukseen liittyvän tilapäisen säilytyksen määritelmästä luovutaan ja sen sijaan esitetään uutta säännöstä tilapäisen säilytyksen edellytyksistä. Säädöksessä kuvataan sääntelyn kohteena olevan tilapäisen säilytyksen edellytyksiä eikä kuljetustilanteen vaihetta. Tilapäisen säilytyksen ja varastoinnin rajanveto selkeytyy. Tilapäinen säilytys on mahdollista, kun kyse on kuljetukseen kiinteästi liittyvästä tilapäisestä säilytyksestä ja turvajärjestelyt on mietitty.

FA tukee esitystä tilapäisen säilytyksen määritelmän uusimisen osalta.

Niin ikään satamassa tapahtuvan tilapäisen säilytyksen vaatimusten laajentaminen osittain myös muihin tilapäisen säilytyksen paikkoihin sekä tilapäiseen säilytykseen liittyvän sisäisen pelastussuunnitelman tekemisen velvollisuuden laajentaminen koskeman useita muita tilapäisen säilytyksen paikkoja, on kannatettava muutos.

Seuraamusjärjestelmän uudistamiseen emme ota kantaa.

Finanssiala ry

Taina Ahvenjärvi

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan