Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle rahoitusmarkkinalainsäädännön muuttamiseksi covid-19-pandemiasta toipumiseksi

Finanssiala ry (FA) kannattaa rahoitusmarkkinalainsäädännön muuttamista pandemiasta toipumiseksi

  • FA kannattaa rahoitusmarkkinoilla toimijoille esitettäviä helpotuksia, joiden tarkoituksena on helpottaa pääomamarkkinoiden ja yritysten toipumista covid-19-pandemiasta.
  • ESEF-tilinpäätökseen liittyvät täsmennysehdotukset selkiyttävät varmennukseen liittyviä kysymyksiä tässä vaiheessa, kun ESEF-tilinpäätös on muuttumassa pakolliseksi.

HE 126/2021 vp

1       Laki sijoituspalvelulain muuttamisesta

FA kannattaa laajasti EU:n pääomamarkkinoiden elpymispakettiin sisältyviä helpotuksia, joiden tarkoituksena on helpottaa pääomamarkkinoiden toipumista pandemiasta. Esityksessä annetaan sijoituspalveluyrityksille mahdollisuus hyödyntää asiakassuhteen hoitoa koskevia helpotuksia, jotka kohdistuvat pääasiassa ammattimaisiin asiakkaisiin ja hyväksyttäviin vastapuoliin. Pidämme erittäin kannatettavana, että säädöksiä on helpotettu erityisesti sellaisen raportoinnin ja kuluja koskevien tiedoksiantojen osalta, jotka ovat olleet epäkäytännöllisiä ammattimaisten sijoittajien suuresta kaupankäyntivolyymista johtuen. Lisäksi pidämme tärkeänä sitä, että esityksessä mahdollistetaan tietojen toimittaminen asiakkaalle pääsääntöisesti sähköisessä muodossa mm. kustannussäästöjen ja ympäristönäkökohtien vuoksi.

FA on toimittanut lausuntokierroksen yhteydessä yksityiskohtaisia huomioita lakiesitykseen ja sen perusteluihin, joiden perusteella on tehty lukuisia selventäviä muutoksia. Ilmeisesti lakiteknisistä syistä muutosesityksen rakenne on kuitenkin edelleen vaikea, koska kokonaiskuvan saaminen vaatii useassa kohdassa myös lain perusteluiden lukemista. Esimerkiksi ammattimaiselle asiakkaalle tarkoitettujen delegoidun asetuksen 2017/565 artiklojen 59-63 mukaisten raporttien poistuminen ei selviä itse lakipykälästä, vaan pelkästään perusteluita lukemalla.  

2       Laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain muuttamisesta 

FA on valmistelun yhteydessä esittänyt, että nyt kumottavaksi esitetty 7 luvun 5 § eli ns. RTS 27 raportointi kumottaisiin kansallisesti muuta esitystä nopeammassa aikataulussa ESMA:n 31.3.21 antaman tulkintakannanoton mukaisesti. Tarkoitus on ollut, että raportointi jäädytettäisiin muutosdirektiivin julkaisupäivämäärästä lukien kahden vuoden määräajaksi. Kvartaaleittain toimitettava raportti aiheuttaa toimijoille ylimääräisiä kustannuksia ja sen hyödyntäminen on erittäin vähäistä. Vaikka kumoaminen tapahtuukin esityksen mukaan nyt hitaammassa aikataulussa, asiassa on kuitenkin saatu tyydyttävä lopputulos valvojien tulkinnoilla.

3       Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta 

FA ei vastusta arvopaperimarkkinalakiin ehdotettuja ESEF-muutoksia. Niissä edellytetään liikkeeseenlaskijan kertovan, onko ESEF-tilinpäätös tilintarkastettu/varmennettu vai ei. Ehdotus selkiyttää ESEF-tilinpäätöksen tilintarkastuksen/varmennuksen vapaaehtoisuutta, nyt kun ESEF-tilinpäätös on tulossa liikkeeseenlaskijoille pakolliseksi. Edelleen muutoksissa edellytetään, että tilintarkastajan raportti tulee julkistaa, jos myös ESEF-tilinpäätökseen on tehty tilintarkastus tai muu varmennus. Myös tämä osaltaan selkiyttää tämänhetkistä tilannetta.

FA huomauttaa, että ehdotettuun lakimuutokseen sisältyy riippuvaisuuksia muihin lakeihin, eli lähinnä kirjanpitolakiin ja tilintarkastuslakiin, joissa kansallisia päivityksiä ei ole vielä asian osalta tehty. Näihin lakeihin myöhemmin tehtävät ESEF-päivitykset saattavat edellyttää arvopaperimarkkinalakiin muutoksia nyt ehdotettujen ESEF-tilinpäätöskohtien osalta.

FA:n mukaan prioriteettina varsinaista lakikokonaisuutta käsiteltäessä tulisi olla se, että kansalliseen lainsäädäntöön selkiytettäisiin, mikä tulee jatkossa olemaan liikkeeseenlaskijoiden virallinen tilinpäätös ja mitä yhtiöoikeudellisia asioita siihen liittyy. Tällä varmistettaisiin annettujen tietojen ja prosessien yhdenmukaisuus sekä myös se, että tarkastuskustannuksia ei kasvateta tarpeettomasti.

FINANSSIALA RY

Hannu Ijäs
Johtaja