Lausunto

Hallituksen esitys esteettömyysdirektiivin kansallisesta täytäntöönpanosta

Finanssiala ry huomauttaa, että direktiiviä pidemmälle menevät kansalliset vaatimukset ovat omiaan heikentämään finanssialan toimintaedellytyksiä Suomessa.

Finanssialan näkökulmasta erityisesti muiden pohjoismaiden omaksumat implementointitavat ovat merkityksellisiä sääntelyn harmonisoinnin tosiasiallisen toteutumisen kannalta.

HE 41/2022 vp

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksista annetun direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

Kansallisesta lisäsääntelystä tulee pidättäytyä

Finanssiala ry (FA) katsoo, että ehdotetun esteettömyyssääntelyn tarkoitus on hyvä ja sen avulla voidaan edistää kansalaisten tasapuolisia toimintaedellytyksiä ja yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa.

Sääntelyn tavoite on poistaa ja ehkäistä esteitä, joita tuotteiden ja palveluiden vapaalle liikkuvuudelle aiheutuu jäsenvaltioiden erilaisista esteettömyysvaatimuksista. Nykyisin kansalliset, toisistaan poikkeavat vaatimukset ovat omiaan luomaan hallinnollisia ja teknisiä esteitä, jotka eivät nykyisellään kannusta palveluntarjoajia tarjoamaan palveluitaan rajojen yli. Huomionarvoista on, että vaatimusten yhtenäisyys myös helpottaa uusien toimijoiden alalle tuloa.

Direktiiviä pidemmälle menevät kansalliset vaatimukset ovat omiaan heikentämään finanssialan toimintaedellytyksiä Suomessa. Finanssialan näkökulmasta erityisesti pohjoismaiden omaksumat implementointitavat ovat merkityksellisiä sääntelyn harmonisoinnin tosiasiallisen toteutumisen kannalta.  

EU-sääntely on näistä syistä tärkeää implementoida siten, että direktiivin vähimmäisvaatimukset sisällytetään sääntelyymme ilman kansallista lisäsääntelyä.

Ehdotetun sääntelyn arvioinnissa merkitystä on myös annettavaksi suunnitelluilla valtioneuvoston asetuksilla.

Ymmärrettävyys- ja kielitasovaatimukset ovat ristiriidassa sektorisääntelyn kanssa

FA kiinnittää huomiota siihen, että ymmärrettävyys- ja kielitasovaatimuksen soveltaminen sellaisiin finanssipalveluihin, joita koskevat yksityiskohtaiset lakisääteiset ja osin standardoidut tiedonantovelvoitteet, voi osoittautua haasteelliseksi. Vakiintuneita tai sääntelystä suoraan tulevia termejä ei ole kaikissa tapauksissa edes sallittua korvata yleis- tai selkokielen sanoilla.

Näin ollen erityislainsäädännön ja esteettömyysdirektiiviä koskevan lainsäädännön vaatimukset voivat olla keskenään ristiriitaisia. Toimialan kannalta olisi ensisijaista, ettei tällaisia lainsäädäntöjen kollisiotilanteita pääsisi syntymään, mutta vähintään tarvitaan valvonta- tai lupaviranomaisen kanta siitä, kuinka tällaisissa tilanteissa tulee toimia.

Oikeustilan epäselvyys voi johtaa siihen, että tuotteita ja palveluita tarjotaan vain suppeille kohderyhmille eikä kaikille asiakkaille ole mahdollista tarjota palveluita sen vuoksi, että ne eivät täytä kielivaatimuksia.

FA pitää tärkeänä, että eri lainsäädäntöjen ristiriitaisten velvoitteiden tuomia ongelmia pidetään esillä tämän lainsäädännön jatkovalmistelussa, ja myös EU-neuvotteluissa.

Muita huomioita esityksestä

FA puoltaa HE:n mukaista sääntelyratkaisua, jossa rakennettua ympäristöä koskevat vaatimukset jäävät vielä tässä vaiheessa sääntelyn ulkopuolelle. Vaatimusten osalta tulee selvittää, missä määrin jo nykyiset rakennusvalvonnan vaatimukset riittävät turvaamaan rakennetun ympäristön esteettömyyden.

FINANSSIALA RY

Hannu IjäsJäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan