Lausunto

Hallituksen esitys kiintiödirektiivin täytäntöönpanemiseksi

Finanssiala ry kannattaa hallituksen esityksessä ehdotettua sääntelyä, mutta ehdottaa talousvaliokunnan selventävän seuraavia sääntelyn yksityiskohtia:

  • Kiintiö ja soveltamisalan määrittelyn laskentatavan tulisi koskea vain konsernin emoyhtiötä eikä konsernia tai hallitusten osalta tytäryhtiöiden hallituksia. 
  • Valiokunnan olisi hyvä selventää tilannetta, jossa hallituksessa on henkilöitä, jotka oman kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti ovat kolmatta sukupuolta, mitä Suomen sääntely ei tunnista, ja miten heidät tulisi ottaa huomioon kiintiötä laskettaessa ja raportoitaessa. 
  • Tarkasteltaviin hallituspaikkoihin tulisi laskea mukaan myös henkilöstön hallintoedustajat, jos heitä on hallituksessa. Ehdotettu sääntely vaikuttaisi perustuvan tähän tulkintaan, mutta se ei kuitenkaan selvästi esityksestä ilmene. 
  • Määrärajaa tulisi voida arvioida hallituksen valinnasta tehtävän ehdotuksen tekoajankohtana. On mahdollista, että valittavissa henkilöissä tapahtuu muutoksia ennen yhtiökokousta tai hallituskauden aikana.

HE 60/2024 vp

Hallituksen esitys laeiksi osakeyhtiölain 6 luvun ja kauppakamarilain 2 §:n muuttamisesta

Finanssiala ry (FA) kannattaa hallituksen esityksessä ehdotettua sääntelyä, seuraavin huomautuksin.

Soveltamisala OYL 6:9 a §

FA ehdottaa valiokunnan selventävän seuraavia sääntelyn yksityiskohtia:

  • kiintiö ja soveltamisalan määrittelyn laskentatavan tulisi koskea vain konsernin emoyhtiötä eikä konsernia tai hallitusten osalta tytäryhtiöiden hallituksia.
  • valiokunnan olisi hyvä selventää tilannetta, jossa hallituksessa on henkilöitä, jotka oman kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti ovat kolmatta sukupuolta, mitä Suomen sääntely ei tunnista, ja miten heidät tulisi ottaa huomioon kiintiötä laskettaessa ja raportoitaessa.
  • tarkasteltaviin hallituspaikkoihin tulisi laskea mukaan myös henkilöstön hallintoedustajat, jos heitä on hallituksessa. Ehdotettu sääntely vaikuttaisi perustuvan tähän tulkintaan, mutta se ei kuitenkaan selvästi esityksestä ilmene.
  • määrärajaa tulisi voida arvioida hallituksen valinnasta tehtävän ehdotuksen tekoajankohtana. On mahdollista, että valittavissa henkilöissä tapahtuu muutoksia ennen yhtiökokousta tai hallituskauden aikana.

VMA 7 § 1 momentin 5 kohta

Ehdotuksen mukainen raportointivelvoite tulee ulottaa vain kohtuudella toteutettavissa oleviin tapoihin. Tiedonantosääntelyä koskevassa kehyksessä on vakiintuneita käytäntöjä ja näitä tulee voida hyödyntää jatkossakin.

Erityinen toimielin KauppakamariL 2 § 3 mom 5 kohta

FA puoltaa Keskuskauppakamarille roolia tilanteen seurannassa, analysoinnissa edistämisessä ja pk- yritysten tukemisessa.


FINANSSIALA RY
Hannu Ijäs

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan