Lausunto

Hallituksen esitys laeiksi ympäristönsuojelulain ja vesilain muuttamiseksi

Vakuussäännösten tarkentaminen on kannatettavaa

 

FA kannattaa ehdotusta ja vakuussäännösten tarkentamista seuraavin huomioin. FA:n näkemyksen mukaan ehdotuksen mukainen YSL 61 §:n mahdollistama lupaehtoihin sisällytettävä toiminnanharjoittajan velvollisuus itsearvioida vakuuden riittävyyttä määräajoin on kyseenalainen, sillä toiminnanharjoittajan itsensä tekemä arvio vakuuden riittävyydestä voi olla puutteellinen.

VN/1010/2021

Finanssiala ry (FA) kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi ympäristönsuojelulain (YSL) ja vesilain muuttamiseksi. FA kannattaa ehdotusta ja vakuussäännösten tarkentamista seuraavin huomioin.

FA:n näkemyksen mukaan ehdotuksen mukainen YSL 61 §:n mahdollistama lupaehtoihin sisällytettävä toiminnanharjoittajan velvollisuus itsearvioida vakuuden riittävyyttä määräajoin on kyseenalainen. Toiminnanharjoittajan itsensä tekemä arvio vakuuden riittävyydestä voi olla puutteellinen. FA:n näkemyksen mukaan olisi hyvä tarkentaa sitä, millä tavalla toiminnanharjoittajan tulee arvioida vakuuden riittävyyttä ja sitä, mitkä ovat seuraukset, jos toiminnanharjoittaja ei sitä tee tai jos arvio osoittautuu merkittävällä tavalla puutteelliseksi. Tämän lisäksi FA pitää pykäläluonnoksen yksityiskohtaisissa perusteluissa sopivaksi aikaväliksi arvioitua viittä vuotta pitkänä aikana, jonka kuluessa moni asia ehtii muuttua.

FA haluaa lisäksi tuoda ympäristövahinkojen toissijaisten vastuujärjestelmien kehittämisen lainsäädäntöhankkeen (TOVA) kannalta esiin sen seikan, että mikäli työssä päädytään laajentamaan ympäristövahinkovakuutus kattamaan myös YSL 182 a §:n mukaisia kustannuksia, tulee muutoksenhaun olla suoritettu loppuun ennen kuin korvausta haetaan vakuutuksesta.

FINANSSIALA RY

Hannu Ijäs