Lausunto

Hallituksen esitys liikennevakuutuslain muuttamisesta

  • Lain soveltamisen laajentaminen vuokrattaviin sähköpotkulautoihin on kansallinen ratkaisu, johon vakuutusyhtiöillä on valmiudet olemassa. Muutosten voimaantulo ennen kesäkautta on toimeenpanon kannalta hyvin lyhyt ja tuo haasteita.
  • Kevyiden sähköpotkulautojen vakuuttaminen parantaa vahinkoa kärsineiden asemaa.
  • Mikroliikkumista pohtivan LVM:n asettaman työryhmän työ on tärkeää vahinkojen ennalta ehkäisemiseksi.

Finanssiala ry (FA) osallistui STM:n asettaman liikennevakuutusdirektiivin kansallista täytäntöönpanoa valmistelleen työryhmän työhön. Hallituksen esitys perustuut tältä osin työryhmän yksimieliseen mietintöön. Hallituksen esitys on huolellisesti valmistelu sidosryhmiä kuullen, eikä FA:lla ole esitykseen huomautettavaa.

HE 10/2024

Hallituksen esitys liikennevakuutuslain muuttamisesta (HE 10/2024)

Finanssiala ry (FA) osallistui sosiaali- ja terveysministeriön asettaman liikennevakuutusdirektiivin kansallista täytäntöönpanoa valmistelleen työryhmän työhön. Hallituksen esitys perustuu pääosin työryhmän yksimieliseen mietintöön. Hallituksen esitys on huolellisesti valmistelu sidosryhmiä kuullen, eikä FA:lla ole esitykseen edellä mainituilta osin huomautettavaa.

Työryhmän mietinnössä pitäydyttiin direktiivin ajoneuvon määritelmässä. Työryhmän ehdotuksesta ja direktiivin määritelmästä poiketen hallitus esittää liikennevakuutuslain soveltamisalan laajentamista siten, että liikennevakuutuslain tarkoittama ajoneuvo olisi painosta riippumatta sellainen sähköpotkulauta, joka elinkeinotoiminnassa vuokrataan yleisön saataville. Muutos toteutettaisiin kuitenkin siten, että mainitun sähköpotkulaudan kuljettajalle korvattaisiin vain sairaanhoitokustannukset. FA yhtyy muutoksen perusteena olevaan arvioon siitä, että riski lautojen keventämisestä ja siten liikenneturvallisuuden heikentymisestä on olemassa, jos laajennusta kevyisiin sähköpotkulautoihin ei toteuteta.

Sähköpotkulautojen vakuuttamista ja niiden käytöstä aiheutuneiden vahinkojen korvaamista koskeva muutos laajentaa liikennevakuutuslain soveltamista parantaen vahinkoa kärsineiden asemaa, mutta tuoden samalla vuokrausta harjoittaville yritykselle velvoitteita ja kustannuksia. Vakuutusyhtiöllä on valmiudet toimeenpanna ehdotettu muutos. Hallituksen esitysten tavoite siitä, että muutos tulisi voimaan 1.5.2024 on erittäin tiukka ja tuo toimeenpanolle ja asiakkaiden informoinnille merkittäviä haasteita. Voimaantulon lykkääminen keskikesälle olisi kuitenkin ehdotettua voimaantuloa huonompi vaihtoehto.

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan hallituksen esitystä mikroliikkumista ohjaavasta lainsäädännöstä. Työryhmän toimikausi päättyy 31.8.2025. Työryhmän tehtävänä on arvioida, millaista sääntelyä tarvitaan, jotta kevyillä sähköajoneuvoilla liikkuminen on jatkossa mahdollisimman turvallista. Työryhmä tarkastelee muun muassa mikroliikkumisen promillerajaa ja sen valvontaa sekä sähköpotkulautailun liikennesääntöjen yhtenäistämistä. FA pitää hyvin tärkeänä, että sähköpotkulautaonnettomuuksien ennaltaehkäisemiseksi käytetään myös sääntelyn tarjoamia keinoja ja toivoo, että valiokunta painottaa tätä koskevan lainvalmistelun tärkeyttä mietinnössään.

FINANSSIALA RY

Hannu IjäsJäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan