Lausunto

Hallituksen esitys rakentamislaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

FA kannattaa useita esitykseen lausuntovaiheen jälkeen tehtyjä muutoksia vastuiden osalta. Nyt käsiteltävänä oleva esitys on vastuuvakuutusta tarjoavien vakuutusyhtiöiden näkökulmasta selkeämpi kuin aiemmin lausunnolla ollut hallituksen esitysluonnos. Esimerkiksi vastuun laajentaminen pidentämällä lakiin perustuvia vastuuaikoja olisi kaventanut merkittävästi rakennushankkeeseen osallistuvien sopimusvapautta ja nostanut rakennushankkeista aiheutuvia kustannuksia.


HE 139/2022 vp

Finanssiala kannattaa hallituksen esitykseen tehtyjä selkeytyksiä vastuiden osalta

Finanssiala ry (FA) edustaa lausunnossa suomalaisia vahinkovakuutusyhtiöitä.

FA kannattaa useita esitykseen lausuntovaiheen jälkeen tehtyjä muutoksia vastuiden osalta. Nyt käsiteltävänä oleva esitys on vastuuvakuutusta tarjoavien vakuutusyhtiöiden näkökulmasta selkeämpi kuin aiemmin lausunnolla ollut hallituksen esitysluonnos. Esimerkiksi vastuun laajentaminen pidentämällä lakiin perustuvia vastuuaikoja olisi kaventanut merkittävästi rakennushankkeeseen osallistuvien sopimusvapautta ja nostanut rakennushankkeista aiheutuvia kustannuksia.

Yleisesti FA toteaa, että esitys jättää kuitenkin edelleen monelta osin epäselväksi, miten mahdollisissa erimielisyystilanteissa sopimusosapuolten vastuut jakautuvat ja toteutetaan. Mitä esimerkiksi päävastuullisen toteuttajan vastuu käytännössä tarkoittaa ja kenellä on oikeus esittää vaatimus – joko että korjaukset tehdään tai sen sijaan teetetään ja vaaditaan vahingonkorvausta.

Lisäksi FA haluaa kiinnittää huomiota esityksen 95 §:n perusteluihin, joihin on kirjattu ”Päävastuullinen toteuttaja voisi hankkia vastuuvakuutuksen.” Vakuutusmarkkinalla ei ole ainakaan tällä hetkellä saatavissa sellaisia vastuuvakuutustuotteita, joilla yleisesti korvattaisiin virheellisesti tehdyn rakennustyön korjaamisesta aiheutuvia kustannuksia. Rakennusvirhevakuutus korvaa kyllä asuntokauppalain mukaisen perustajaurakoitsijan 10 vuoden vastuun perusteella virheiden kustannuksia, mutta vasta perustajaurakoitsijan suorituskyvyttömyyden jälkeen. Konsulttivastuuvakuutuksesta korvataan korjauskustannuksia, jos virhe johtuu esimerkiksi suunnitelmasta, piirustuksesta tai laskelmasta, mutta siitä ei korvata virheellisestä rakennustyöstä johtuvia korjauskustannuksia.

Rakennusprojektien omaisuusvakuutukset toimisivat uuden lain puitteissa yhtä hyvin kuin nykyäänkin ja korvaisivat omaisuudelle aiheutuvia vahinkoja. Virheellisesti tehtyjen rakenteiden korjauksia niistä ei kuitenkaan kateta, mutta virheiden seurauksena muulle, virheettömälle omaisuudelle aiheutuneita vahinkoja kuten esimerkiksi vuoto- ja palovahinkoja omaisuusvakuutukset voivat korvata. Näiden osalta vakuutusala on merkittävä virheistä rakennusalalla aiheutuvien vahinkojen rahoittaja.

FINANSSIALA RY

Hannu Ijäs

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan