Lausunto

Hallituksen esitysluonnos eduskunnalle laeiksi vuoden 2024 tuloveroasteikosta, tuloverolain muuttamiseksi ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden muiden verolain muuttamisesta

Rahastopoikkeuksen jatkaminen vähintään kahdella vuodella välttämätöntä

  • Finanssiala ry (jäljempänä FA) kannattaa väliaikaisen rahastopoikkeuksen jatkamista kahdella vuodella pysyvän rahastopoikkeuksen mahdollisuuden selvitystyön jatkuessa.


HE 34/2023 vp

Esityksessä ehdotetaan tuloverolakiin lisättäväksi uutta määräaikaista, vuosina 2024 ja 2025 sovellettavaa TVL:n 9 a §:ää, jonka mukaan ETA-valtiossa perustettuihin tai rekisteröityihin UCITS- tai AIF-rahastoihin ei sovellettaisi TVL:n 9 §:n 1 momentin 1 kohdan sekä 8 momentin säännöstä yhteisöjen yleisestä verovelvollisuudesta tosiasiallisen johtopaikan perusteella.

Tämän niin kutsutun rahastopoikkeuksen jatkaminen kahdella vuodella antaa aikaa selvittää tämä Suomen verotukseen liittyvä epävarmuustekijä ilman, että verotukselliset epävarmuustekijät vähentäisivät Suomen valtion kiinnostavuutta rahastoliiketoiminnan sijoittautumiskohteena. Ehdotettu kahden vuoden pituinen poikkeus on erittäin kannatettava alan näkökulmasta.

FA korostaa, että ulkomaiset rahastot eivät olleet tosiallista johtopaikkaa koskevaa sääntelyä säädettäessä sääntelyllä tavoiteltu kohde. Vaikka ulkomaisten rahastojen katsottaisiin olevan Suomessa verotuksellisesti asuvia, täyttäisivät ne useissa tapauksissa TVL 20a §:n edellytykset verovapaudesta tai, jos eivät täyttäisi, saisivat kuitenkin verotuksessa ulkomaille maksetut verot hyvitettyä Suomen verotuksessa. Näin syntyisi suuret hallinnolliset kulut sekä Suomen verohallinnolle että asianomaisille rahastoille ja verotuotto olisi todennäköisesti olematon, mutta Suomen mainehaitta suuri rahastoliiketoiminnan kannalta.

Rahastojen hallinnointi on nykyisellään kansainvälistä ja rajat ylittävää liiketoimintaa, jota harjoitetaan myös Suomessa. Jos tosiasiallisen johtopaikan sääntelyä sovellettaisiin ulkomaisiin rahastoihin, syntyisi tästä verotuksessa epävarmuutta sekä rahastojen sijoittajille että ulkomaisille rahastoille. Vaarana olisi, että liiketoiminta ja työpaikat siirtyisivät pois Suomesta ja Suomen maine sijoittautumiskohteena huononisi huomattavasti.

Tosiasiallista johtopaikkaa koskeva sääntely tuli voimaan vuoden 2021 alusta. Koska rahastot eivät olleet sääntelyn tavoiteltu kohde ja uuden sääntelyn rahastoille aiheuttamat riskit tiedostettiin laajalti, tosiasiallista johtopaikkaa koskevaan hallituksen esitykseen (HE 136/2020) sisällytettiin kahden vuoden tilapäinen rahastotoimialaa koskeva poikkeus.  Valtiovarainministeriön piti selvittää pysyvän poikkeuksen mahdollisuutta valtiontukisääntelyn kannalta Euroopan komissiolta poikkeuksen voimassaoloaikana (2021–2022). Koska selvitys on vienyt aikaa, rahastoja koskevaa poikkeusta jatkettiin vuosi sitten yhdellä vuodella (päättymään vuoden 2023 lopussa).

Euroopan komission käsittelyaikataulusta ei ole tietoa eikä ole varmuutta siitä, että ratkaisu saataisiin vuoden 2024 aikana. Lisäksi mikäli komissio katsoisi ennakkokäsityksestä[1] poiketen rahastopoikkeuksen olevan kiellettyä valtion tukea, tulisi suomalaisille rahastoyhtiöille, jotka hallinnoivat ulkomaisia rahastoja, antaa riittävä siirtymäaika sopeuttaa toimintaansa muuttuvaan sääntelyyn. Rahastoliiketoiminnan uudelleenjärjestely vie parhaimmillaankin kuukausia suunnitelmineen, selvityksineen ja toteutuksineen.

Ehdotettu kahden vuoden jatko rahastopoikkeukseen vakauttaa rahastoyhtiöiden tilannetta ja antaa niille riittävästi aikaa uudelleenjärjestelyille, mikäli komission päätös olisikin alan kannalta epäsuotuisa. Jatkamalla poikkeusta nyt kahdella vuodella vältetään myös se, että poikkeuksen määräaikaista jatkoa tarvitsisi ensi vuonna tarkastella kolmannen kerran peräkkäin.

Edellä kuvatuilla perusteilla FA kannattaa määräaikaisen rahastopoikkeuksen jatkamista kahdella vuodella vuoden 2025 loppuun saakka.

FINANSSIALA RY

Hannu Ijäs


[1] Tosiasiallista johtopaikkaa koskevassa sääntelyssä on pysyvä rahastopoikkeus toteutettu useassa keskeisessä, EU:ssa sijaitsevassa rahastomaassa.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan