Lausunto

HE laiksi kuluttajansuojalain 7 luvun väliaikaisesta muuttamisesta

Hintasääntelyä ja markkinointia koskevien sääntelymuutosten olisi pysyttävä väliaikaisina

  • Väliaikaisen lakimuutoksen kestoa tulisi harkita vielä
  • Pysyvämmät ratkaisut eivät saisi perustua poikkeuksellisiin olosuhteisiin
  • Väliaikaisen sääntelyn soveltamisala on pääosin kohdallaan
  • Suoramarkkinointikiellon olisi oltava täsmällinen ja valvottu

 

Eduskunnan talousvaliokunta (TaV)
HE 234/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajansuojalain 7 luvun väliaikaisesta muuttamisesta


1 Väliaikaisen lakimuutoksen kestoa tulisi harkita vielä


Hallitus esittää tämänhetkisten väliaikaisten säännösten voimassaolon jatkamista 30.9.2021 saakka vähäisehköin muutoksin. Ehdotettu kesto on pitkähkö huomioiden koronavirustilanteen pitkäaikaisemman kehityksen ennustamiseen liittyvät epävarmuudet ja sääntelyn kielteiset vaikutukset.
Pitkittyminen saattaa voimistaa sääntelyn kielteisiä vaikutuksia. Vaikutukset pankkien luotonantoon ovat toistaiseksi olleet maltillisia. Pitkittyessään sääntely voi kuitenkin kärjistää tilannetta niin, että osa sinänsä maksukykyisistäkin luotonhakijoista voi jäädä vaille hakemaansa luottoa, koska hintasääntely ei aina mahdollista riskin hinnoittelemista oikein pankkeja sitovan vakavaraisuussääntelyn mukaan.


2 Pysyvämmät ratkaisut eivät saisi perustua poikkeuksellisiin olosuhteisiin

Siinäkin tapauksessa, että sääntely tulisi voimaan ehdotetun mittaisena, sen väliaikaisuutta on syytä korostaa. Kuluttajaluottoja koskevaa sääntelyä on viime vuosina muutettu usein ilman, että muutosten vaikutuksia on ehditty seurata perinpohjaisesti.
Hintasääntelyyn ja markkinointiin ei tulisi tehdä pysyvämpiä muutoksia ennen kuin edellisten muutosten vaikutuksista on kertynyt riittävästi kokemusta ja niiden valvontaa tehostettu. Pysyvät muutokset eivät saisi pohjautua poikkeuksellisissa olosuhteissa nopealla aikataululla ja suppein vaikutusarvioinnein valmisteltuun sääntelyyn.

3 Väliaikaisen sääntelyn soveltamisala on pääosin kohdallaan

Hyödykesidonnaisten luottojen jättäminen väliaikaisen sääntelyn soveltamisalan ulkopuolelle on edelleen perusteltua, koska ne aiemmassa valmisteluaineistossa todetulla tavalla mahdollistavat menojen jaksottamisen tilapäisten taloudellisten vaikeuksien ajankohtaistuessa. Samoin kulloisenkin sääntelyn ulottaminen pääsääntöisesti vain sen voimaantulon jälkeiseen aikaan on kannatettavaa.

4 Suoramarkkinointikiellon olisi oltava täsmällinen ja valvottu

Sallittuun yleismarkkinointiin ehdotettu varoitusvelvollisuus koron mahdollisesta nousemisesta on kannatettava. Sen laiminlyömistä ja suoramarkkinointikiellon rikkomista olisi valvottava tehokkaasti sääntelyn tarkoituksen toteutumisen varmistamiseksi.

FINANSSIALA RY

Lea Mäntyniemi

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat