Lausunto

HE poikkeusolojen vakuutustakuusta annetun lain muuttaminen

Jälkikäteinen puuttuminen myönnettyyn vakuutustakuuseen on omiaan vähentämään vakuutusyhtiöiden kiinnostusta hakea vakuutustakuita.

VN/14239/2022

FA lähtökohtaisesti kannattaa esitystä, ja sen tavoitteita selkeyttää poikkeusolojen vakuutustakuisiin liittyviä menettelyjä sekä varmistaa elinkeinonharjoittajien mahdollisuutta toimia myös poikkeuksellisissa olosuhteissa siinä määrin kuin väestön toimeentulon ja talouselämän toimivuuden varmistamiseksi on tarpeen.

FA kuitenkin kiinnittää huomiota erityisesti hallituksen esityksen 4 a §:ään, jonka mukaan sosiaali- ja terveysministeriö voi evätä jo myönnetyn vakuutustakuun, jos suorituksella voisi olla haitallisia vaikutuksia Suomen kansainväliseen asemaan. Tällainen jälkikäteinen puuttuminen vakuutusyhtiölle myönnettyyn etuuteen vaikuttaa FA:n näkökulmasta asian luonne huomioiden tarpeettomalta. Riski siitä, että enimmillään erittäin suuret korvaukset voivat jäädä takuun antamisen jälkeenkin ensivakuuttajan vastuulle, on omiaan vähentämän vakuutusyhtiöiden kiinnostusta ylipäätään hakea takuita.

Tyypillinen toimintamalli vakuutusmarkkinalla on esimerkiksi yrityksen kaikkien kuljetusten vakuuttaminen vuoden ajan, eikä yksittäisten kuljetusten/alusten vakuuttaminen. Esityksen perusteella ei ole muodostettavissa selkeää kuvaa siitä, mikä osapuoli on aktiivinen sen tunnistamiseksi, mitkä riskit ovat sillä tavoin huoltovarmuudelle kriittisiä, että niille on saatavissa vakuutustakuu. Vakuutusyhtiöiden näkökulmasta olisi keskeistä pystyä tunnistamaan mahdollisimman helposti riskit, joille vakuutustakuu on myönnettävissä, jotta yhtiöt voisivat tuottaa tarvittavat perusliiketoimintalogiikasta poikkeavat vakuutusratkaisut kohtuullisella vaivannäöllä. Hankaluudet tässä prosessissa voivat myös heikentää vakuutusyhtiöiden kiinnostusta hakea vakuutustakuita jälleenvakuutussuojan puuttuessa.

FINANSSIALA RY

Hannu IjäsJäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan